kütüphane yönergesi-2014

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönerge, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma esaslarını ve kullanıcıların kütüphaneden yararlanma koşullarını ve sorumluluklarını düzenler.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Kanuni Yerleşkesi Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi kaynaklarının kullanılması ve ödünç verilmesi ile ilgili usul ve esaslar ile bunlara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımları kapsar.

Tanımlar

MADDE 3- Bu yönergede yer alan kısaltmalar:
a) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni,
b) KTÜ: Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni,
c) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü’nü,
d) Rektörlük: Karadeniz Teknik Üniversitesi Yönetimi’ni,
e) Kütüphane/KDDB: KTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı’nı
f) Üye: KTÜ’de çalışan akademik ve idari personel, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, pedagoji ve formasyon öğrencileri ve değişim programlarıyla üniversiteye belirli bir süre için gelen öğrenci ve akademisyenleri.
g) Kullanıcı: Üye olup olmadığına bakılmaksızın Kütüphane hizmetleri ve bilgi kaynaklarından yararlanan kişileri,
h) Rezerv: Rezerv odasında kullanılan bilgi kaynaklarının bulunduğu yeri,
i) Ödünç Verme : Süreli ödünç verme işlemlerinin yapıldığı yeri,
j) ILL: (Inter Library Loan ) Kütüphanelerarası ödünç verme işlemlerini,
k) Bilgi kaynakları: Kütüphane koleksiyonunda bulunan basılı (kitap, dergi, gazete, rapor vb.) ve elektronik (çevrimiçi veritabanları, CD, DVD,VCD kaset, vb.) kaynakları ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Örgütlenme

MADDE 4- Kütüphane hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından planlanır, Daire Başkanının önerisi Genel Sekreterin onayı ile uygulanır.

Teknik Hizmetler
a) Yayın Sağlama Birimi: Basılı kitap ve görsel-işitsel bilgi kaynağı koleksiyonlarının geliştirilmesi ve yönetiminden sorumludur.
b) Kataloglama Birimi: Kitap ve görsel-işitsel bilgi kaynaklarının kataloglama ve sınıflama işlemlerinden sorumludur.
c) Taşınır Kayıt Kontrol: Taşınırların hukuka uygun olarak edinilmesinden, Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirlenen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan ve Taşınır Yönetim hesabını ilgili mercilere göndermekten sorumludur.

Kullanıcı Hizmetleri
a) Süreli Yayınlar: Basılı süreli yayın ve elektronik bilgi kaynağı koleksiyonlarının geliştirilmesi ve yönetiminden sorumludur.
b) Referans Birimi: Referans koleksiyonunun geliştirilmesi, kullanıma sunulması, kullanıcıların bilgi kaynaklarına yönlendirilmesi, , web sayfası içerik yönetimi, oryantasyon ve kullanıcı eğitimi hizmetlerinden sorumludur.
c) Kitap Salonu: Kitap koleksiyonunun açık raf sistemine uygun biçimde düzenlenmesi ve kullanıma sunulması ile yıpranan bilgi kaynaklarının belirlenip ilgili birimlere gönderilmesinden sorumludur.
d) Ödünç Verme: Koleksiyonda yer alan bilgi kaynaklarının (basılı, görsel-işitsel) ödünç verme işlemlerine ilişkin tüm hizmetlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
e) Rezerv: Ders kitapları, yardımcı ders kitapları gibi çok fazla kullanıcısı olan bilgi kaynaklarının seçilmesi ve kısa süreli hizmete sunulmasından sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kütüphane Kullanım Koşulları

Üyeler

MADDE 5- KTÜ’de çalışan akademik ve idari personel, ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri, pedagoji ve formasyon öğrencileri ve değişim programlarıyla üniversiteye belirli bir süre için gelen öğrenci ve akademisyenleri kütüphane üyesidir.

Üye Olmayanlar

MADDE 6- 5. Maddede belirtilen tanımlamaya uymayan kullanıcı Kütüphaneye üye olamaz ve bilgi kaynaklarını ödünç alamaz ancak bilgi kaynaklarından Kütüphane içerisinde yararlanabilir.

MADDE 7- Kütüphaneye üye olup olmadığına bakılmaksızın tüm kullanıcılar Kütüphane Yönergesi ne uymayı kabul eder.

