diploma eki genel bilgi

DİPLOMA EKİ NEDİR? 

Diploma Eki (DE), Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Sadece verildiği ülkede ne anlama geldiği bilinen diplomanın başka ülkeler tarafından da anlaşılmasına yardımcı olur. Bu belge doldurulduğunda, alınan dereceye ilişkin doğru değerlendirme yapılabilmesi için her türlü bilgiyi sağlamaktadır.

Diploma Eki her öğrenciye mezuniyetini takiben diploma ile birlikte çok konuşulan bir Avrupa dilinde ücretsiz olarak verilir.

Yükseköğretim Kurumları, diploma ekinin amaç ve içeriğini kendi öğrencilerine, yerel kurumları, işverenlere ve diğer ilgililere yaygın bir şekilde duyurmakla yükümlüdür.
Avrupa Komisyonu farklı şeffaflık ve tanınırlık araçlarını, diploma eki de dahil olmak üzere birleştirmeyi istemektedir. 

Her diploma eki aşağıda verilen bilgi notu ile başlar:

“This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and U N E S C O/C E P E S. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections
should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.”

Diploma Eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur:

1. Diploma Ekini hak etmiş olan kişinin kimliği 
2. Diploma Ekini hak etme nedenini teşkil eden , kazanılmış yeti 
3. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi 
4. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları 
5. Diploma Ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi 
6. Ek bilgiler 
7. Diploma Ekinin resmî tasdiki 
8. Ulusal yüksek öğrenim sistemi hakkında bilgi

Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir. Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir. Orijinal Diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yüksek öğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir.

Diploma eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilmiştir. Diploma Ekinin amacı uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamaktır. Diploma alan kişi hakkındaki bilgilerin yanı sıra alınan derecenin ne olduğu, derecenin düzeyi, derecenin kullanım alanı, tamamlanan programın içeriği bilgilerine ekte yer verilir. Diploma ekinde değer yargılarına, eşdeğerlik açıklamalarına ve tanınırlıkla ilgili görüşlere yer verilmez. Doldurulmayan kısımlar varsa nedeni açıklanmalıdır.

Diploma Eki: Ne değildir?

• Özgeçmiş değildir, 
• Kurumsal not çizelgesi yerine geçer belge değildir, 
• Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir. 

Diploma Ekine (DE) ihtiyaç duyulmasının nedeni, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ülkelerin sürekli olarak eğitim yapılarını hızlı ekonomik, politik ve teknolojik değişimlerin etkileriyle değiştirmek zorunda olmalarıdır. Ülkelerarası işgücü dolaşımının artmasıyla bireylerin diplomalarının adil bir şekilde tanınması gereği doğmuştur. Bu nedenle, DE çalışmaları kapsamında standartlaştırılan diploma belgesi sayesinde, tanınma problemi doğal olarak ortadan kalkmaktadır. Ayni zamanda, bireylerin tamamladığı çalışmalarının düzeyi, bağlamı, içeriği ve statüsü hakkında uluslararası bir tanınma sağlanmaktadır.

Diploma Eki’nin Öğrencilere Katkısı;

• Yurtdışında kolaylıkla karşılaştırılabilir bir diploma. 
• Akademik dersler ve çalışma süresi boyunca kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama. 
• Nesnellik, başarılar ve yeterlilikler hakkında adil bir yargı. 
• Yurtdışında iş olanakları veya diğer çalışmalara daha kolay ulaşım. 

Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumlarına Katkısı;

• Akademik ve profesyonel tanınmanın kolaylaştırılması. 
• Şeffaflığının artması. 
• Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve diploma verme sansına sahip olunması. 
• Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulma düzeylerinin artmasıdır.

Diploma Eki Ne İçin gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır.

Diploma Eki şu zorluklara cevaben üretilmiştir:

• Yüksek öğretimde saydamlık sağlar. 
• Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar. 
• Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar. 
• Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir. 

Örnek Diploma Eki(Yeni):

Lisans Düzeyi İçin 

Yüksek Lisans Düzeyi İçin