görevler - mali işlemler şube müdürlüğü

  1. Üniversite harcama birimlerine ait maaş (kadrolu, sözleşmeli, yabancı uyruklu, geçici personeller), ek ders, jüri ödemesi, geçici ve sürekli görev yolluğu ödemeleri, mesai ödemeleri, emekli kesenekleri, muhtasar prim ve hizmet beyannameleri vb. ile ilgili işlemleri yürütmek.
  2. Yapılan maaş ek ders, jüri ödemesi, geçici ve sürekli görev yolluğu ödemeleri, mesai ödemeleri, emekli kesenekleri, muhtasar prim ve hizmet beyannamelerine ait kullanılan bilgi sistemlerine (KBS, MYSV2)  veri girişlerinden ve ilgili ödeme/bildirim süreçlerinin onay ve tamamlanma işlemlerinin kontrol etmek.
  3. Ek ders ücretleri vergi matrahlarının maaş ödeme matrahlarına yansıtılmasını sağlamaktan, ek ders ve maaş ödeme sürelerinin ayrı zamanlarda sağlıklı yürütülmesini temin etmek üzere, ek ders ücretlerine yönelik ilgili aya ait tahakkuk işlemleri belirlenen sürede sonlandırılarak, ödeme belgelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına teslimini sağlamak.
  4. Üniversite Merkezi Yönetim Bütçesinin cari transferler tertibinden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılan  (ek karşılıklar, emekli ikramiyeleri, makam tazminatı ve benzeri) ödemeler ile uluslararası kuruluşlara (Avrupa Birliği üyelik aidatı) yapılan ödemeler, personel ödemeleri kapsamındaki ödemeleri (idari görev ödeneği, vekâlet ücretleri, ikinci görev aylığı, teknik personel arazi tazminatları, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 ve 35’inci madde kapsamında yurtiçi ve yurtdışında görevlendirilen personel vb.) yapmak.

Karadeniz Teknik Üniversitesi
Harcama Birimleri ve Mali İşlemler Destek Birimi
tarafından yapılacak mali işlemler