bilişim yönergesi

T.C.
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR, AĞ ve BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM YÖNERGESİ

 

AMAÇ

Madde  1-  Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi bilgisayar ağı ve internet altyapısı ile bunlarla bütünleşen bilişim kaynaklarının kullanımına ilişkin ilkeleri belirlemektir.

KAPSAM

Madde  2- Bu yönerge, Üniversite bünyesindeki bütün akademik, idari ve teknik birimlerde çalışan kişiler ve öğrenciler ile  kendilerine herhangi bir nedenle bilişim kaynaklarını kullanma yetkileri verilen  paydaş  ve konukların üniversiteye ait tüm birimlerde kullandıkları her türlü bilişim ve iletişim araçları ile gerçekleştirdikleri faaliyetleri kapsar.

DAYANAK

Madde 3-  Yönerge, dayanağını; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun , İkinci Kısım(Kişilere Karşı Suçlar), Dokuzuncu Bölüm,Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar (132, 133, 135, 135, 136, 137, 138,139,140) Üçüncü Kısım (Topluma Karşı Suçlar ), Onuncu Bölümünde (Bilişim Alanında Suçlar ) 243, 244, 245, 246 maddeleri, 5070 sayılı “Elektronik İmza Kanunu ve 5651 sayılı “Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”, ile 2547 sayılı kanunun 12.maddesinden alır.

TANIMLAR

Madde  4-  Bu Yönergede geçen:

a- KTÜ : Karadeniz Teknik Üniversitesini,

b- Rektörlük : Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

c- Üniversite : KTÜ’ yü,

d- KTÜNET : KTÜ merkez ve uzak kampüsler bilgisayar ağını,

e- BİDB : Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığını,

f- KTÜ Bilişim Kaynakları: Mülkiyet hakları KTÜ' ye ait olan, KTÜ tarafından lisanslanan/kiralanan ya da KTÜ tarafından kullanım hakkına sahip olunan her türlü bilgisayar/bilgisayar ağı, bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı ve hizmetlerin tümünü,

g- Kullanıma sunan birimler : Bilişim Kaynaklarını kullanıma sunan akademik birimler (fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, konservatuvar, araştırma ve uygulama merkezleri, hastaneler), idari birimler (daire başkanlıkları, müdürlükler) ve spor-kültür-sosyal etkinliklerin yürütüldüğü birimleri,

h- Kullanıcı : Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilişim kaynaklarını eğitim-öğretim, araştırma, yönetim ve hizmet faaliyetleri çerçevesinde kullanan    KTÜ' nün idari yapısı içinde yer alan birimlerde akademik ve idari görevlerde bulunan kadrolu, sözleşmeli ve geçici personel ile KTÜ' de öğrenim hayatını sürdürmekte olan tüm ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencileri ile bilişim kaynaklarını kullanma yetkisi verilen tüm paydaşları,

i- Bilişim destek hizmeti : KTÜ  Bilişim Kaynaklarının kurulumu, geliştirilmesi, kullanıma sunumu, bakımı, onarımı ve diğer teknik destekler ile Rektörlükçe belirlenen yetki ve sorumluluk düzeylerinde  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Bilişim Kaynaklarını Kullanıma Sunan Birimlerce yerine getirilen hizmetleri,

j-Kullanıcı hesabı : KTÜ sunucuları üzerinde Bilişim kaynaklarını kullanmak üzere kendilerine tahsis edilen “kullanıcı kodu/Şifre” ikilisi.

k- Sunucu : KTÜNET üzerinde bir program veya bir bilgiyi farklı kullanıcılara/sistemlere paylaştıran/dağıtan donanım ve yazılımı

İfade eder.

 

BİLİŞİM KAYNAKLARI KULLANIM ESASLARI

Madde 5- KTÜ Bilişim Kaynakları; eğitim-öğretim, bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme ve kültürel bilginin yayılması amaçları ile kullanılmalıdır.

Madde 6-  Bilişim kaynakları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Üniversitemiz Yönetmelik ve Yönergelerine aykırı faaliyetlerde  kullanılamaz.

Madde 7- Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezinin (ULAKBİM) ağ yönetim birimi olan  Ulusal Akademik Ağ (ULAKNET) tarafından yürürlüğe konulan “ Kabul Edilebilir  Kullanım Politikası Sözleşmesi” ne aykırı davranamaz.

Madde 8- Bilişim Kaynaklarının herhangi bir amaçla kullanım hakkı Rektörlüğe aittir; Rektörlükçe onay verilmeden gerçek veya tüzel kişilere verilemez.

