genel tanıtım

 

Genel Tanıtım

Sanat Tarihi, resim, heykel, mimari, özgün baskı, fotoğraf gibi görsel sanatların tarihsel evrimini inceleyen bir bilim dalıdır.

Sanat tarihçisi ise, bir sanat yapıtının saptanması, tanımlanması, sınıflandırılması, yorumlanması ve onun tarihe geçirilmesi ile uğraşan, bunu profesyonel anlamda meslek edinmiş olan bir kişidir.

Sanat tarihçisi sanatçıların yapıtlarında ne ifade ettikleri ve izleyicinin ne algıladığını anlamaya çalışır. Üretilen bir sanat yapıtının, zamanının dünyasını nasıl yansıttığı, içinden çıktığı dünyanın onu nasıl etkilediği, sanat hamileri, sanat tacirleri, sanatın malzemesi ve tekniğindeki dönüşüm, koleksiyonerlik olgusu, alıcı/izleyici, sanat kurumları, devletin kültür ve sanat politikaları, sanat-siyaset ilişkileri gibi soru ve sorunsallar yine sanat tarihçilerinin ilgilendiği konular arasındadır.

2011 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılan Sanat Tarihi Bölümü, Türk-İslâm Sanatı; Bizans Sanatı; Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat olmak üzere üç anabilim dalından oluşmaktadır. Henüz eğitim-öğretimine geçilmemiş olup, nitelikli akademik personellerden oluşan kadro oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir.

Amacı

Sanat Tarihi Bölümünde, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, öğrenciye farklı düşünebilme, yüzeylerin ve açık görüntülerin ötesine bakabilme, görsel çözümleme ve eleştirel okuma becerilerinin kazandırılması,

Kendisini sürekli geliştirebilen, tarihi ve kültürel değerler konusunda yetkin bir duruma gelerek, kültür ve sanat varlıklarının halkımızca benimsenmesi ve gelecek nesillere aktarılması bilincine sahip sanat tarihçilerinin yetiştirilmesi,

Ulusal ve uluslararası düzeydeki benzer bölümlerle denk duruma gelerek uluslararası ölçütlerde bilgi üretip öğrenci mezun ettirilmesi,

Evrensel nitelikteki bilimsel yaklaşımların benimsendiği lisans ve lisansüstü eğitim programlarında ulusal ve uluslararası düzeydeki başta sanat tarihi olmak üzere diğer sosyal bilimler alanında da etkin bir yere gelinmesi,

Alanında önemli araştırma ve çalışmaları yapacak kadroları yetiştirmek ve bunun için gerekli alt yapıyı oluşturmak amaçlanmıştır.

Öte yandan, devlet politikalarında kültürel değerlerin korunmasına gereken önemin verilmesi ve bölümden mezun öğrenciler konusunda iş istihdamı yaratmak amaçlı kamuoyu oluşturmaya yardımcı olmak ve devletin ilgili kurum ve birimlerine görüş ve öneride bulunmak da bölümün temel amaçları içerisindedir