sonuçlanan projeler

1. Dişbudak Meşcerelerinde Hacim, Bonitet Endeks ve Normal Hasılat Tablolarının Düzenlenmesi

2. Doğu Karadeniz Bölgesindeki Anıt Ağaç ve Meşcerelerin Belirlenmesi

3. Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Model Orman Planlaması

4. Alpin Zona Yakın Saf Doğu Ladini Ormanlarının Meşcere Kuruluşları ile Fonksiyonel Yapılarının Tespiti ve Silvikültürel Öneriler

5. Kestane Meşcerelerinin Hasılatı ve Amenajman Esasları

6. Normal Kapalı Saf Doğu Ladini Meşcerelerinin Kuruluşkarı, Artım ve Büyüme İlişkileri ile Silvikültürel Öneriler

7. Karaçam Plantasyonlarına İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi

8. Karadeniz Bölgesi, Sarıçam ve Karaçam Plantasyonlarına İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi

9. Karaçam Ağaçlandırmalarına İlişkin Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi

10. Titrek Kavak Meşcerelerinin Kuruluşu, Ekolojik Yönden İncelenmesi, Artım ve Büyüme İlişkileri ile Amenajman Esasları

11. Türkiye’de Orman Amenajman Planlama Yazılımının Geliştirilmesi

12. Ülkemiz Ormancılığında Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Tasarımı, Kurulması ve Uygulama Örneği

13. Orman Kaynaklarının/Ekosisteminin Orman Amenajman Planları ve Uzaktan Algılama Yöntemleri Yardımıyla Zamansal Değişiminin İncelenmesi

14. Hava Fotoğrafları ve Uydu Görüntüleriyle Meşcere Tiplerinin Sayısal Üretilmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Kullanılması

15. Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Üretilmesi ve Geo-İstatistiksel Olarak İrdelenmesi

16. Saf Doğu Ladini Ormanlarında Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi

17. Uydu Görüntüleri Yardımıyla Yetişme Ortamı Envanterinin Ortaya Konulması

18. Yalnızçam Ormanlarının Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlanması ve Orman Dinamiğinin Ekonomik ve İdare Süreleri Açısından Değerlendirilmesi

19. Yöneylem Araştırması Teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Nesne Tabanlı Çok Amaçlı Orman Amenajman Planlama Modeli Yazılımının Tasarımı ve Geliştirilmesi

20. Korunan Orman Alanlarında Amenajman Planlarının Düzenlenmesi

21. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Araştırma Ormanının Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi ve Orman Amenajman Planlarına Aktarılması

22. Aynıyaşlı ve Saf Doğu Ladini Meşcereleri için Büyüme Modeli Geliştirilmesi

23. Karadeniz Bölgesi Saf ve Karışık Sarıçam (Pinus slyvestris L.) Meşcereleri için Mekanistik Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi, Biyokütle ve Karbon Depolama Miktarlarının Belirlenmesi

24. Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Ormanı Ladin Meşcerelerinin Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi

25. KTÜ Orman Fakültesi Eğitim ve Araştırma Ormanı Karbon Depolama Kapasitesinin Belirlenmesi ve Orman Amenajman Planına Aktarılması

26. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Planlara Yansıtılması

27. Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Sınırları İçerisinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Saf Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsky.) Ormanlarının Ekolojik Tabanlı Mutlak İdare Süreleri ile Ağaçların Anatomik, Dendroklimatik, Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

28. Kızılçam, Karaçam ve Sedir Ağaç Türleri için Yetişme Ortamı Bazlı Çap-Boy Modelleri ile Gövde Çapı ve Gövde Hacmi Denklem Sistemlerinin Geliştirilmesi

29. Saf Kayın Meşcerelerinin Karbon Depolama Miktarının Belirlenmesi (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)

30. Korunan Orman Alanlarında Karbon Depolama Miktarının Belirlenmesi (Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği)

31. Ekolojik Denge için Biyolojik Çeşitliliğimizi Sürdürelim

32. Aynı Yaşlı ve Maktalı Koru Ormanlarında Yaş Sınıfları Yöntemiyle Alan Sürekliliğinin Araştırılması

33. Ökseotu (Viscum album L.)'nun Doğu Karadeniz Bölgesi Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşçerelerinde Yayılışının Belirlenmesi ve Çap Artımı Üzerine Olan Etkisinin Modellenmesi

34. Odun Dışı Orman Ürünlerinin Verimliliğinin Modellenmesi ve Planlanmasına Yönelik Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi ve Örnek Planlama Biriminde Uygulanması

35. Of ve Ünye Orman İşletme Şefliklerinin Orman Kaynaklarında Meydan Gelen Zamansal ve Konumsal Değişimin İrdelenmesi

36. Transnational initiative for the promotion the entrepreneurial skills and attitudes in the non-wood forest sector, Erasmus+ Projesi

37. NWF NETWORK: Transnational Initiative to boost the entrepreneurial skills and attitudes in the non-wood forestry

38. STARTREE: Multipurpose trees and non-wood forest products a challenge and opportunity

39. Meşcere Parametrelerinin Yerel Uydu ve Dijital Kamera Görüntüleriyle Tahmini ve Farklı Uydu Görüntü Verileri ile Karşılaştırılması

40. Kestane (Castanea sativa Mill.) Ormanlarında Farklı Silvikültürel Müdahalelerin Sürgün Gelişimi ve Karbon Depolama Kapasitesi Üzerine Etkileri

41. Alterfor-Alternative Models and Robust Decision-Making for Future Forest Management

42. Korunan Orman Alanlarında Karbon Depolama Miktarının Hesaplanması: Köprülü Kanyon Milli Parkı Örneği

43. Saf ve Karışık Karaçam (Pinus Nigra Arnold. Subsp. Pallasiana (Lamb.)) Doğal Meşcereleri için Büyüme Modellerinin Geliştirilmesi, Biyokütle ve Karbon Depolama Miktarlarının Belirlenmesi

44. Trabzon Bölgesinin Tatlısu Malakofaunası Üzerine Sistematik Araştırmalar