ebelik bölümü

Fakültemizde Ebelik Bölümü Yükseköğretim Kurul Kararı onayıyla 13.01.2021 tarihinde kurulmuştur.

Ebelik; gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapabilen; doğum öncesi anne ve fetüsü izleyerek bakımını yapabilen, normal (vajinal) doğumu sorumluğunda yaptırabilen,  yenidoğanın bakım ve izlemini yapabilen; emzirme, aile planlaması gibi üreme sağlığı hizmeti veren profesyonel meslektir. Ebenin hizmet verdiği başlıca grup; kadın, yenidoğan ve ailedir. Ülke nüfusumuzun yarıdan fazlasını kadınlar oluşturmaktadır.

Dünya Sağlık örgütü (DSÖ),  UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)  ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu (ICM), “anne-bebek ölümlerini ve sezaryen oranlarını azaltmak için “dünyanın her zaman olduğundan daha fazla ebelere ihtiyacı olduğunu” vurgulamaktadır. Yine DSÖ, 2020 yılını ebe ve hemşire yılı ilan ederek, ana sağlığı hizmetlerinde ebeliğin lokomotif sağlık gücü olduğuna dikkat çekmektedir. Sağlık Bakanlığımız ülkemizde çok yüksek oranda olan (%52) sezaryen ile doğum oranlarının azaltılmasında, anne dostu, bebek dostu hastanelerin hizmet kalitesinin artırılmasında, ebelik mesleğinin önemine dikkat çekmektedir. Ebelik bölümü mezunu ebeler;   üreme sağlığı alanında sağlık insan gücünün yetişmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımızın   “  normal doğumların artırılması” politikası için ebelik özel bir önem taşımaktadır.   Yine içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemi süreci ve sonrası, tüm dünyada sağlık insan gücüne daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Ebe, bir ülkenin önemli sağlık insan gücünü oluşturan sağlık profesyonellerinin başında gelmektedir.

Çok eski çağlardan beri var olan ebelik mesleği, günümüzde yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlarla çağdaş meslekler arasında yerini almıştır. Ülkemizde 2003 yılında ebelikte yüksek lisans, 2013 yılında ebelikte doktora programlarının açılmasıyla ebelik mesleği koruyucu, tedavi edici hizmetlerde hizmetini sürdürmeye devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik kapsamında Ebelerin görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre; cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde hazırlık programlarının hazırlanması, gebelik tanısı koyma, doğum öncesi ve sonrası süreci yönetme, acil obstetrik ilaçları uygulama, anne ve bebek sağılığı izlemleri ve aşılama konusunda görev tanımları detaylandırılmıştır.

            Ebenin gebelik-doğum-lohusalık, yenidoğan, aile planlaması gibi üreme sağlığı hizmetlerinde bağımsız rollerinin bulunması, sağlık evleri vasıtasıyla kırsal alanlara kadar hizmet sunması; kadın, aile ve toplum sağlığının korunmasında ve yükseltilmesinde büyük önem taşımaktadır.   Yine ülkemizde anne dostu hastane programlarının uygulamaya geçilmiş olması; doğum sırasında kadının birebir ebelik bakımı almasını gerektirmektedir. Bu yönüyle de ebeler, ulusal sağlık politikalarının işlevselliğinin sağlanmasında ve hizmet kalitesinin artmasında büyük rol oynamaktadır. Ülkemiz kadınlarının doğurganlık hızı (2,3), kaba doğum hızı, anne ve bebek hastalık ve ölüm hızlarının birçok ülkeye göre yüksek orandadır. Bu bağlamda ebe gereksinimi mevcut olup,  halen istihdam edilmiş ebe sayısı ihtiyacı yeterince karşılamamaktadır. Ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin kalitesinin artması için; yeni bilgiler edinebilen, sürekli gelişmeyi yaşam biçimi olarak algılayan, liderlik ve iletişim becerilerine sahip, uluslararası mesleki etik değerlere bağlı, disiplinler arası ekip çalışması yapan, üretebilen, uygulayabilen ve araştırıcı, eğitici, danışmanlık gibi rollerini etkin kullanabilen ebelik bölümü mezunlarına gereksinim duyulmaktadır.

Fakültemizde kurulan ebelik bölümüyle; ülkemizde doğum hizmetlerinin güçlendirilmesinde, anne, yenidoğan, aile ve toplum sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde, sağlıklı nesil ve toplumların oluşmasında ve artan nüfusun doğurganlık ve aile sağlığı ile ilgili ihtiyaçların giderilmesinde uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunabilen, “ebe” yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.