yönerge

KODU: KTÜ.YNG.051

TARİH: 06.09.2019

SENATO KARAR NO: 300-5

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ÜNİVERSİTE SEÇMELİ DERSLER UYGULAMA YÖNERGESİ

 

Amaç

MADDE 1– (1) Amaç, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer alan lisans diploma programlarında okutulması planlanan ve Üniversite Seçmeli Ders Havuzuna açılacak derslerle ilgili olarak oluşturulan Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ile Üniversite Seçmeli Derslere ilişkin uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir.

 

Yasal dayanak

MADDE 2– (1) Bu Yönerge, 04.11.1981 tarihli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14 üncü maddesi ve 18.02.1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

 

Üniversite seçmeli dersler koordinatörlüğü

MADDE 3– (1) Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, KTÜ Rektörü tarafından üniversite öğretim elemanları arasından atanan dört üyeden oluşur. Üyelerin görevi üç yıldır. Görev süresini tamamlayan üye tekrar atanabilir. Koordinatörlük, İlgili Rektör Yardımcısının başkanlığında toplanır. Üyelerden biri sekretarya görevini yürütür. Toplantılarda kararlar oy çokluğu ile alınır.

(2) Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, önerilen derslerin ön değerlendirilmesini yapar ve uygun görülen dersleri, onay için Rektörlük Eğitim Komisyonuna ve Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Katına gönderir.

(3) Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, her eğitim – öğretim yarıyılı için üniversite akademik takviminde belirlenen öğrencilerin ders yazılım tarihinden önce, açılması kesinleşen üniversite seçmeli derslerin internet ortamında ilan edilmesini sağlar.

(4) Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü, üniversite seçmeli derslerin açılması, şubelendirilmesi, kontenjanların belirlenmesi, derslerin yapılacağı gün ve mekânların belirlenmesi noktasında bölüm ve program birimleriyle koordineli olarak çalışır.

 

Açılacak üniversite seçmeli derslerin özellikleri

MADDE 4– (1) Üniversite seçmeli dersleri, haftada iki saat teorik ders saati olmak üzere dört AKTS değerindedir. Bir AKTS değeri, 25 saatlik iş yükünden oluşur ve bir yetkinliği içerir.

(2) Üniversite seçmeli dersleri, eğitim öğretim planlarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarının güz ve bahar yarıyıllarında yer alacaktır. Önerilen üniversite seçmeli dersleri bu pedagojik özelliği sağlamalıdır.

(3) Önerilen bir seçmeli dersin içeriği, ilgili öğretim elemanı tarafından standart ders bilgi paketi formatında hazırlanmalıdır. Ders bilgi paketinde önerilen dersin adı, verilebileceği yarıyıl, dersin varsa ön koşulu, dersin verilme şekli, amacı, öğrenme çıktıları, içeriği, derste kullanılacak kaynaklar, haftalara göre işlenecek konular, değerlendirme sistemi, iş yükü ve AKTS hesaplaması bilgileri mutlaka bulunmalıdır. Ders bilgi paketleri Türkçe ve İngilizce olarak ayrı ayrı hazırlanır.

(4) Üniversite seçmeli ders havuzuna, havuzda bulunan bir ders ile aynı adlı veya adı farklı bile olsa içeriği tamamen veya çoğunluğu aynı olan dersler önerilemez.

(5) (Ek: 10.07.2020 tarih ve 310 sayılı Senato) Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün önerisi ve Senato kararı ile üniversite seçmeli derslerin bir kısmı veya tamamı uzaktan eğitim yoluyla da yürütülebilir. Uzaktan eğitim şeklinde yürütülen derslerde kontenjan sınırlaması uygulanmaz.

 

Derslerin onayı

MADDE 5– (1) Öğretim elemanları tarafından önerilecek üniversite seçmeli dersler, öğretim elemanının bağlı olduğu bölüm ya da programın ilgili yönetim kurullarında da uygun görülmesinden sonra dekanlıklar, yüksekokul müdürlükleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde ilgili bölüm başkanlıkları tarafından, her yıl KTÜ Lisans ve Önlisans Akademik Takvimin Bahar Yarıyılı Derslerinin Son Gününe kadar Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğüne gönderilir.

(2) Önerilen dersler Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilerek, dersin içerik ve format yönünden uygun olup olmadığına karar verilir. Üniversite havuzuna açılmasına karar verilen dersler, Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından görüşülmek üzere Rektörlük Eğitim Komisyonuna gönderilir.

(3) Senato her yıl Haziran veya Temmuz ayı içerisinde yapacağı bir toplantısında, Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğünün önerdiği Rektörlük Eğitim Komisyonun uygun gördüğü seçmeli ders önerileri karara bağlanır.

(4) Açılan derslerin kontenjanları, bu kontenjanların bölüm ya da programlar arasındaki paylaşımının nasıl olacağına Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü karar verir.

(5) Üniversite seçmeli ders havuzuna önerilen ve Senato tarafından kabul edilen derslerin listesi, derslerin bilgi paketleri ve derslere ilişkin varsa diğer bilgiler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü tarafından internet ortamında ilan edilir.

(6) Üniversite seçmeli ders havuzuna kabul edilen bir dersin içeriğinde değişiklik yapılacak ise uygulanacak süreç, yeni bir ders önerisi şeklinde yürütülür.

(7) Üniversite seçmeli ders havuzunda açılan bir dersin, takip eden eğitim öğretim döneminde, ilgili öğretim elemanı tarafından yürütülüp yürütülmeyeceği Mayıs ayı sonuna kadar Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğüne bildirilmelidir. Bildirimi olmayan dersler, ilgili öğretim elemanı tarafından verilmeyeceği varsayımı ile listeden çıkarılabilir.

 

Diğer hükümler

MADDE 6– (1) Üniversite seçmeli dersleri ikinci ve üçüncü sınıfın her bir yarıyılında birer ders olarak eğitim öğretim planlarında yer alır. Bölüm ya da programların eğitim öğretim planlarında üniversite seçmeli dersleri, USECXXXX kodlu olarak gösterilirler.

(2) Öğrenciler, akademik takvimde belirlenen ders yazılım süresi içerisinde; ilgili yarıyılların başlangıcında, üniversite seçmeli ders havuzundan bir adet ders seçimini yaparlar.

 

Yürütme ve yürürlük

MADDE 7– (1) Bu Yönerge kapsamında açıklanmayan konularda, ilgili YÖK, KTÜ Öğrenci İşleri Mevzuatı ve KTÜ Senatosunun kararları geçerlidir.

(2) Üniversite Senatosunun 11.07.2014 tarih ve 259/11 sayılı kararı ile kabul edilen KTÜ Üniversite Seçmeli Dersler Koordinatörlüğü ve Üniversite Seçmeli Dersler Uygulama Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

(3) Bu Yönerge, KTÜ Senatosunda onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve KTÜ Rektörü tarafından yürütür.