yönetmelik

KODU: KTÜ.YNG.010

TARİH: 26.12.2012

SENATO KARAR NO: 248-15

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ (MEYOK)
YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde bulunan Meslek Yüksekokulları arasında koordinasyonu sağlamak üzere kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün çalışma ilkelerini belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünün nitelikleri, organları ve işleyişi ile ilgili genel ilkeleri kapsar.

 

Yasal dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 13 üncü ve 14 üncü maddelerine dayalı olarak düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Organlar ve Görevleri

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede yer alan terimler,

a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

b) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

c) MEYOK: Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü,

ç) Koordinatör: MYOK Koordinatörünü,

d) Meslek Yüksekokulları: Karadeniz Teknik Üniversitesindeki bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını,

ifade eder.

 

MADDE 5- (1) MEYOK’un çalışma alanları; Meslek Yüksekokullarında eğitimin organizasyonu, üretkenliğin artırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak amacıyla oluşturulan MYOK, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür.

a) Meslek Yüksekokulları arasında, eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında koordinasyonu sağlamak,

b) Sektörlerin nitelikli meslek elemanları ile ilgili gereksinimlerini belirleyerek, meslek yüksekokullarının bu amaçlar doğrultusunda eğitim öğretim planlarında güncellemeler konusunda çalışmalar yapmak,

c) Meslek Yüksekokullarının mevcut potansiyellerini ve üretkenliklerini artırıcı düzenlemeler yapmak, personel, kütüphane, laboratuar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama ve uygulama çalışmalarını yapmak,

d) Meslek Yüksekokullarında yeni açılacak bölüm ve programlar konusunda ön çalışmalar yapmak, bu kapsamda Meslek Yüksekokullarından gelen önerileri değerlendirmek,

e) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama Ve Stajlara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak mesleki deneyim çalışmalarını koordine etmek,

f) Üniversite stratejik planları kapsamında, mesleki eğitim ve meslek yüksekokullarına ilişkin faaliyetlerin yerine getirilmesinde gerekli çalışmaları yapmak,

 

Organlar

MADDE 6- (1) MEYOK’un organları şunlardır;

a) Koordinatör,

b) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu,

c) Danışma Kurulu,

ç) Bölümler Kurulu

 

Koordinatör

MADDE 7- (1) Koordinatör, Rektör yardımcıları arasından Rektör tarafından iki yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten koordinatör aynı usullerle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Rektör, Koordinatörün önerisi ile bir Koordinatör Yardımcısı görevlendirir. Koordinatör Yardımcısı, Koordinatörün olmadığı zamanlarda görevi vekâleten yürütür. Koordinatör yardımcısının görev süresi, Koordinatörün görev süresi ile sınırlıdır. Koordinatör Yardımcısı, MEYOK ve bu Yönergenin 6. maddesinde tanımlanan Kurulların sekretarya görevini yürütür.

 

MADDE 8- (1) Koordinatörün görevi şunlardır;

a) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kuruluna, Danışma ve Bölümler Kurullarına başkanlık etmek,

b) Bu Yönerge ilkelerine göre MEYOK’u yönetmek,

c) Kurulların aldığı kararları Rektörlüğe teklif etmek,

ç) MEYOK’un faaliyetleri ile ilgili olarak altı ayda bir Rektöre rapor vermek.

 

Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu

MADDE 9- (1) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokulları Müdürleri ve Koordinatör Yardımcısından oluşur.

(2) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu ayda en az bir kere, MEYOK koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları, üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

(3) Meslek Yüksekokulları Müdürler Kurulu, bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen görevleri yerine getirir.

 

Danışma Kurulu

MADDE 10- (1) Danışma Kurulu, Müdürler Kurulu tarafından belirlenen kamu ve özel sektör ile meslek odaları temsilcilerinden oluşur. Danışma kurulu yılda en az bir kere ve MYOK koordinatörünün daveti üzerine toplanır.

(2) Danışma Kurulunun görevi, Meslek Yüksekokullarının faaliyet gösterdiği alanlardaki kamu ve özel sektör kurum, kuruluş ve meslek odaları ile Meslek Yüksekokulları arasındaki işbirliğini ve endüstriye dayalı öğretimin yaygınlaştırılmasına yardımcı olmaktır.

 

Bölümler Kurulu

MADDE 11- (1) Bölümler Kurulu, Koordinatör başkanlığındaki Meslek Yüksekokullarındaki Bölüm Başkanlarından oluşur. Bölümler Kurulu, yılda en az bir kere MYOK koordinatörünün daveti üzerine toplanır. Toplantılara gerektiğinde bölümlerde görev yapan öğretim elemanları da çağrılabilir.

(2) Bölümler Kurulunun görevi, meslek yüksekokullarındaki bölümlerde görev yapan öğretim elemanlarının, bölümlerindeki eğitim öğretim, uygulama ve araştırma faaliyetlerini güncellemek, araç, gereç ve fiziksel imkânlardan en etkin biçimde yararlanmak için eğitim planları hazırlamaktır. Ayrıca, bölümlerdeki ders içerikleri ve derslere ilişkin uygulama ve araştırma faaliyetlerin uyumlaştırılmasına ilişkin öneriler yapmaktır.

(3) Bölümler Kurulu, hazırladıkları görüş ve öneriler raporunu Müdürler Kuruluna sunar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlülükten kaldırılan yönerge

MADDE 12– (1) Üniversite Senatosunun 13.09.2002 gün ve 178 sayılı toplantısında kabul edilen Karadeniz Teknik Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü (MYOK) Yönergesi Yürürlülükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlülük

MADDE 13– (1) Bu Yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği gün yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Yürütür.