yeni nesil ahşap yapılar ve tasarım

Etkinliğin Konusu, Amaç ve Kapsamı

Konu

Yeni Nesil Ahşap Yapılar ve Tasarım

Amaç

Yeni nesil ahşap yapı malzemeleri ve ahşap yapılar; doğayla uyumlu, enerji etkin, uzun ömürlü ve karbon ayak izi düşük sistemlerdir. Bu avantajlarından dolayı, küresel iklim değişikliği ile mücadelede en önemli yapısal dönüşüm alternatiflerinden biri olan ahşap yapıların dünya genelinde kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. İklim değişikliği ile mücadele yanında hafif, rijit ve depreme dayanıklı olmaları nedeniyle bu tip yapı malzemeleri ve bunlardan tasarlanacak yapıların yaygınlaştırılması, deprem gerçeği ile yaşanmak zorunda olan ülkemiz için son derece önemlidir. Geçmişte oldukça yaygın ahşap yapı kültürüne sahip ülkemizde, betonarme yapı tekniğinin ortaya çıkmasıyla bu kültür giderek unutulmuş ve yerini beton yapılara bırakmıştır. ahşap yapıların tasarım, inşa ve deprem davranışlarına ilişkin konular inşaat mühendisliği ve mimarlık eğitimlerinde de kısıtlı kalmıştır. Bununla birlikte, ahşap  ve lamine ahşap malzeme sektöründeki teknolojik gelişmeler ile ahşap yeniden güçlü bir alternatif yapı malzemesi olarak karşımıza çıkmıştır. Öte yandan asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 depremi sonrasında birçok akademisyen ve kuruluş deprem ile iklim güvenli ahşap yapılara geçiş bağlamında yeni nesil ahşap yapılara dikkat çekmiştir. Ülkemiz 12. Kalkınma planındaki stratejilerde ahşap yapı ve malzemeleri önemli bir yer almıştır. Ancak konunun odağında bulunan bölümlerde (inşaat mühendisliği, mimarlık ve orman endüstri mühendisliği) ahşap yapıların tasarım ve uygulama projeleri üzerine tanımlanan ders sayı ve saatleri hızla gelişen bu sektör için henüz istenilen düzeye ulaşamadığı bir gerçektir. Bu eğitim etkinliği ile orman endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği ve mimarlık lisans öğrencilerine, ahşap yapılar ve yeni nesil ahşap yapı malzemelerine ilişkin farkındalık ve bu malzemeleri tasarımda nasıl kullanabileceklerine ilişkin yetkinliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Paris İklim Anlaşması ile sera gazı salınımının küresel seviyede azaltılması ve karbon salınımının 2030 yılında yarıya, 2050 yılında ise sıfıra indirilmesi amaçlanmıştır. Benzer şekilde ülkemizde de 12. Kalkınma Planında (2024-2028), 2053 yılı net sıfır emisyon hedefi esas alınarak enerji ve karbon emisyonuna yönelik amaç ve politikalar belirlenmiştir. Bu politikalardan biri de 634. Başlıkta yer alan iklim duyarlı, enerji verimli, sürdürülebilir ahşap binaların kullanımının yaygınlaştırılmasıdır. Bu politikanın hayata geçirilebilmesinde yeni nesil ahşap yapı malzemeleri ve yapı sistemleri hakkında farkındalığı yüksek ve bunları tasarımda nasıl kullanabileceğini bilen mühendis ve mimarların önemli bir etkisi olacağı düşünülmektedir. Bu tespitlerden yola çıkılarak planlanan bu eğitim etkinliği kapsamında, deprem dayanımı, iklim duyarlılığı, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik gibi kısıtları en iyi karşılayan yeni nesil ahşap yapılara ilişkin farkındalığın, özellikle inşaat mühendisliği ve mimarlık öğrencileri arasında arttırılması hedeflenmiştir. Eğitimdeki dersler bu hedefler göz önünde bulundurularak; geçmişte ve günümüzde ahşap yapı tasarımı, ahşap yapılarda deprem, enerji etkinliği, sürdürülebilir ve ekolojik tasarım vb. konuları içerecek şekilde belirlenmiştir.

Bütünleşik tasarım yaklaşımıyla hareket eden meslek uzmanlarının yükseköğretimden daha mezun olmadan bu deneyimi kazanması son derece önemli görülmektedir. Yükseköğretim kurumu içinden veya dışından öğrencilerin ortak istihdam alanları göz önünde tutularak birlikte çalışmalarının teşvik edilmesi hem öğrencilerin kariyeri için hem de ilgili programların eğitim kaliteleri için gerekli görülmektedir. Bütünleşik tasarımın ahşap yapılarda başarıyla uygulanması, özellikle orman endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, mimar gibi meslek uzmanlarının birlikte çalışmasına bağlıdır. Bu nedenle eğitim etkinliği planlanırken; orman endüstri mühendisi, inşaat mühendisi ve mimarlık öğrencilerinin bütünleşik tasarım yaklaşımı ile yeni nesil ahşap yapı tasarımında disiplinler arası çalışma deneyimi elde etmelerini sağlamak üzere atölye çalışmaları da hazırlanmıştır. Böylelikle her üç disiplini de kapsayan özellikle deprem ve çevre konularında iş birliğine katkı sağlayacak ders içerikleri yanında gelecekte birlikte çalışma sırasında yaşanabilecek koşulları deneyimlemeleri ve disiplinler arası çalışma kültürü geliştirmeleri sağlanacaktır.

