ders içerikleri

Üniversite Seçmeli Derslere İlişkin Bilgiler

 

1. Dersin Kodu ve Adı: USEC0001/2 – Bilim Tarihi (2+0+0, AKTS=4)

Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. İhsan ERDİNÇLİ

Dersin Amacı: Tarihi süreçte bilime katkı sağlayan medeniyetlerden örnekler göstermek ve bilimin hangi etmenler doğrultusunda gerileyerek Doğu-Batı ekseninde yer değiştirdiğini açıklamaktır.

Dersin İçeriği: Temel kavramlar, Eski Mısır, Mezopotamya, Hindistan ve Çin’de bilim, Antik Yunan Dünyasında bilim, Roma'da bilim ve Orta Çağ’a geçiş, Ortaçağ Hristiyan Dünyasında bilim, Türklerde bilim. Avrupa’da bilimin yeniden canlanışı: 12 Yüzyıl Rönesans’ı Döneminde bilim, Modern bilime geçiş, Rönesans, Reform ve aydınlanma, Sanayi inkılabı ve Fransız İhtilali’nin bilimsel gelişmelere etkileri. Modern Dönemin önde gelen bilim adamları.

 

2. Dersin Kodu ve Adı: USEC0003/4 – Meslek Etiği (2+0+0, AKTS=4)

Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ

Dersin Amacı: Öğrencilere etik bilincinin kazandırılması, mesleki faaliyetlerde karşılaşılan etik sorunların sorgulanması, değerlendirilmesi ve çözümüne ilişkin bilgilendirmenin yapılmasıdır.

Dersin İçeriği: Etik ve ahlak kavramları, etik kuramlar, meslek etiği, farklı mesleklere ilişkin meslek etiği ilkeleri, bilimsel araştırma ve yayın etiği, etik sorgulamalar.

 

3. Dersin Kodu ve Adı: USEC0005/6 – Genel Sosyoloji (2+0+0, AKTS=4)

Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Ersoy Özmen ALKAN

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere Toplum Biliminin temel kavramlarını, temel teorileri ve araştırma yöntemlerini öğretmektir.

Dersin İçeriği: Sosyolojinin tanımı, konusu, gayesi, sınırları ve sosyal ilimler içindeki yeri, sosyolojinin bir ilim olarak ortaya çıkışından önceki dönemde sosyal düşüncenin gelişmesi hakkında genel ve kısa bir bilgi, sosyolojinin bir ilim olarak doğuşu ve gelişmesi, sosyolojinin doğuşuna öncülük yapan bazı sosyologların temel görüşleri. Türkiye'de sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi: sosyolojide yöntembilim hakkında genel bilgi, grup sosyal statü, sosyal rol, sosyal yapı ve sosyal ilişkiler kavramlarının incelenmesi. Determinizm ve sosyal ilişkileri etkileyen faktörler.

 

4. Dersin Kodu ve Adı: USEC0007/8 – Kişisel Verilerin Korunması (2+0+0, AKTS=4)

Yürütücüsü: Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU

Dersin Amacı: Bu ders, bireye kişisel verilerinin neler olduğunu, bu verileri üzerinde hangi haklarının olduğunu, verilerinin hangi şartlarda işlenebileceğini ve kişisel verilerine karşı yapılan bir saldırıya karşı hangi yollara başvurabileceğini öğretmektedir.

Dersin İçeriği: Kişisel veri kavramı. Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı. Kişisel verilerin işlenmesi. Kişisel verilerin işlenme şartları. Özel nitelikli kişisel veriler. Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesi. Veri sorumlusu kavramı. Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü. İlgili kişi ve hakları. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler. Başvuru, şikâyet ve veri sorumluları sicili. Suçlar ve kabahatler. Kişisel Verileri Koruma Kurumu. Emsal kararlar.

