program öğrenme çıktıları

Öğrenme çıktıları;  Türkiye Yükseköğretim Kurumu (YÖK)  Yeterlilikler çerçevesinin oluşturduğu ve  yine YÖK’ün  onayladığı Bologna Süreci  Ebelikte Ulusal Eğitim Çekirdek Programını içeren  bilgi, beceri ve yetkinlik kapsamını içermektedir. Başlıca öğrenme çıktıları şunlardır:

 1. Toplumun sağlık ve refahı için; sağlık ve ebelik alanındaki bilimsel gelişmeler doğrultusunda bütüncül yaklaşım ile kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma,
 2. Mesleki uygulamalara temel oluşturan kuram ve modelleri bilme,
 3. Ebelik uygulamalarını mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirebilme,
 4. Ebelik uygulamalarında, insan haklarına saygılı ve hoşgörülü davranabilme,
 5. Birey, aile ve toplumla etkili iletişim kurabilme,
 6. Ebelik uygulamalarında kültürel özelliklere duyarlı transkültürel bakım sunabilme,
 7. Ebelik uygulamalarını bilimsel temellere dayandırabilme,
 8. Ulusal ve uluslararası disipliner veya interdisipliner ekipte veya bağımsız olarak etkin bir şekilde çalışabilme, sorumluluk alma, bilimsel çalışma planlama, veri toplama, sonuçları analiz etme, yorumlama, yazılı ve sözlü olarak raporlayabilme,
 9. Ebelik alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak riskli durumları tanıyabilme, kanıta dayalı çözüm önerileri geliştirebilme ve uygulayabilme,
 10. Ebelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranabilme,
 11. Ebelik uygulamalarında ilgili yasa, yönetmelik ve mevzuatı dikkate alarak hizmet sunabilme,
 12. Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme, eleştirel düşünme ve liderlik becerilerini kullanabilme,
 13. Öğrenme-öğretme sürecini ebelik uygulamalarında kullanabilme,
 14. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak multidisipliner yaklaşımları kullanır ve işbirliği içinde topluma katkı sağlayacak araştırma ve projelerde yer alabilme,
 15. Profesyonel gelişime katkıda bulunacak toplumsal ve sosyal etkinliklerde yer alabilme,
 16. Sosyal bir olgu olarak sağlık kavramının bilincinde olup; kadının, yenidoğanın haklarını koruyarak, aile ve toplumun ebelik ile ilgili hizmet gereksinimlerini belirleyebilme ve gerekli hizmeti sunma,
 17. Doğum öncesi izlem yapabilme,
 18. Normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırabilme,
 19. Gerektiğinde normal doğumlarda epizyotomi uygulayabilme,
 20.  Doğum doktorunun olmadığı hallerde makat doğumları yaptırabilme,
 21.  Doğum sonrası annenin ve yenidoğan bebeğin takibini ve bakımını yapabilme,
 22. Aile planlaması danışmanlık hizmetlerini sunabilme