iş paketleri ve ida'lar

Alan Çalışmaları Fotoğrafları (Akçaabat) (Maçka) (Çaykara) (Havza) (Çarşamba) (Beyşehir) (Cihanbeyli) (Erdemli) 

İş Paketleri İDA DÜZEYİ AMAÇ

YÜRÜTÜCÜLER (Ünvan değişiklikleri güncellenmeden / Proje süreci itibariyle)

 

İŞ PAKETİ 1
 

 

İDA 1.1 VERİ TABANI TASARIMI 

Kırsal planlama için gerekli olan, konumsal (fiziki, sosyal, ekonomik, kültürel, vb.) ve konumla ilişkili öznitelik verilere yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) destekli ilişkisel bir veri tabanı modeli oluşturmak ve sonrasında bu verilerin bilgisayar ortamında sistematik şekilde saklanması, güncellenebilmesi, analiz edilebilmesi ve başka yazılım ortamlarında da kullanılabilir olabilmesine yönelik uygun veri tabanını oluşturmaktır.

Yrd. Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN (KTÜ) 

Doç. Dr. Recep NİŞANCI (KTÜ) 

Doç. Dr. Rahmi ERDEM (SÜ) (01.12.2013 tarihine kadar)

İDA 1.2 ARAZİ KULLANIM HARİTALARININ HAZIRLANMASI  Koruma odaklı kırsal alan planlamasına yönelik bir modelin ortaya konduğu KOKAP projesinde İDA 1.1 iş paketi kapsamında oluşturulan veri tabanı sisteminde verilerin bulunduğu, ulaşıldığı ve üretildiği sayısal haritaların bir kısmından yararlanarak projenin çalışma alanı olan ilçelere yönelik üst ölçekte İDA 2.1 ve İDA 2.2 iş paketlerinde sırasıyla gerçekleştirilecek baskıya duyarlılık ve kırsal alan sınıflamasına temel teşkil edecek konumsal tüm verileri -genel ifade ile- arazi kullanım haritalarını CBS ortamında haritalamak ve yorumlamaktır. 

Yrd. Doç. Dr. Aygün ERDOĞAN (KTÜ) 

Doç. Dr. Recep NİŞANCI (KTÜ) 

Doç. Dr. Rahmi ERDEM (SÜ) (01.12.2013 tarihine kadar)

 

İŞ PAKETİ 2
 

İDA 2.1 KAYNAK DEĞERİ VE DUYARLILIK ANALİZİ Alanların ekolojik değerler başta olmak üzere kültürel ve görsel kalite değerlerinin önem düzeylerinin ve bunların insan kaynaklı baskıya duyarlılıklarını belirlemektir.

Mevcut doğal ve kültürel çevrenin manzara güzelliğinin ve bir takım projelerle çevrede meydana gelen değişikliklerin görsel etki değerlendirilmesini yaparak önemini ve rolünü tanımlamaktır.

Prof. Dr. Öner DEMİREL (KTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Banu KURDOĞLU (KTÜ)

Prof. Dr. Serpil ÖNDER (SÜ)

İDA 2.2 KIRSAL ALAN TİPOLOJİLERİ Kırsal alan planlaması/kırsal gelişme kararlarında etkinliği arttırmaya yönelik, sürdürülebilir gelişmeyi kollayacak kırsal alan tipolojisini oluşturmak. Bu çerçevede kırsal alanı kaynak değerleri, önem dereceleri, baskıya duyarlılıkları ve gerek alanda yaşayan gerekse alan dışından (bölgesel, ulusal, uluslar arası) gelen kullanım baskısı şiddeti bazında sınıflamaktır.

Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ (KTÜ)

Doç. Dr. Çiğdem (ÇİFTÇİ) ULUSOY (SÜ)

İŞ PAKETİ 3 İDA 3.0 KIRSAL GELİŞME ÇERÇEVE POLİTİKALARI OLUŞTURMA Ülke/bölge ve yerel ölçekte, kırsal alan tipolojisiyle tutarlı çerçeve politikaların çoğulcu bir süreçte üretmek, şeffaf biçimde gelişmenin denetimine yönelik kararlara dönüştürmektir.

Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN (KTÜ-ASÜ)

Prof. Dr. Saliha AYDEMİR (KTÜ-Em.)

Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR (SÜ) (01.12.2013 tarihinden sonra)

 
İŞ PAKETİ 4
 
İDA 4.1 KIRSAL YERLEŞME PLANLAMASI

İmar planına ve/veya tasarım rehberine gerek duyulan yerleşmelerde, plan/tasarım rehberi hazırlanması sürecini örneklemek, planlama yöntem ve tekniklerini tanımlamak, kırsalda gelişmeyi yönlendiren mevcut mevzuatı değerlendirmektir.

- Kırsal planlamaya ilişkin norm oluşturma çalışması 

Kent eksenli olan 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde tanımlanan planlama normlarının kırsal alanların planlaması için uygun olmadığı görüşüyle, kırsal alanlara özgü normların neler olabileceğini ortaya koymaktır.

- Koruma odaklı kırsal alan planlama sistemi önerisi

KAMAG-KOKAP’nin ortaya çıkış nedenlerinin odağında kırsal alanların ekolojik, ekonomik ve toplumsal değişiminin düzensiz ve kendiliğinden bir sürece bırakmayan, en genel anlamda, var olan varlıklarından etkin ve sürdürebilir biçimde yararlanılmasını ve yönetilebilmesini sağlayan, mevcut sistemden farklı bir planlama sistemine gerek duyulduğu görülmüştür. Bu kapsamda amaç, kırsal alanların ekolojik, ekonomik ve toplumsal sürdürülebilirliği için önerilen planlama yaklaşımının ve planlama sisteminin ne olabileceğinin genel çerçevesini çizmektir. 

- Nasıl bir planlama yaklaşımı ve neden?

- Planlama yaklaşımının desteklediği sistem ne olmalıdır?

- Hesap verebilir, yerel kapasiteyi ve tercihleri öncelerken, kırsalda yaşanan dönüşümlerin toplumsal ve mekânsal açıdan dengeli bir biçimde yönlendirilmesini sağlayacak bir üst bakış da içeren planlama süreci nasıl işlemelidir?

- Örnek Alanlarda (Salacık ve Emen) Planlama Çalışması

- Seçilen örnek alanlarda kırsal alanların planlanmasına model olacak yaklaşımın gerçekleştirilerek bütün adımlarının tanımlanması ve rehberinin hazırlanması. 

Doç. Dr. Cenap SANCAR (KTÜ)

Doç. Dr. Çiğdem ÇİFTÇİ ULUSOY (SÜ) (13.09.2013 tarihine kadar)

Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ (SÜ) (13.09.2013 tarihinden sonra)

İDA 4.2 KIRSAL YERLEŞMEDE ÖRNEK EYLEM PLANI  Örnek yerleşmelerde yaşayanların kendi yaşamlarının gerçeklerini analiz ederek, kendi seçecekleri sorunlardan biri özelinde eylem planlaması sürecinin örneklemektir.

Doç. Dr. Dilek BEYAZLI (KTÜ)

Dr. Neslihan SERDAROĞLU SAĞ (SÜ)

İDA 4.3 YEREL KOŞULLARA UYGUN EV PLANLARI ÜRETİLMESİ VE TASARIM EL KİTABI HAZIRLANMASI Kırsal alanlardaki yapılaşmanın yozlaşmasını önleyecek, yerel taleplerle ve yerel koşullarla uyumlu, yerel halkın kolayca elde edebileceği, prototip konut projelerini üretmektir.

Yrd. Doç. Dr. Hamiyet ÖZEN (KTÜ)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin BAŞAR (SÜ)

İŞ PAKETİ 5 İDA 5.1 YASAL YÖNETSEL DEĞİŞİKLİK ÖNERMELERİ İş paketlerinde elde edilen bulgu ve deneyimler çerçevesinde, planlama mevzuatından kaynaklanan fırsat ve kısıtların değerlendirilmesi, bu kısıtların aşılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesidir. 

Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ (KTÜ)

Doç. Dr. Rahmi ERDEM (SÜ)

Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR (SÜ) (01.12.2013 tarihinden sonra)

İDA 5.2 KIRSAL ALAN BİBLİYOGRAFYASI Proje yapımı esnasında eksikliği görülen son yıllarda derleyici ve geniş kapsamlı bir kırsal alan bibliyografya çalışmasının yapılmasıdır. 

Doç. Dr. Ahmet Melih ÖKSÜZ (KTÜ)

Doç. Dr. Rahmi ERDEM (SÜ) Doç. Dr. Mehmet Çağlar MEŞHUR (SÜ) (01.12.2013 tarihinden sonra)