satın alma birimi

 

PERSONELLER

   

Sedat YAKUPOĞLU   

Şef 377 24 19
Çetin KESKİN Tekniker 377 24 19
Sema UZUN Sürekli İşçi (Büro Çalışanı) 377 24 19

 

GÖREVLERİ

-Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerin (fakülte, yüksekokul, enstitüler ve araştırma ve uygulama merkezleri) ihtiyaç duydukları binaların bakım, onarım 
ve tadilatları için malzeme ve hizmet alımları, Başkanlığımız ve Bağlı Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda tüketime ve üretime yönelik yönelik her türlü mal ve 
malzeme alımlarını; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu çerçevesinde etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak, 
yürütülmesi amacıyla en ekonomik en hızlı şekilde gerçekleştirmek,
-Başkanlığımız ve Bağlı Birimlerdeki mevcut makine-teçhizatların bakım onarımlarını ve yıllık bakım onarım sözleşmelerini yapmak,
-Üniversitemiz taşıtlarının ve iş makinelerinin bakım-onarımları, yıllık mali zorunluluk sigortalarının ve işletme ruhsatı ödemelerini yapmak,
-İhale ilan bedellerinin ödemeye hazır hale getirmek ve ödemesini yapmak.
-Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı Birimlerin Personel Taşıma ve Taşıt Tanıma Sistemiyle akaryakıt alımı ihalelerinin hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve 
hizmetin takibini yaparak ödemeleri yapmak,
-Avans ve kredi işlemlerini yapmak,
-Üniversitemize ait binaların “bina küçük onarımlarının” yaptırılması ile ilgili satın alma işlemlerini yürütmek ve yapım- büyük onarımların hakediş ödemelerini yapmak,
-Üniversitemizin resmi araçlarına ait yapılan harcamaların “Kamu Taşıtları Yönetim Bilgi Sistemi” veri girişini yapmak,
-Başkanlığımız ve Bağlı Birimlerde çalışan personelin yolluk ödemelerini yapmak,
-Birimimize ayrılan ödenekler çerçevesinde doğrudan temini yapılacak yapım işlerine ve satın alması yapılacak mal ve hizmetlere ait teknik şartnamelerin 
yetkili ve yetkin kişi veya kişilerce hazırlanmasını sağlamak,
-Hazırlanan teknik şartnameler dikkate alınarak piyasadan fiyat teklifi almak üzere üç kişiden az olmamak üzere bir komisyon oluşturmak ve bu komisyon 
marifeti ile yaklaşık maliyete esas olmak üzere piyasadan yazılı teklif almak,
-Gerek mal alımlarında, gerek hizmet alımlarında gerek yapım, bakım-onarım işlerinde işin kabulü amacı ile işin niteliğine göre muayene kabul komisyonu, iş teslim 
alma komisyonu, yer veya iş teslimi görevlisi, işi teslim alma komisyonu vb. komisyon oluşturulması, kişi veya kişilerin 
görevlendirilmesini sağlamak,
-İhtiyaç listesi, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve standart formlardan oluşan işlem dosyasını oluşturmak ve sıra numarasına göre dosyalamak.
-Satın alınan malların süresi içerisinde ilgili birime teslim edilip edilmediğini kontrol etmek. Teslim edilen mallar ve hizmetler için faturalarını kestirip, 
taşınır kayıt -kontrol birimine alınan malla ilgili taşınır işlem fişini düzenletmek,
-Başkanlığın bütçe hazırlık çalışmalarında yer almak ve ödeneklerin takibini yapmak,
-Başkan ve birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.