Madde 9- Bilişim Kaynaklarının kullanımında güvenliği bozan durumlara ve girişimlere ilişkin bilgilerin tutulması ve kullanıcı kimlik belirlemeleri için yetkili birimlerce gerekli düzenlemeler yapılır.

Madde 10- Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunumu ve kullanımı, bu kaynakların kullanım amaçları çerçevesinde yapılır; kullanım amaçları tüm kullanıcılara açık bir biçimde bildirilir, kaynakların kullanım yeri ve konumu bu kaynakları kullanıma sunan birimlerin yöneticilerinden yetki ve olur alınmadan değiştirilemez.

Madde 11- Bilişim Kaynakları genel ahlak kurallarına aykırı, kişilerin ve kurumların fikri mülkiyet haklarını ihlal edici, başkalarının veri ve bilgilerini tahrip edici, kişisel bilgilere tecavüz edici, iftira edici ve karalayıcı, kişi ve kurumların çalışmalarını bozucu,  istem dışında ileti (SPAM) gönderici biçimde kullanılamaz, üzerinde bu nitelikte materyal üretilemez ve barındırılamaz.

 

BİLŞİM KAYNAKLARI KULLANIMINA İLİŞKİN YETKİ VE SORUMLULUKLAR

KULLANICI HAK VE SORUMLULUKLARI

Madde 12- Kullanıcılar; KTÜ bilişim kaynaklarını Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, yasalara bağlı yönetmeliklere uygun, yetkileri dahilinde kullanma hakkına sahiptir.

Madde 13- Kullanıcı , hizmet hakkının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin özel ve gizli şifresini ve kullanıcı adını ve/veya kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini, başkası tarafından öğrenilme şüphesi dahi olsa derhal değiştireceğini kabul eder, bu kaynakların kullanım amacı dışında üçüncü kişilere kullandırılması durumunda ortaya çıkabilecek idari ve yasal sonuçlardan  sorumludur.

Madde 14- KTÜ kullanıcıları, KTÜ sunucuları üzerinde kendilerine tahsis edilen "Kullanıcı Kodu/Şifre" ikilisi ve/veya IP (Internet Protocol) adresi kullanılarak gerçekleştirdikleri her türlü etkinlikten,  KTÜ Bilişim Kaynaklarını kullanarak oluşturdukları ve/veya kendilerine tahsis edilen KTÜ Bilişim Kaynağı üzerinde bulundurdukları her türlü materyalin (yazılı, sözlü,görüntülü, kaydedilmiş her türlü belge) içeriğinden, kaynağın kullanımı hakkında yetkili makamlar tarafından talep edilen bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesinden, ilgili kaynağın (Lisans dahil) kullanım kurallarına, Üniversite Yönetmeliklerine, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve yasal mevzuata karşı birebir kendileri sorumludur.

Madde 15- Kullanıcılar, e-posta hesabını ticari, siyasi, dini, etnik ve kar amaçlı olarak kullanamaz. Çok sayıda kullanıcıya, izinsiz olarak toplu halde reklam, tanıtım, duyuru v.b amaçlı e-posta gönderemez. Bilimsel, akademik ve idari iş süreçlerine uygun toplu duyurular ise Rektörlüğün iznine tabidir.

KULLANIMA SUNAN BİRİMLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 16- KTÜ Bilişim Kaynaklarının kullanıma sunulmasında görev yetki ve sorumlulukları olanlar Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Madde : 4-f' de belirtilen birimlerin yöneticileridir. Bunlar Rektörlükçe belirlenen stratejiler, hedefler ve kararlar doğrultusunda Bilişim Kaynaklarının planlanması, temini, dağıtımı, kullanımı, bakım-onarım ve destek hizmetleri verilmesi, açık erişim ve benzeri konularda teknik ve idari etkileşim ve işbirliği içerisinde hareket ederek Bilişim Kaynaklarının en etkin ve verimli biçimde kullanımını sağlarlar. Madde 4-f de belirtilen birimler BİDB den Bilişim destek hizmeti alırlar.

Madde 17- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı “Bilişim Kaynakları Kullanım Esasları” başlığı altında belirlenen maddeler ve Üniversite olarak uyulma zorunluluğu olan tüm politikalar, protokoller ve kuralları için merkezi düzenlemeler yapmak bu bağlamda Üniversitenin tüm birimleri ile etkileşerek Bilişim kaynaklarının kullanımında gerekli uygulamaları desteklemek yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

Madde 18- Birim ve kullanıcılar; BİDB’nın binalarda kurduğu kablolama sistemi, ağ erişim cihazları ve diğer teçhizat üzerinde yazılım veya donanım düzeyinde değişiklikler yapamazlar. Gereklilik durumunda  BİDB ile irtibata geçilir. Aksi durumda sorumluluk Birim ve/veya kullanıcıya aittir.