Disiplinler arası çalışma yetkinliği, mühendislik ve mimarlık temel alanları için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ile tanımlanmış önemli kazanımlardan biri olup pek çok programda bu yetkinliğin kazandırılmasında sorunlar yaşanmaktadır.  Ayrıca disiplinler arası çalışmaların teşvik edilmesi ve başarıyla uygulanması, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından sürdürülen akreditasyon programlarında öğrenci merkezli öğrenme, öğretme ve değerlendirme konularında önemli bir kriter olarak ele alınmaktadır. Planlanan eğitim etkinliğinin bu bağlamda hem YÖKAK akreditasyon çalışmaları hem de TYYÇ ile ortaya konulan program kazanımlarının sağlanmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Eğitim etkinliğinin son gününde yapılacak atölyelerde, farklı disiplinlerden oluşan gruplar bütünleşik tasarım yaklaşımıyla, belirlenmiş kısıt ve koşulları sağlayan ahşap yapı projelerini üretmek üzere ekip çalışması yapma fırsatı bulacaklardır.

Etkinliğin eğitim içerikleri belirlenirken, orman endüstri mühendisliği bölümleri müfredatlarındaki tasarım, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümleri müfredatlarındaki ahşap yapı ve yapısal ahşap malzeme eğitimlerine ilişkin kısıtlılıklar da dikkate alınmıştır. Bu eğitim etkinliğine katılacak öğrencilerin gelecekte, 12. Kalkınma Planı politikalarından biri olan (634.1. başlık) ahşap binaların tasarım esaslarına yönelik mevzuat çalışmasının yapılması ve uygulama kılavuzu hazırlanmasına katkı sağlama potansiyelinin olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, katılımcıların kamuda, konutlarda ve iş yerlerinde ahşap yapıların kullanımının yaygınlaştırma politikalarına (501.3. ve 634. başlıklar) gelecekte katkı sağlaması beklenmektedir.

Etkinliğin toplam 3 günde tamamlanması planlanmaktadır. İlk 2 gün katılımcılara, belirlenen eğitim içeriklerine ilişkin teorik bilgiler verilecektir. Dersler 08:30 da başlayacak olup 90 dakikalık (45 dakikalık 2 ders) blok dersler ve 30 dakikalık aralar şeklinde uygulanacaktır. Öğleden önce 2 ders öğleden sonra 3 ders olacak şekilde program planlanmıştır. Her gün dersler 18:30 de sona erecektir. Etkinlikte ilk 2 gün, 12:00-13:00 saatleri arası öğle arası olarak belirlenmiştir. Etkinliğin son gününde, katılımcılar 5 gruba ayrılacak (her bir grup 6 kişi) ve eğitimlerde elde etmiş oldukları bilgileri atölyelerde çalışmalarla projelere dönüştüreceklerdir. Gruplar oluştururken orman endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden katılımcıların eşit dağılmasına dikkat edilecektir. Belirlenen gruplar atölye çalışmalarında yeni nesil ahşap yapılar konusunda tasarım projeleri hazırlayacaktır. Bu süreçte, tüm gruplara öğleden önce 5 öğleden sonra 5 olmak üzere tüm eğiticiler danışmanlık yapacaktır. Atölye çalışmaları 225 dakikalık (45 dakikalık 5 ders) blok dersler olarak öğleden önce (8:30-12:15) ve sonra (13:00-16:45) gerçekleştirilecektir. Atölye çalışmaları sonucunda tasarım projelerinin sunumları gerçekleştirilecektir. Sunum dersinde, her bir grup hazırladığı tasarım projesini tüm eğiticilere sunacak ve sunum sonunda eğiticiler tasarım projelerini değerlendirecektir. Tüm grupların değerlendirmesi sonucunda en iyi tasarım projesi belirlenerek ödüllendirilecektir. Aşağıdaki şekilde yüz yüze planlanan eğitim etkinliğinin süreci özetlenmiştir.

