genel bilgiler

Mali İşlemler Destek Birimi, Üniversitemiz Genel Sekreterliğinin 2. Eylem Planında yer alan “Mali İşlemlerin Birleştirilerek Tek Merkezden Yürütülmesi” eylemi ile harcama birimlerinde ayrı ayrı yürütülmekte olan personel giderleri (maaş, ek ders, fazla çalışma, jüri ücreti, yolluk vb.) ödemeleri, bütçenin cari transferler tertibinden yapılan Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna ilişkin  ödemeleri,

Özel bütçede yer alan program/alt programlar düzeyinde tertiplenen ödenekler üzerinden 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ndaki ihale usulleri ve ihale usulleri dışında yapılan her türlü mal ve hizmet alımı giderleri, tarifeye bağlı ödemeler (telefon, elektrik, su, yakacak vb.) ile diğer mali mevzuat kapsamında (kurum dışı projelerin kurum hisseleri vb.) yapılan mal ve hizmet alımı giderlerini,

Genel Sekreterlik uhdesinde ve Personel Daire Başkanlığı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı sorumluluğunda “Mali İşlemler Destek Birimi” adı altında birleştirilerek harcama birimleri adına yürütmek üzere teşkil edilmiştir. Birim fonksiyonel olarak Personel Ödemeleri Şube Müdürlüğü ve Satın Alma İşlemleri Şube Müdürlüğünden oluşmaktadır.