yönetmelik

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MANYETİK MALZEMELER

TASARIM VE ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Laboratuvar: Merkez bünyesinde oluşturulan laboratuvar birimlerini,

c) Merkez (KTÜ-MAG): Karadeniz Teknik Üniversitesi Manyetik Malzemeler Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcısı: Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırmacıların uygun bir ortamda çalışmalarını gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

b) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

c) Kamu ve özel kişi ve kuruluşlar ile disiplinler arası ortak bilimsel, teknolojik projeler üretilmesini sağlamak, araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversiteler ve araştırma kurumları ile araştırma geliştirme konularında işbirliği yaparak Avrupa Birliği, Türkiye’deki ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Üniversitenin bilimsel araştırma projeleri desteğiyle yürütülen proje çalışmalarının Merkez bünyesinde de yürütülmesini sağlayacak bir çalışma ortamı hazırlamak.

d) Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirme ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırma amaçlı çalışmalar yapmak.

e) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda ilgililere danışmanlık hizmeti verilerek, ulusal ve uluslararası alanda patent, faydalı model ve tasarım tescil belgelerinin artışına katkıda bulunmak.

f) Bilimsel araştırmaların, deneylerin ve ölçümlerin kontrollü bir şekilde yapılabilmesine ve yapılan bu bilimsel araştırmaların, deneylerin, kontrollü ölçümlerin geliştirilmesine olanak sağlamak.

g) Üniversitenin tüm birimlerindeki araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını sağlamak.

ğ) Yüksek katma değerli üretim aşamalarında yüksek teknoloji gerektiren yeni ürün, süreç ya da malzemeleri üretmek ve geliştirmek üzere çeşitli alanlarda AR-GE çalışmaları yapmak.

h) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak ve öğrencilerin uluslararası boyutta bilim insanı olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

ı) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvarlardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak.

i) Gelişen teknolojiye uyum sağlayacak, yenilikçi manyetik malzemeler geliştirilmesi, üretimi ve analizini yapmak.

j) Ulusal çapta manyetik malzeme analizi konusundaki eksiklikleri gidermek.

k) Patent, lisans anlaşmaları, teknoloji transferi gibi konularda Üniversitenin ilgili birimleri ile koordinasyon içerisinde çalışmak.

l) Yapılacak araştırmalarda uluslararası işbirliğini teşvik etmek, Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirerek uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz taleplerini gerçekleştirmek, değerlendirmek ve sonuçlarını yorumlamak.

b) Merkezin akreditasyon çalışmalarını gerçekleştirmek için çalışmalar yapmak.

c) Bilimsel görüş, danışmanlık ve benzeri hizmetler yapmak ve bu hizmetlere ilişkin raporlar düzenlemek.

ç) Eğitim seminerleri, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek.

d) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

e) Yeni ürün ya da malzemelerin AR-GE çalışmalarıyla manyetik, termal, kimyasal ve benzeri özelliklerini karakterize etmek.

f) Yurt içi ve yurt dışındaki benzer merkezleri ve enstitüleri yakından izlemek, ortak projeler geliştirerek işbirliği yapmak, ortak ya da bağımsız bilimsel toplantılar ve çalışma toplantıları düzenlemek.

g) Yürütülen araştırma sonuçlarını yurt içi ve yurt dışı bilimsel dergilerde yayınlamak.

ğ) Yürütülen bilimsel çalışma sonuçlarına ilişkin ulusal veya uluslararası patent başvuruları yapmak.

h) Enerji üretim, depolama, dağıtım, alternatif kaynaklar ve çevreye olan etkilerine yönelik malzeme ve süreçler ile ilgili AR-GE çalışmaları yapmak.

