duyurular

31

Mayıs

Bölümümüz 3. ve 4. Sınıf Öğrencilerine Duyuru

Bölüm Başkanlığı

Aşağıda belirtilen maddeler için 5 Haziran Pazartesi günü saat 15.30’da çevrimiçi bir toplantı düzenlenecektir.  Aşağıdaki link üzerinden giriş yaparak toplantımıza katılmanızı rica ederiz. 

1. Ekonometri tezli yüksek lisans programının tanıtılması

2. Bölümümüz mezuniyet törenine dair bilgilerin paylaşılması 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM3YmI5NDktZDg2ZC00YjNmLWI2OTAtZDMzNmZhZTA5Mjg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22fce37116-7d6c-4aba-86f0-3ef5af60ed0a%22%7d

Ekonometri Bölüm Başkanlığı