staj

Birimin Görevleri

Birim Adı

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Alt Birim Adı

Öğrenci Staj SGK İşlemleri Birimi

 

 

 

 

 

 

Görev Amacı

Yükseköğretim kurumlarında mesleki öğrenim gören, ilgili mevzuatlar gereği yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan, seçmeli ders kapsamında staj yapan ya da isteğe bağlı olarak staj yapan öğrenciler, 16/06/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmî Gazete? de yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun;

 • 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında
 • 5 inci maddesinin (b) bendi gereği ?İş Kazası ve Meslek Hastalığı? sigortası kapsamında
 • 87 inci maddesinin (e) fıkrası ve 28/09/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete? de yayımlanan ?Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerinin Ödeme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ? hükümleri uyarınca

Yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler için öğrenim gördükleri Yükseköğretim Kurumu, prim ödeme yükümlüsü olarak sayılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temel İş ve Sorumluluklar

 • Sosyal güvenlik mevzuatını takip etmek.
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi BYS (Bilgi Yönetim Sistemi)Staj Modülü üzerinden yürütülen stajyer öğrenci işlemlerinin anlık takibini yapmak
 • Staj yapacak öğrencilerin SGK İşe Giriş işlemlerini işe başlamadan en az 1(bir) gün önce saat 23.59?a kadar sigorta işe giriş bildirgesini elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek (Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmesi gereken yasal sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde bildirge, resmi tatili izleyen ilk iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmiş sayılır)
 • Yanlış veya hatalı olarak girilen SGK işe giriş işlemlerini en geç işe başlanan ertesi günü gece saat 23.59?a kadar iptal işlemini gerçekleştirmek.
 • Uzatma-Durdurma-İptal-Staj Sonlandırma işlemlerinin takibini sistem üzerinden yürütülmesini sağlamak
 • Sigortalı işe giriş bildirgesinin belirtilen sürelerde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 102. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendi gereğince idari para cezası uygulandığından dolayı kurumun zarara uğratılmaması bakımından yapılan işlemlerin günlük kontrollerini gerçekleştirmek.
 • Aylık Prim ve Hizmet belgeleri ve vergi kesintilerinin Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi 1003A üzerinden düzenleyerek elektronik ortamda https://dijital.gib.gov.tr/portal/login portalı üzerinden Dijital Vergi Dairesi Otomasyon sistemi üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığına ve SGK sitemine bildirmek
 • SGK ve Vergi tahakkuk fişlerinin süresi içerisinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına ebys sistemi üzerinden göndermek.
 • Stajyer öğrenci işlemlerinin yürütüldüğü KTÜ BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) Staj Modülü üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin takibinin yapılması ve bu hususta yapılması gereken işlemler hakkında birimler arasında yazışmaları koordine etmek.
 • AFP ve AHP verilerine göre bütçe ödeneklerini mali yıl için ayrılan KBÖ? ye göre her ay düzenli olarak kontrol etmek ve gerekli durumlarda revize işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak.
 •  

 

 

 

Görev İle İlgili Mevzuatlar

 • 5510 sayılı Kanun
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği
 • KTÜ Uygulamalı Eğitimler Ana Yönergesi
 • Ulusal Staj Programı Uygulama Yönergesi
 • GSS Prim ve Müstahaklık İşlemleri Yönetmeliği

 

BYS Staj Başvuru Süreci

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin staj yaptıkları süre boyunca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primleri ve GSS primleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Sigorta işlemlerinin başlatılabilmesi için staj başvuru evraklarının staja başlama tarihinden  20 gün öncesine kadar KTÜ BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) Staj Modülüne yüklenmesi gerekmektedir. Staj başvuruları ve stajla ilgili diğer tüm süreçler KTÜ BYS Staj Yönetim Sistemi üzerinden elektronik ortamda yürütülmektedir.
 • Sigorta girişinizin üniversite tarafından yapıldığına dair staj yaptığınız kurum sizden 4a SGK İşe Giriş Bildirgesini (sigorta giriş belgesi) isteyecektir. Aşağıdaki link yardımıyla bu belgenizi e-Devlet üzerinden temin edebilirsiniz.
 • Stajla ilgili diğer hususlar için KTÜ Uygulamalı Eğitimler Ana Yönergesini, ayrıca Fakülte ve Bölümünüzün Staj Yönergelerini incelemeniz faydalı olacaktır.

* SPAS Müstehaklık Sorgulama (Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi) (Sosyal Güvenlik Kurumu)
* 4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi (Sosyal Güvenlik Kurumu)
* Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu 

CBİKO Ulusal Staj Programı

Sıkça Sorulan Sorular

Sorulara buradan erişebilirsiniz.

Personel

Adı ve Soyadı

Unvanı

Telefon Numarası

e-mail

Reşat MAKUL

Şube Müdürü

0462 377 21 53

rmakul@ktu.edu.tr

Gülşen YAVUZ

Bilgisayar İşletmeni

0462 377 38 00

gyavuz@ktu.edu.tr

Nur ŞENTÜRK

Sürekli İşçi

0462 377 38 00

nursenturk@ktu.edu.tr

Gökçe MUCİ

Sürekli İşçi

0462 377 38 00

gokcemuci@ktu.edu.tr

Burçin TEPEGÖZ

Sürekli İşçi

0462 377 38 00

burcintepego@zktu.edu.tr