amaçlar ve hedefler

Amaç 1-Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek.

     Hedef 1- Dekanlık ve Etik kurulumuzla iş birliği içinde hastanemizde gerçekleştirilecek bütün araştırma projelerine gerekli desteği vermek, yardımcı olmak.

     Hedef 2- Hastane içinde çalışanların meslek içi eğitimleri için gerekli programları hazırlayarak sürekli hale getirmek.

 

Amaç 2- Yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek.

     Hedef 1- Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecekmek.

     Hedef 2- Araştırma altyapısı geliştirmek.

     Hedef 3- Uygulama ve Araştırma Merkezleri daha etkin hâle getirmek.

 

Amaç 3- Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak.

     Hedef 1 - Klinik araştırma dokümanlarının saklanması için arşiv oluşturmak.

 

Amaç 4- Finansal Kaynakların Geliştirilmesi

     Hedef 1- Özel bütçemizi artırmak.

     Hedef 2- Döner sermaye gelirlerimizi artırmak. 

     Hedef 3-Tamamlayıcı sigorta ve özel sağlık sigortalarıyla anlaşmalar yapmak suretiyle hasta başvuru sayısını artırmak.

     Hedef 4- Bölgemizdeki diğer sağlık kurumlarına hizmet satarak döner sermayeye ek gelir sağlamak.

     Hedef 5- Hastaneye bağış ve sponsorluk yoluyla yeni alan sağlayarak ünite ve cihaz kazandırmak.

     Hedef 6- SGK ile anlaşması olmayan ülke vatandaşlarının sağlık hizmetlerinin karşılanmasına dönük girişimlerde bulunmak ve sonuçlandırmak suretiyle döner sermayeye ek gelir sağlamak.

 

Amaç 5- Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek 

     Hedef 1- Toplumun öncelikli sağlık sorunlarına yönelik araştırma/uygulama/eğitim faaliyetlerinde bulunmak, desteklemek.

     Hedef 2- Ulusal eğitim ve araştırma kurumlarıyla iletişim ve iş birliğini artırmak.

     Hedef 3- Sağlıkla ve koruyucu hekimlikle ilgili toplumsal farkındalığın artırılması için çalışmalar yapmak.

     Hedef 4- Bölgesel sağlık sorunlarının çözümüyle ilgili Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleri ile iş birliği yapmak.