MADDE 8- Kullanıcı, bilgi kaynaklarından yararlanırken ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na uymakla yükümlüdür. Kullanıcı, bu maddeye muhalefetinden dolayı Üniversite’ye hiç bir hukuki sorumluluk yükleyemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödünç Verme Kuralları

MADDE 9-
a) Üyeler bilgi kaynaklarını ödünç alırken, üniversite kimlik kartlarını göstermek zorundadırlar. Kimlik kartını kaybeden personel, Personel Daire Başkanlığı’ndan; öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yazılı belge getirmelidir.
b) Başka bir üyenin kimlik kartıyla bilgi kaynakları ödünç alınamaz ve süre uzatma işlemi yapılamaz.
c) Üzerinde gecikmiş bilgi kaynağı bulunan kullanıcı, bu bilgi kaynağını iade etmeden ve gecikme cezasını ödemeden yeni bilgi kaynağı ödünç alamaz ve süre uzatma işlemi yapamaz.
d) Kütüphane, gerekli gördüğü durumlarda iade tarihini beklemeksizin ödünç alınan bilgi kaynaklarının iadesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcıya haber verildikten sonra bilgi kaynağının en geç 3(üç) gün içinde iadesi zorunludur. Belirtilen sürede iade edilmeyen bilgi kaynakları için günlük gecikme cezası uygulanır.
e) Süreli Yayınlar, danışma kaynakları, rezerv yayınlar ve tezler ile Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkartılmasında sakınca bulunan diğer bilgi kaynakları ödünç verilmez.
f) Ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihinden 2 gün önce, üyenin kayıtlı e-posta adresine, Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından bilgi mesajı gönderilir. Ancak Kütüphane’den ödünç alınan bilgi kaynaklarının iade tarihlerinin takibi kullanıcıya aittir. Kütüphane Otomasyon Sistemi tarafından gönderilen bilgi mesajının herhangi bir sebeple alınmamış olması, gecikmeden kaynaklanan yaptırımların uygulanmaması için geçerli neden olarak kabul edilmez.
g) Ödünç alınan ve iade süresi bitiminden itibaren akademik ve idari personel için 90 (doksan) günü, öğrenci ve diğer kullanıcılariçin ise 30 (otuz) günü aşması halinde KDDB ilgili kişiye bir yazı ve/veya e-posta ile bildirmek suretiyle söz konusu materyalin 15 gün içerisinde iadesini ister. Bu süre sonunda iadesi yapılmayan bilgi kaynağı/kaynakları için kayıp-hasar işlemi yapılır.
h) Üyelerle ilgili bilgiler başka kullanıcılara verilmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kurallara İlişkin Esaslar

MADDE 10- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından, gerekli görüldüğü durumlarda kurallarla ilgili değişiklik önerileri Rektörlük Makamına bildirilir. Değişiklikler, Rektörlük kararıyla yapılır ve onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Ödünç Verme Kuralları:

a) Kullanıcı gruplarına göre ödünç verme süreleri şu şekilde tanımlanmıştır:
Öğretim üyelerine 3 ay süre ile en çok 5 kitap
Diğer akademik personele 3 ay süre ile en çok 5 kitap
İdari personele 3 ay süre ile en çok 2 kitap
Lisansüstü öğrencilere 2 ay süre ile en çok 3 kitap
Ön lisans ve lisans öğrencilerine 1 ay süre ile en çok 3 kitap ödünç verilir.
Üyeler ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını başka bir üyeden istek olmadığı müddetçe (ayırtma yapılmamışsa) kullanıcı grubu ödünç verme süresine göre en çok 3 kez uzatma hakkına sahiptir.
Araştırma projeleri kapsamında alınan bilgi kaynaklarında bu kurallar uygulanmaz.
b) Kütüphanelerarası Ödünç Verme (ILL): ILL sistemiyle Kütüphaneden yararlanmak isteyen akademik personel; en çok 5 kitabı, 30 gün süreyle ödünç alabilir. Süre uzatma işlemi ödünç verme kurallarına göre yapılır.
Diğer kütüphanelerden ödünç kitap almak isteyen KTÜ Akademik personeli, ilgili kütüphanenin ödünç verme kurallarına uymakla yükümlüdür.

MADDE 11- Bilgi kaynağının ödünç alındıktan sonra iadesinin geciktirilmesi, kaybedilmesi ya da kullanımı sırasında hasar verilmesi durumlarında uygulanacak kurallar:

Geciktirme
Kütüphaneden ödünç alınan her bir bilgi kaynağının iadesinin geciktirilmesi durumunda, her yıl Aralık ayında Rektörlük tarafından belirlenen, günlük geciktirme cezası uygulanır.

