görevlerimiz


 

 

(1) Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğünün görevleri şunlardır;

(a) Üniversitenin kurumsal gelişiminin izlenmesine yönelik verilerin toplanmasını, bilgiye dönüştürülmesini ve yönetilmesini sağlamak, dönemsel ve amaca özel raporlar hazırlayarak Rektöre sunmak,
(b) Üniversitenin stratejik planında yer alan hedef ve amaçlara ulaşabilmeyi destekleyecek plan, program ve projelerle ilgili olarak araştırma ve incelemeleri yapmak, gerekli koordinasyon ve destek hizmetlerini vermek,
(c) Rektörlük karar alma süreçlerine, gereken bilgi ve koordinasyon desteğini sağlamak,
(ç) Üniversitenin Stratejik Plan Bilgi Sistemini yönetmek ve geliştirmek,
(d) Ülkenin Kalkınma Planları, temel politika ile tematik ve sektörel strateji belgelerini düzenli olarak izlemek ve Üniversite Stratejik Plan ve faaliyetleri ile ilişkilendirerek raporlamak,
(e) Üniversite Stratejik Planında belirtilen faaliyetler kapsamında iç ve dış paydaşlarla Rektörlük arasındaki bilgi ve iletişim koordinasyonunu sağlamak,
(f) Üniversite tarafından stratejik plan kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında dönemsel raporlar hazırlayarak iç ve dış paydaşlara duyurulmasını koordine etmek,
(g) Üniversite stratejik planı ve iç kontrol sisteminde yer alan performans göstergelerinin izleme ve değerlendirilmesinde tüm birimlerle Rektörlük arasındaki koordinasyonu sağlamak ve sonuçları raporlamak,
(ğ) Üniversite kalite güvence sisteminin kurulması ve yönetilmesi süreçlerinde Üniversite Kalite Komisyonu ile eşgüdüm halinde çalışmak,
(h) Üniversitenin Kurumsal Akreditasyon Programı ve Dış Değerlendirme Süreçlerinde koordinasyonu sağlamak,
(ı) Üniversitenin Araştırma Üniversitesi Statüsü kapsamında planlamalar yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
(i) Üniversitenin kurumsal olarak gelişmesine ve marka değerinin güçlenmesine katkı sağlamak,
(j) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.