yönetmelik

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

          Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

          Amaç

          MADDE 1 –  Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde Kadın Çalışmaları Merkezi (KAM) adıyla kurulan merkezin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

          Kapsam

          MADDE 2 – Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Merkezi’nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

          Dayanak

          MADDE 3 – Bu Yönetmelik; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

          Tanımlar

          MADDE 4 –  Bu Yönetmelikte geçen;

          (1) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni,

          (2) Merkez Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

          (3) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,

          (4) Merkez Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

          (5) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

          (6) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini

          ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

          Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

          Merkezin Amacı

          MADDE 5 – Kadın çalışmaları ile ilgili her alanda, öncelikle Trabzon ili ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere, kadınların durumunu saptayacak ve geliştirecek kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.            

          Merkezin Faaliyet Alanları

          MADDE 6- (1) Eğitim, sağlık, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasal katılım, ekonomik üretim gibi konular başta olmak üzere, üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliği ile yurt içinde ve yurt dışında kadın çalışmaları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma yapmak, proje oluşturmak ve projelere katılmak,

(2) Kadın araştırmaları konusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı bir Anabilim Dalının kurulmasını sağlamak ve yüksek lisans ve doktora düzeyinde bilimsel çalışmaları desteklemek,

(3) Üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde kadın sorunlarıyla ilgili olarak ders ve seminerler verilmesini sağlamak, öğrencilerin bu konulara yönelmelerini özendirici eğitsel çalışmalarda bulunmak ve bu alanda çalışmalarda bulunanlara destek vermek,

(4) Merkezin amaçları doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak kongre, sempozyum, panel, atölye çalışmaları düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak, ortak çalışmalar, projeler ve araştırmalar yapmak,

(5) Kadın haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini sağlamak ve kadınların eğitimini, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal alanlardaki çalışmalarını desteklemek,

(6) Amaçta belirtilen konularda dergi, broşür, kitap yayımlamak, sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek,

(7) Belirtilen amaca yönelik çevresel, tarihsel, kültürel ve istatistiksel verileri toplamak ve bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

(8) Kadın sağlığı konusunda kadın eğitimini geliştirici seminerler vermek,

(9) Kadına yönelik ülke politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,            

(10) Merkezin amacına uygun diğer etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere katılmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

          Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

          Merkezin Yönetim Organları

          MADDE 7 – Merkezin yönetim organları; Merkez Müdürü, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulundan oluşur.

          Merkez Müdürü ve Görevleri

          MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.

          (2) Üniversitede görevli öğretim üyelerinden, Merkez Müdürünün teklif edeceği dört aday arasından Rektör tarafından görevlendirilen iki yardımcısı bulunur. Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından biri Merkez Müdürüne vekâlet eder. Merkez Müdürünün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

          (3) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

          a) Merkezi temsil etmek,

          b) Müdür yardımcıları arasında görev paylaşımı yapmak ve yapılan işleri denetlemek,

          c) Merkez Yönetim Kurulu ile Merkez Danışma Kuruluna başkanlık etmek ve Merkezin çalışmalarını amaçlarına uygun olarak yürütmek,

          ç) Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak, toplantıları yönetmek,

          d) Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak

          e)Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapmak.

          Merkez Yönetim Kurulu ve Görevleri

          MADDE 9 – (1) Merkez Yönetim Kurulu; Merkez Müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve Üniversitede Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen altı öğretim üyesi olmak üzere toplam dokuz kişiden oluşur. Üyeler üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Merkez Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

          (2) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

          a) Ayda en az bir kez ve gerektiğinde Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanmak,

          b) Merkezin amacına uygun çalışma politikalarını belirlemek,

          c) Bir sonraki takvim yılı içinde yapılacak her türlü bilimsel, eğitsel ve uygulamalı toplantı ve faaliyetleri belirlemek,

          ç) Proje konularını tespit etmek,

          d) Merkezin araştırma, uygulama birimlerinin kurulmasına karar vermek, Merkez Yönetim Kurulunun teklifine göre bu birimlerin başkanlarını görevlendirmek ve birimlere ait çalışma esaslarını inceleyip onaylamak,

          e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu inceleyip onaylamak,

          f) Merkez Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

          g) Merkez Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

          Merkez Danışma Kurulu ve Görevleri

          MADDE 10 – (1) Merkez Danışma Kurulu; Merkez Müdürü, müdür yardımcıları ve Merkez Yönetim Kurulunun diğer üyeleri ile Merkez Yönetim Kurulu tarafından, merkezin faaliyetleriyle ilgili alanlarda bilgi ve deneyime sahip üniversite öğretim üyeleri ve istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki kişiler arasından görevlendirilen dört kişi olmak üzere toplam onüç kişiden oluşur. Her iki ayda bir kez Merkez Müdürünün çağrısı üzerine Merkez Müdürünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda salt çoğunluk koşulu aranmaz.

          (2) Merkez Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

          a) Merkezin çalışmalarına uyarı ve önerileriyle katkıda bulunmak,

          b) Merkezin, genel faaliyetlerinin yönetimiyle ilgili konularda öneri geliştirmek, destek sağlamak, amaçların gerçekleştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

          Çeşitli ve Son Hükümler

          Personel İhtiyacı

          MADDE 11 – Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

          Harcama Yetkilisi

          MADDE 12 – Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

          Demirbaş, Alet, Ekipman

          MADDE 13 – Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

          Gelir Kaynakları  

          MADDE 14 – Merkezin mali kaynakları, Karadeniz Teknik Üniversitesi bütçesine bu amaçla konacak özel ödenek ile çalışmalara katılacak öteki Devlet kuruluşlarının ve Bakanlıkların ayıracakları  fonlarla, Merkezin yapacağı etkinliklerden sağlanacak gelirlerdir. Ayrıca, Merkeze her türlü bağış, yardım ve vasiyet kabul edilir. 

          Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

          MADDE 15 – Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

          Yürürlük

          MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

          Yürütme 

          MADDE 17– Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.