Madde 19- BİDB, Karadeniz Teknik Üniversitesi tüzel kişiliğini ve KTÜNET  güvenliğini korumak amacıyla kendisine bağlı tüm bilgisayarlar üzerinde  yasalara uygun olarak   kısıtlayıcı  ve engelleyici önlemler alma yoluna başvurabilir.

Madde 20- BİDB' nın bilgisi dışında hiçbir birim, kendi bünyesinde tek bir bilgisayar arkasında IP çoğaltma işlemi yaparak, birçok makineyi bu bilgisayar üzerinden internete çıkaramaz ve bilgisayarlarına BİDB'nın belirlediği IP grupları dışında IP atayamaz.

Madde 21- KTÜNET  kaynaklarını kullanıma sunan bölüm veya birimler kendi  kaynaklarının kullanımı ile ilgili  giriş ve çıkış trafiğinden sorumludurlar. Bu amaçla gerekli her türlü bilgilendirme, esaslara uyulmayan durumları ve esaslara uymayan kullanıcıları ve kişileri belirleme, ilgili yaptırımları uygulama işlerini BİDB’nın teknik desteği ve işbirliğini de alarak yürütme sorumluluğunu taşırlar.

Madde 22- Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, KTÜNET  de oluşabilecek güvenlik açıklarını asgari düzeye indirebilmek için, kullanıcılara güvenlik yazılımları (antivirus, antispam ve kişisel güvenlik yazılımı) önerir; işletim sistemi güncellemelerini ve yeniliklerini izleyerek  kullanıcıları bilgilendirir.

UYGULAMA VE YAPTIRIM

Madde 23- Yönerge esaslarına aykırılığın tespiti:

a-      BİDB veya kullanıma sunan birim tarafından,

b-      Uçuncu kişilerin şikayeti sonucu  BİDB veya kullanıma sunan birim tarafından yapılır.

c-      Gerçekleştirilen eylemin Bilim etiği ihlali veya ceza yasaları kapsamında değerlendirilmesi durumunda tespit mercii KTÜ Hukuk Müşavirliğinden görüş alınır.

Madde 24- KTÜ Bilişim Kaynaklarının Yönerge ve Genel İlkelere aykırı etkinlikler dahilinde kullanılması durumunda KTÜ makamları gerçekleştirilen eylemin; A-Tekrarına, B-Yoğunluğuna, C- Kaynaklara veya üçüncü kişilere verilen zararın boyutuna göre aşağıdaki işlemlerin bir ya da birden fazla maddesini, sıra ile ya da sırasız uygulayabilir;

a-      Kullanıcı sözlü ve/veya yazılı olarak uyarılır.

b-      Kullanıcıya tahsis edilmiş KTÜ Bilişim Kaynakları sınırlı veya sınırsız süre ile kapatılabilir.

c-      Üniversite bünyesindeki akademik/idari soruşturma mekanizmaları harekete geçirilebilir.

d-      Yaptırım konusu olan eylem;

1- Bilim etiği ihlali kapsamında ise konu “Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilim Etik Kurulu”  na iletilir ve  Kurul kararına göre   diğer yasal süreçler başlatılabilir.

2- KTÜ Tüzel kişiliğine ve/veya kaynaklarına maddi ve manevi yük getirmişse KTÜ  bu yükü ilgililere rücu hakkına sahiptir, gereğinde manevi tazminat talep edebilir.

3-Yasalara aykırı ise adli süreci başlatabilir.

e-      Kullanıcılarının eylemlerini tekrarlamaları durumunda  bağlı bulundukları Birim, gerekli önlemlerin alınması konusunda sözlü ve yazılı olarak uyarılır.  Birim, uyarılara rağmen iş bu yönerge esaslarını uygulamaz ise birimin KTÜNET ve bilişim kaynaklarını kullanması, gerekli tedbirler alınana kadar engellenir.

Madde 25- Üniversite bilişim kaynaklarını kullanan kullanıcı iş bu Yönerge hükümlerini kabul eder.

Madde 26- Bu yönergede bulunmayan hususlar İlgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.


YÜRÜRLÜK

Madde 27- İş bu Yönerge Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihten sonra yürürlüğe girer. (kabul tarihi:26.12.2012)

 

YÜRÜTME

Madde 28- Bu yönergenin hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.