güz ders planı

K.T.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi

  GÜZ YARIYILI

  HAFTALIK DERS PLANI

 

 

 

   HAfta

 

 

MÜFREDAT PROGRAMI

 1. Hafta

İnkılâp ve İnkılâpla ilgili Kavramlar: Devlet ve Unsurları, Tekâmül, Islahat, Hükümet Darbesi, İhtilâl, İnkılâp

 2. Hafta

Türk İnkılâbını hazırlayan nedenler. Osmanlı Devleti’nin yıkılışı, İç nedenler, Dış nedenler

 3. Hafta

Osmanlı Devleti’nde yenilik hareketleri, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, I. Meşrutiyet, II. Meşrutiyet

 4. Hafta

Osmanlı Devleti’nde Fikir Akımları (Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık,Türkçülük.) İttihat ve Terakki Partisi’nin iktidara gelmesi, 31 Mart olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları

 5. Hafta

Birinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri ve Savaşın başlaması, Osmanlı Devleti’nin Savaşa katılması, Cepheler ve Sonuçları

 6. Hafta

Osmanlı Devleti’ni Paylaşım antlaşmaları (Boğazlar, Londra, Sykes Picot, St. Jean de Maurienne Ant.) I. Dünya Savaşı’nın Sona Ermesi, Ermeni olayları, Mondros Ateşkes Antlaşması

 7. Hafta

Ulusal Mücadele dönemi, İşgaller karşısında Ulusun ve Ülkenin durumu Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşa’nın İstanbul’a gelişi ve duruma bakışı

 8. Hafta

Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Mustafa Kemal Paşa’nın Havza’daki Faaliyetleri, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi ve önemi,

 9. Hafta

 ARA SINAV

10. Hafta

Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri. Sivas Kongresi ve önemi, Ulusal Mücadele döneminde diğer kongreler

 11. Hafta

Amasya Görüşmeleri, Sivas’ta komutanlarla yapılan toplantı. Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelişi. Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin toplanması, Misak-ı Milli

 12. Hafta

T.B.M.M.'nin açılması, Nitelikleri. Ulusal Mücadele'de Basın,T.B.M.M’ye karşı ayaklanmalar. Türkiye’yi paylaşma tasarıları

 13. Hafta

Ulusal Ordunun Kurulması (Kuva-yı Milliye, Düzenli Ordu), Güney ve Güney Doğu Cephesi, Doğu Cephesi (TBMM – Sovyet Rusya İlişkileri)

 14. Hafta

Ermeni Sorunu, Ermenilerle yapılan Savaşlar, TBMM–Gürcistan ilişkileri, Batı Cephesi      (I. ve II. İnönü Savaşları, Kütahya–Eskişehir Muharebesi)

 15. Hafta

Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması

 16. Hafta

 DÖNEM SONU SINAVI