 

5. Dersin Kodu ve Adı: USEC0009/10 – Proje Yönetimi (2+0+0, AKTS=4)

Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇAKAR

Dersin Amacı: Hibe mekanizmalarının ve hibe sağlayan kurumların tanıtılması, eş finansman kavramı, hibe kaynaklarına sunulacak projelerin mantıksal çerçeve yaklaşımı ile proje ve program odaklı hazırlanması

Dersin İçeriği: Proje ve program kavramları, Kalkınma Ajansı-KOSGEB-TÜBİTAK, çerçeve programlar vb proje desteği sağlayan kuruluşlar ve destek mekanizmalarının tanıtılması, projelerin özgünlük analizi, yersel faktörler, risk analizleri, öncelik alanları analizi, NACE Kodları, profesyonel danışmanlık sektörünün tanıtılması, gelişen yeni trendler, sürdürülebilirlik kavramının  tartışılması, proje döngüsü yönetimi ve bu bağlamda mantıksal çerçeve yaklaşımı, hibe kavramı, destek sözleşmesi, analiz ve planlama aşamaları, mevcut durum analizi, paydaş analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, süre-faaliyet ve kaynak planlaması, SWOT analizi, mantıksal çerçeve matrisinin doldurulması, proje bütçesi, ana ve alt maliyetler, uygun ve uygun olmayan maliyetler, kaynak planlaması, sürdürülebilirlik kavramı, çarpan etkisi kavramı, nihai yararlanıcılar kavramı, performans göstergeleri, proje izleme, satın alma mekanizmaları, hibe kaynakları

 

6. Dersin Kodu ve Adı: USEC0011/12 – Kariyer Planlaması (2+0+0, AKTS=4)

Yürütücüsü: Prof. Dr. Hülya KALAYCIOĞLU

Dersin Amacı: Kariyer Planlama dersi öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders, öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak; bilgi ve becerilerini, ilgili sektörlerin gereklilikleri ile paralellik arz edecek şekilde geliştirmelerine yardımcı olur.

Dersin İçeriği: Dersler, konulara ve ders içeriklerine uygun olacak şekilde; üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri ve diğer üniversiteler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından davet edilecek misafir eğitimciler tarafından işlenmelidir. Ders kapsamına dâhil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde tasarlanmalı, uygulamalı ödevler ile desteklenmelidir. Kariyer merkezleri, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânları sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak desteklemelidir.

 

7. Dersin Kodu ve Adı: USEC0013/14 – Teknoloji Bağımlılığı (2+0+0, AKTS=4)

Yürütücüsü: Prof. Dr. Hatice ODACI

Dersin Amacı: Öğrencilerin bağımlılık kavramını bilmesi. Kendisini bu konuda değerlendirmesi. Teknoloji iyi kullanabilmesi konusunda mücadele etmesi. Teknolojik bağımlılıkları ve zararlarını kavraması. Kötüye kullanmanın birey üzerindeki çok yönlü olumsuz etkisini bilmesi. Anne ve baba adayı olarak bu konuda olumlu davranış değişikliği gösterme iradesine sahip olması. Kendini bilmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durması.

Dersin İçeriği: Teknoloji bağımlılığı nedir, belirtileri nelerdir, sebepler neler olabilir? Kimler risk altında? Teknolojiyi nasıl kullanalım? Kötüye kullanma ve olumsuz etkileri. Teknolojik Bağımlılıkları: Internet ve sosyal medya; telefon ve tablet; oyun; Bilgisayar ve televizyon. Kurtulmak için öneriler. Çocuklarımız nasıl korunabilir?

 

8. Dersin Kodu ve Adı: USEC0015/16 – Project Management (2+0+0, AKTS=4)

Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN

Purpose: Introduction of grant mechanisms and institutions that provide grants, the concept of co-financing, project and program-oriented preparation of projects to be submitted to grant resources with a logical framework approach

Content: Project and program concepts, Development Agency-KOSGEB-TÜBİTAK, framework programs, etc., the introduction of organizations and support mechanisms that provide project support, originality analysis of projects, local factors, risk analysis, priority areas analysis, NACE Codes, introduction of the professional consultancy sector, new trends Discussion of the concept of sustainability, project cycle management and logical framework approach in this context, grant concept, support contract, analysis and planning stages, current situation analysis, stakeholder analysis, problem analysis, goal analysis, strategy analysis, time-activity and resource planning, SWOT analysis , filling the logical framework matrix, project budget, main and sub-costs, eligible and ineligible costs, resource planning, the concept of sustainability, the concept of multiplier effect, the concept of final beneficiaries, performance indicators, project monitoring, procurement mechanisms, grant resources

 

Tek numara kodlu dersler Güz Yarıyıllarında, çift numara kodlu dersler Bahar Yarıyıllarında açılmaktadır.