ı) Yeni malzeme ve üretim süreçleri ile ticari potansiyeli yüksek olan ürünlerin geliştirilmesi için yenilikçi, katma değeri yüksek ve ileri teknolojilere dayalı araştırmalar yürütmek.

i) Sanayi kuruluşlarının gereksinim duydukları araştırmaları yapmak, onların sorunlarını çözmeye yönelik projeler yürütmek ve ürün geliştirme etkinliklerini desteklemek.

j) Merkezin bir bütün veya parça parça ulusal veya uluslararası standartlara göre akreditasyonu için gerekli faaliyetleri; çevre ve etik ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir ve aynı şekilde görevden alınır. Müdürün görev süresi üç yıldır, süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan veya görevden alınan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden sorumludur.

(2) Müdürün önereceği öğretim elemanları arasından; Üniversitenin mühendislik alanındaki fakültelerinden bir ve fen alanından bir olmak üzere toplam iki kişi, Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görevi, çalışmalarında Müdüre yardımcı olmaktır. Müdürün katılmadığı toplantılara, vekâlet verdiği yardımcısı katılır. Müdürlüğe vekâlet süresi altı aydan fazla olamaz. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yapılacak çalışmaların düzenli bir biçimde yürütülmesini sağlamak.

c) Merkezin faaliyet raporunu, bir sonraki yıla ait çalışma programını ve bütçe önerisini hazırlamak.

ç) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

d) Merkeze bağlı araştırma geliştirme birimlerinde araç ve gereçlerin maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünde her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte yedi üyeden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki üyeler, Müdürün önereceği Üniversite öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Yönetim Kurulu toplantılarına üst üste mazeretsiz üç kere katılmayanların, görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen bir üyenin yerine aynı usulle Rektör tarafından görevlendirme yapılır. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

b) Müdür tarafından hazırlanan yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programını ve bütçe önerisini Rektöre sunmak.

c) Merkez faaliyetlerinin etkin ve düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla, Müdürün önerisi üzerine laboratuvar birimleri oluşturmak, sorumlularını belirlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini belirlemek ve süreçleri izlemek.

d) Merkez tarafından düzenlenecek eğitim programları ve eğitim programlarına katılanlara verilecek belgeler konusundaki ilkeleri belirlemek.

e) Merkezde yapılacak analizlere ilişkin esasları tespit ederek Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Danışma Kurulundan gelen teklifleri değerlendirerek karara bağlamak.

g) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Yönetim Kurulunca kurum içi veya ilgili mevzuata uygun şekilde kurum dışı kişiler arasından önerilen, Rektör tarafından görevlendirilen, Merkeze bağlı laboratuvarların amaçları doğrultusunda, bilimsel ve teknolojik araştırma, uygulama veya çalışmaları olan dokuz kişiden oluşur.

(2) Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kuruluna Müdür başkanlık eder ve yılda en az bir kez Müdürün çağrısı ile toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin arttırılmasında Merkezin işlevleri ile ilgili olarak her türlü öneriyi dile getirmek ve alınacak tedbirler ile yapılacak uygulamalar hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirmek.

b) Merkezin çalışmaları ile ilgili değerlendirmeler yaparak önerilerde bulunmak.

c) Merkezin ulusal ve uluslararası bağlantılarını kolaylaştırmak üzere diğer üniversitelere bağlı merkezler, sanayi ve ilgili kamu kurumları arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak konularında görüş ve önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 ‒ (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkezin çalışma amacına dayalı olarak yürütülecek tüm araştırmalar ve hizmetler kapsamında alınan ya da hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

(2) Merkez bünyesinde olan alet ve ekipmanların Üniversite dışındaki araştırmacıların kullanımına sunumlarından veya Üniversite bünyesinde yürütülen lisansüstü tez ve araştırmalarda kullanılmasından ücret alınıp alınmaması konusunda Üniversite Yönetim Kurulu yetkilidir.

Döner sermaye kapsamındaki hizmetler

MADDE 16 – (1) Merkez bünyesinde ücretli eğitim verilmesi, üretilen malzemelerin veya ürünlerin satış işlemleri yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Bu yönetmeliğe ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.