sosyal ve beşerî bilimler alanında etkileşimli video geliştirme eğitimi

Etkinliğin Konusu, Amaç ve Kapsamı

Konu

Sosyal ve Beşerî Bilimler Alanında Etkileşimli Video Geliştirme Eğitimi

Amaç

Bireylerin öğrenim gördükleri üniversitelerde edindikleri alan bilgilerinin yanında öğrenmek, uygulama yapmak, çalışmak ve bilgi toplumuna etkin katılım sağlamak için dijital becerilere sahip olmaları beklenmektedir. Aynı zamanda medya ve dijital teknolojilerdeki gelişmeler ve toplumsal ihtiyaçların farklılaşması ile bilginin, dijital ortamda hızlı ve etkili bir şekilde yayılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçlardan yola çıkarak sosyal medya, iş, eğitim ve pazarlama olmak üzere birçok alanda video kaynak talebinin katlanarak artmasıyla, etkili ve kaliteli video içerikler üretmek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Ancak bu tür içeriklerin nasıl oluşturulabileceği hususunda deneyim ve bilgi eksikliği nedeniyle başarısız sonuçlar oluşabilmektedir. Bu projenin amacı, üniversite öğrencilerine bilginin etkin bir şekilde yapılandırılarak sunulmasına olanak sağlayacak etkileşimli video içeriği geliştirme sürecine ilişkin alan uzmanları tarafından uygulamalı olarak öğretilmesini sağlamaktır.

Kapsam

Bunun için belirlenen eğitim programı dâhilinde proje katılımcıları belirledikleri konu çerçevesinde seçtikleri etkileşim unsurlarını kullanarak, etkili bir mesaj tasarımını barındıran etkileşimli video içerikleri geliştirebileceklerdir. Bu kapsamda projenin hedefleri:

 • Sosyal ve beşeri bilimlerde dijital dönüşümü desteklemek
 • Zenginleştirilmiş etkileşimli video içerikleri üretmek için bilimsel bilgi sağlamak
 • Etkileşimli video içeriği geliştirme sürecine ilişkin temel kavramlar ve teorik bilgiler hakkında bilgi kazandırmak
 • Etkileşimli video içeriği üretme sürecinde dikkate alınması gereken hususları ve önerileri sunmak
 • Etkileşimli video içeriği geliştirme sürecinde mesaj tasarımı adımlarını uygulatmak
 • Bir problemin/fikrin etkileşimli video içeriğine dönüştürülmesi için senaryo tabanlı çalışmalar yaptırmak
 • Videolara etkileşim eklerken kullanılacak medya öğelerinin seçimini, kullanımını ve etkisini belirleyebilmek ve bu araçları kullanarak etkileşimli video içerik geliştirmek
 • Farklı dijital etkileşimli video geliştirme araçlarını kullanma deneyimi kazandırmak
 • Etkileşimli video içeriklerin birleştirilmesi ve yayınlanması için deneyim kazandırmak

Projeye, üniversitelerin sosyal ve beşeri bilimler alanından lisansüstü eğitim yapan öğrenciler katılım sağlayacaktır. Günümüzde etkileşimli videolar, sosyal medya, eğitim, iş, pazarlama ve diğer birçok alanda mesaj paylaşımı yapmak için sıklıkla başvurulan kaynaklar arasındadır. Bilginin bu kadar yoğun olduğu ve zamanın etkili bir şekilde kullanılması gerektiği düşünüldüğünde, öğrenme sürecine yönelik öğrenci katılımını ve motivasyonunu etkili bir şekilde teşvik eden çeşitli araçların, stratejilerin ve metodolojilerin kullanılması önemlidir. Bu bağlamda, video geliştirme programlarının sahip olduğu birçok özelliğin yanında yapay zekâ araçları ile de katılımcılar yaratıcılığa odaklanarak etkili içerikler üretebilecektir. Proje kapsamında sosyal ve beşeri bilimleri alanındaki lisansüstü öğrencilerine teorik ve uygulamalı eğitimler ile çoklu ortam materyalleri içerikle birleştirilerek etkili mesaj tasarımlarını içeren etkileşimli video içeriği geliştirme becerileri kazandırılacaktır. Proje kapsamında seçilen eğitimciler etkileşimli video geliştirme alanında teorik ve uygulamalı çalışmalar yapan alanında uzman akademisyenlerden oluşmaktadır.