Eğitim etkinliğinin yüz yüze yürütülme süreci

 

Etkinlik Koordinatörü ve Düzenleme Kurulu

Koordinatör

Doç. Dr. Aydın DEMİR - KTÜ Orman Endsütri Mühendisliği Bölümü

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Aydın DEMİR (KTÜ - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Ahmet TÜRER (ODTÜ -  İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Esra LAKOT ALEMDAĞ (RTEÜ - Mimarlık Bölümü)

Prof. Dr. Semra ÇOLAK (KTÜ - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü )

Prof. Dr. Cenk DEMİRKIR (KTÜ - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

 

Eğiticiler ve Yardımcı Personeller

Eğiticiler

Prof. Dr. Ahmet TÜRER (ODTÜ -  İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Banu Çiçek KURDOĞLU (KTÜ - Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

Prof. Dr. Semra ÇOLAK (KTÜ - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. Cenk DEMİRKIR (KTÜ - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Prof. Dr. İsmail AYDIN (KTÜ - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Engin Derya GEZER (KTÜ - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Esra LAKOT ALEMDAĞ (RTEÜ - Mimarlık Bölümü)

Doç. Dr. Hasan ÖZTÜRK (KTÜ - Arsin MYO Malzeme ve Malzeme Teknolojileri Bölümü)

Doç. Dr. Aydın DEMİR (KTÜ - Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yesevi OKUR (KTÜ -  İnşaat Mühendisliği Bölümü)

Yardımcı Personeller

Arş. Gör. Abdullah Uğur BİRİNCİ - KTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü

Mustafa KARATAŞ - KTÜ Orman Fakültesi

 

Başvuru Koşulları ve Katılım

Başvuru Koşulları

 • Katılımcıların TÜBİTAK ARBİS veri tabanına kayıtlı olması (ARBİS sistemine kayıt için tıklayınız),
 • Katılımcıların yurt içinde eğitim gören orman endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinin 3. ve 4. Sınıf öğrencisi olması,
 • Katılımcıların daha önce düzenlenen 2237-A etkinliklerine en fazla 4 kere katılmış olması, daha önce 2237-A etkinliğine katılmayan katılımcılara öncelik tanınacaktır.
 • Ders esnasında videolarının ve seslerinin kayıt altına alınmasına izin vermesi,
 • Etkinlik sürecini aksatmadan katılacağını taahhüt etmesi,
 • Katılımcıların öğrencilik yaptığı disiplinlerin dağılımının dengeli olması,
 • Trabzon dışından katılan en fazla 7 katılımcının yol, iaşe ve konaklama giderlerinin proje kapsamında karşılanması,
 • Başvuru oranlarına göre kadın erkek dağılımlarının orantılı olması gözetilecektir.

Katılım

 • Etkinliğe katılım kontenjanla sınırlıdır.
 • Etkinliğe katılmadan önce başvuru yapılması ve başvurunun kabul edilmesi gerekmektedir.
 • Etkinlik 3 gün devam edecek olup katılım %100 zorunludur.
 • Katılımcılara, program sonunda katılım sertifikası verilecektir.
 • Etkinlik ücretsiz olup Trabzon dışından katılan katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri ile Trabzon’dan katılan katılımcıların iaşe giderleri, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği "Destek Miktarı ve Ödeme Koşulları" limitleri çerçevesinde proje bütçesinden karşılanacaktır.
 • Katılımcıların atölye çalışmalarına kişisel bilgisayarları ile katılmaları gerekmektedir.

Bu aşamada 30 asil ve 30 yedek katılımcı listesi oluşturulacaktır. Asil adaylardan birinin katılmaması durumunda birinci yedeğe katılım imkânı sağlanacaktır. 

 

Başvuru Formu

TÜBİTAK 2237/A Yeni Nesil Ahşap Yapılar ve Tasarım Etkinliği

 

Etkinlik Tarihi ve Programı

Etkinlik Tarihi

11 - 13 Ekim 2024

Etkinlik Programı

 

Etkinlik Yeri ve Konaklama

Etkinlik Yeri

Eğitim etkinliği Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi Sedir Amfisinde gerçekleştirilecektir. Bu konu ile ilgili resmi yazı kurumdan alınmış olup Ek 1 de verilmiştir. Sedir Amfisinin eni 13 metre, boyu 15 metre, yüksekliği 3,5 metre ve alanı 195 metrekaredir. Amfi 170 kişilik oturma düzenine sahip olup, projeksiyon cihazı, mikrofon, yansı perdesi ve iki dikey havalandırmaya sahiptir. Aynı zamanda öğlen yemeklerinin organize edileceği Koru Otel’e 10 dakikalık mesafededir.

Konaklama

Tüm katılımcıların iaşe ile Trabzon dışından gelen katılımcıların konaklama hizmetleri, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Turizm Eğitim ve Uygulama Merkezi İktisadi İşletmesi Koru Otel bünyesinde sağlanacaktır.  KTÜ Koru Otel; KTÜ merkez kampüsü içerisinde olup havalimanı ve otobüs terminaline 5 dakika uzaklıktadır. Bünyesinde 10 Junior süit, 4 aile süiti,13 double (french), 12 adet triple,70 standart (single) oda ve 1 engelli odası olmak üzere 110 adet oda mevcuttur ve 245 kişiye konaklama hizmeti sunabilmektedir. Bunun yanında 120 kişilik ana restoran, 100 kişilik kafeterya ve 35 kişilik 2 adet seminer salonu mevcuttur. Ayrıca havalimanı ve otobüs terminaline 5 dakika uzaklıktadır. Odalarda klima, LCD televizyon, telefon, elektronik kasa, internet, mini bar, çay, kahve set up hizmeti mevcuttur. Merkezi ısınma sistemi ile 24 saat sıcak su bulunmaktadır.