Kaybetme ve Hasar Verme
a) Kütüphane içerisinde veya dışında, bilgi kaynaklarına herhangi bir sebeple zarar veren kullanıcılardan, bilgi kaynağının yeni bir kopyasının sağlanması istenir. Kullanıcının bilgi kaynağını sağlayamaması durumunda; baskısı tükenmiş ise Madde 11 b uygulanır, baskısı devam ediyorsa bilgi kaynağının güncel fiyatına % 50 işlem parası eklenerek bedeli alınır.
b) Baskısı tükenmiş bilgi kaynaklarının kaybedilmesi veya zarar görmesi durumunda bilgi kaynağının piyasa değeri saptanabiliyorsa; temin edileceği para biriminin TL karşılığı, Kütüphane’nin işlem yaptığı günün Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanarak alınır. Bilgi kaynağının piyasa değeri saptanamıyorsa, KTÜ Kütüphanesi Bağış ve Satın Alma Yoluyla Sağlanan Bilgi Kaynakları Seçim ve Değerleme Komisyonu tarafından değeri saptanır. Bu komisyon her mali yıl başında, Daire Başkanının önerisi ve Genel Sekreterin onayı ile biri başkan olmak üzere en az 4 kişi, en çok 6 kişiden oluşur.

ALTINCI BÖLÜM

Elektronik Kaynakların Kullanımı

MADDE 12-
a) Elektronik kaynaklara yerleşke içerisinden tüm kullanıcılar, yerleşke dışından ise sadece KTÜ akademik personeli ile lisansüstü öğrencileri erişebilir. /KTÜ personeli ile öğrencileri erişebilir.
b) Veritabanlarından, robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayın kopyalanamaz veya sistematik biçimde kişisel bilgisayarlara ya da harici belleklere aktarılamaz.
c) Veritabanlarından kopyalanan makale, kitap, tez, vb. dokümanların bir bölümü ya da tamamı, veri depolama araçları ya da e-posta listeleri aracılığı ile dağıtılamaz ve Üniversite dışındaki kişi ya da kurumlara gönderilemez.
d) Yukarıdaki kurallara uymayan kullanıcılar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Kütüphane İçerisinde Uyulması Gereken Kurallar

MADDE 13-
a) Kütüphane binasına, yiyecek ve içecekle girilmez,
b) Kütüphane binası içerisinde cep telefonları kapalı tutulur,
c) Kütüphane içerisinde izinsiz kamera, fotoğraf makinası, cep telefonu vb. araçlarla çekim yapılmaz,
d) Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludur. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
e) Okuyucu salonlarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşulmaz ve grup çalışması yapılmaz.
f) Kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma ve iade işlemleri tamamlanır.
g) Kütüphanedeki bilgisayarlar sadece eğitim-öğretim ve araştırmaya yönelik amaçlar için kullanılır.
h) Kütüphane kurallarına uyulmaması durumunda kullanıcı, kütüphane personelinin uyarılarını dikkate almakla yükümlüdür.
i) Kütüphane bilgi kaynaklarına ve eşyalarına (bilgisayar, masa, sandalye, vb.) herhangi bir şekilde zarar veren kullanıcı, hakkında gerekli işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.
j) Bilgi kaynaklarının izinsiz olarak Kütüphane dışına çıkartılması ya da çıkartılmaya teşebbüs edilmesi durumunda; bu eylemde bulunan kullanıcı hakkında ilgili disiplin yönetmeliği uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Üyelerin Üniversite’den Ayrılmaları Durumunda Uygulanacak Kurallar

MADDE 14- Üyelerin Üniversiteden ayrılmaları durumunda uygulanacak kurallar:
a) Üniversite’den emeklilik, istifa, mezuniyet veya başka nedenlerle ayrılan üyelerin, ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeden ve varsa para cezasını ödemeden ilişik kesme işlemleri tamamlanmaz.
b) Ödünç aldıkları bilgi kaynaklarını iade etmeksizin, herhangi bir nedenle Üniversite’den ayrılan üyeler hakkında gerekli işlem yapılmak üzere Rektörlük Makamına bildirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Yaptırımlar

MADDE 15- Bilgi kaynaklarına kayıp ve hasar verilmesi durumunda ilgili maddelerde belirtilen durumlar uygulanır.
Yönergede belirlenen kurallara uyulmaması halinde ve Bilgi kaynaklarının izinsiz dışarıya çıkartılması veya teşebbüsü durumunda kütüphane görevlisi kullanıcının kimliğini alarak yasal işlem yapılmak üzere tutanak düzenler. Kütüphane yönetimi tutanağı Rektörlük makamına göndermekle yükümlüdür.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönerge

MADDE 16- 01.06.2001 tarih ve 170 sayılı Üniversite Senatosunca onaylanan Kütüphane Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17- Bu yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- Bu yönerge hükümleri KTÜ Rektörü tarafından yürütülür.