 

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu

Koordinatör

Öğr. Gör. Dr. Memnüne KOKOÇ - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi Teknoloji Atölyesi Sorumlusu

Düzenleme Kurulu

Öğr. Gör. Dr. Memnüne KOKOÇ (KTÜ-Öğretme ve Öğrenme Merkezi Koordinatörlüğü)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Gaye ÜSTÜN (Sinop Üniversitesi Sinop Meslek Yüksekokulu- Bilgisayar Teknolojileri Bölümü)

Doç. Dr. Mehmet KOKOÇ (Trabzon Üniversitesi- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu- Yönetim Bişim Sistemleri Bölümü)

Prof. Dr. Semra ÇOLAK (KTÜ-Öğretme ve Öğrenme Merkezi Koordinatörlüğü)

Doç. Dr. Hale ILGAZ (Ankara Üniversitesi- Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

 

Eğiticiler ve Yardımcı Personeller

Eğiticiler

Öğr. Gör. Dr. Memnüne KOKOÇ (KTÜ-Öğretme ve Öğrenme Merkezi Koordinatörlüğü)

Doç. Dr. Hale ILGAZ (Ankara Üniversitesi- Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi)

Doç. Dr. Alper ASLAN (Munzur Üniversitesi- Çemişgezek Meslek Yüksekokulu- Bilgisayar Teknolojileri Bölümü) 

Doç. Dr. Ekrem BAHÇEKAPILI (KTÜ- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- Yönetim Bişim Sistemleri Bölümü)

Doç. Dr. Mehmet KOKOÇ (Trabzon Üniversitesi- Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu- Yönetim Bişim Sistemleri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Hamza POLAT (Atatürk Üniversitesi- Uygulamalı Bilimler Fakültesi- Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Alper BAYAZIT (Ankara Üniversitesi- Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Gaye ÜSTÜN (Sinop Üniversitesi Sinop Meslek Yüksekokulu- Bilgisayar Teknolojileri Bölümü)

Doç. Dr. Yiğit Emrah TURGUT ( RTEÜ- Eğitim Fakültesi- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü)

Yardımcı Personeller

Doç. Dr. Aydın DEMİR - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi

Arş. Gör. Dr. Yeşim AKBAŞ - KTÜ Öğretme ve Öğrenme Merkezi

 

Başvuru Koşulları ve Katılım

Bu projenin hedef kitlesi sosyal ve beşeri bilimler alanından lisansüstü eğitim yapan öğrencilerdir. Projede Türkiye’nin farklı üniversitelerinde lisansüstü öğrenimlerine devam eden 30 katılımcının yer alması hedeflenmiştir. Böylece hem farklı öğrenim kültürlerinden gelen katılımcılar seçilmiş olacak hem de projenin etki ve faydasının daha fazla akademik alana yayılması sağlanacaktır. Etkinliğe katılım için başvuran öğrencilerden aşağıdaki kriterlere göre bir puanlama yapılacak ve ilk 30 içerisinde bulunan adaylar tercih edilecektir:

 • Adayların devlet ya da vakıf üniversitelerinde sosyal ve beşeri bilimler alanında lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) eğitimine devam ediyor olması (lisansüstü eğitim bilgileri talep edilecektir),
 • Daha önce bu program kapsamında desteklenen bir eğitim etkinliğine katılmamış olması,
 • TÜBİTAK-ARBİS veri tabanına kayıtlı olmak ya da kabul edildiği takdirde kayıt yaptırmak,
 • Etik veya disiplin cezası almamış olmak,
 • Adayların temel dijital becerilere sahip olmak ve eğitime istekli ve meraklı olmak,
 • Adayların çevrimiçi eğitimlere katılabilmeleri için kullanabilecekleri bir bilgisayara ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir.

Katılımcı başvurularının ardından asil (30 öğrenci) ve yedek (10 öğrenci) listeler oluşturulacaktır. TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje/etkinlikte yer almamış adaylara öncelik verilecektir. Seçilecek katılımcıların belirlenmesinde; belirtilen kriterlerin karşılanmasına ve kurum/bölge/cinsiyet açısından dengeli dağılımın sağlanmasına dikkat edilerek nihai katılımcı listesi oluşturulacaktır. Asillerden projeye katılmayan olması halinde yedek listesinden yedek sıralamasına göre katılımcı seçilecektir. Yeterli başvuru olmaması durumunda proje katılımcıları Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinden şartları sağlayan öğrenciler arasından seçilecektir. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir.

 

Başvuru Formu

TÜBİTAK 2237/A Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Etkileşimli Video Geliştirme Eğitimi 

 

Etkinlik Tarihi ve Programı

Etkinlik Tarihi

18 - 20 Eylül 2024

Etkinlik Programı

 

Etkinlik Yeri ve Konaklama

İlgili etkinlik, eşzamanlı web konferans yazılımı aracılığıyla çevrimiçi olarak yürütülecektir. Çevrimiçi ortam, hem ders etkinliklerinin gerçekleştirilmesi hem de işbirlikli grup çalışmalarına olanak sağlayan özelliklere sahip olacaktır. İlgili ortamda katılımcılar sesli ve görüntülü olarak katılım sağlayabilecek ve müdahale açık veya kapalı ekran paylaşımı yapabilecektir. Bununla birlikte alt çalışma grupları (odaları) oluşturulabilecektir. Etkinlik kapsamında yürütülecek dersler, kayıt altına alınacaktır. Çevrimiçi etkinlikler Microsoft Teams uygulaması üzerinden yapılacaktır.