yönergemiz

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Madde 1Amaç

 1. Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün (KTÜ MİK) amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve bu organların görevleri ile çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Madde 2 – Kapsam

 1. Bu Yönerge; Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

 

Madde 3 – Dayanak

 1. Bu Yönerge; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 47. maddesinin (b) bendi ile 14. maddesine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Madde 4 – Tanımlar

 1. Bu Yönergede geçen;

 1. Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini (KTÜ),
 2. Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,
 3. Rektör Yardımcısı: KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünden sorumlu rektör yardımcısını,
 4. Koordinatörlük: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünü,
 5. Bölümler: KTÜ bünyesinde mezun veren ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümleri,
 6. Koordinatör: Mezunlarla İlişkiler Koordinatörünü,
 7. Personel: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünde çalışan tüm personeli,
 8. Mezun: Karadeniz Teknik Üniversitesi ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarından mezun olan tüm bireyleri,
 9. Mezun Platformu: Üniversite bünyesinde mezunlar ile iletişim ve işbirliği yapmak amacıyla kullanılan yazılım sistemini,
 10. Mezun Temsilcileri: Karadeniz Teknik Üniversitesi Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü ile sürekli iletişim halinde olacak ve kendi bölüm mezunlarının yönetiminden sorumlu olacak öğretim elemanını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün (KMK) Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Madde 5 –  KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün Amaçları

 1. KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün amaçları şunlardır:

 1. Üniversiteden mezun kişilerle iletişimi geliştirmek,Mezun veri bankası oluşturmak,
 2. Mezun Temsilcileri ile işbirliği yapmak ve Mezun Platformunu yönetmek,
 3. Mezunların Üniversite ve birbirleri arasındaki bağı güçlendirmek,
 4. Mezunlarla Üniversite faaliyetlerinin tanıtılması konusunda projeler üretmek,
 5. Mezunlar ile Üniversite öğrencilerini bir araya getirerek tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, mentorluk ilişkilerinin kurulmasına ortam hazırlamak,
 6. Mezunların istihdam edilme imkânlarını artırmak.

 

Madde 6KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün Faaliyet Alanları

 1. Koordinatörlüğün faaliyet alanları şunlardır:

  1. Mezun Temsilcileri ile işbirliği yaparak mezunların KTÜ Mezun Platformuna üyeliklerini sağlamak ve Mezun Platformunu yönetmek.
  2. Mezunlarla ilişkileri geliştirmek amacıyla Bölümler ve ilgili diğer paydaşlarla işbirliği yapmak.
  3. Mezun dernekleri ile işbirliği yapmak.
  4. Mezunların ve öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlayacak iş, eğitim ve burs olanaklarını duyurmak.
  5. Mezunların öğrencilere staj ve iş imkânı sağlamasına yönelik çalışmalar yapmak.
  6. Mezunların yararlanabileceği sistemler, ortamlar, aktiviteler oluşturmak.
  7. KTÜ mezunlarına çeşitli avantajlardan yararlanmalarını sağlamak üzere “KTÜ Mezun Kartı” basımı ve teminini sağlamak.
  8. Mezunlarla ilgili yapılan etkinlik ve haberlerin web sayfası ve sosyal medya araçlarıyla duyurulmasını sağlamak.
  9. Yurt içi ve yurt dışındaki mezunların kariyer gelişimlerini izlemek ve başarı hikâyelerinin, Üniversitenin tanıtılması ve öğrencilere ilham olması amacıyla paylaşılmasını sağlamak
  10. Mezunların birikimlerini Üniversitenin ve ülkemizin teknolojik, bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayacak şekilde yönlendiren projeler ve stratejiler üretmek.
  11. Koordinatörlüğün faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmak.
  12. Koordinatörlüğünün faaliyet alanına giren konularda yazılı ve görsel içerikler hazırlamak, yayınlamak ve bu amaçlar yazılı ve görsel platformlarda programlar düzenlemek.
  13. Koordinatörlüğünün faaliyet alanına giren konularda her türlü bilgi, belge ve yayını temin etmek, dokümantasyon merkezi kurmak, bilimsel araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, bilimsel araştırmaları desteklemek.
  14. Mezunların yurt içinden veya dışından Üniversiteye “burs”, “bağış” vb. yollarla destek vermelerine yardımcı olmak.
  15. Mezunlarının işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/mezun memnuniyeti gibi istihdam bilgilerini sistematik ve kapsamlı olarak toplayarak değerlendirmek.
  16. Mezunların sahip olduğu yeterlilikler ve programın amaç ve hedeflerine ulaşılmasına ilişkin memnuniyet düzeylerini ölçmek.
  17. Mezun sayıları ve gelişme eğilimleri izlemek.

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün ve Görev Tanımları

 

Madde 7KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü

 1. KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü, temel yürütme organıdır.
 2. Koordinatörlük, Rektörlüğe bağlı olarak bu Yönergenin 5. maddesinde belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere 6. maddesinde belirtilen faaliyet alanlarında sorumluluklarını yerine getirir.
 3. Koordinatörlük, Koordinatörü, Koordinatör Yardımcısı, akademik ve idari personellerinden oluşur.

 

Madde 8Koordinatör

 1. Koordinatör, Rektör tarafından Üniversite akademisyenleri arasından 3 yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Koordinatör tekrar atanabilir.
 2. Koordinatörün görev ve sorumlulukları şunlardır:
 1. KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünü temsil etmek,
 2. Koordinatörlüğün faaliyetlerinin düzenli işleyişini sağlamak,
 3. Koordinatörlüğün görev alanına giren faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili her türlü çalışmayı koordine etmek,
 4. Koordinatörlüğün kullanacağı bilişim sistemleri, veri tabanları, bilgi bankaları, internet sitesi, sosyal medya sayfaları, yazılı ve görsel materyallere dair içerik ve tasarım çalışmalarının yapılmasını sağlamak,
 5. Koordinatörlük tarafından yapılan etkinlik ve faaliyetlerin duyurulmasını sağlamak,
 6. Yıllık faaliyet raporunu Rektörlüğe sunmak ve gerektiğinde Rektörlüğe Koordinatörlük çalışmaları ile ilgili bilgi vermek,
 7. Koordinatörlüğün faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde ilgili personele görev dağılımı yapmaktır.

 

Madde 9 - Koordinatör Yardımcısı

 1. Koordinatör yardımcısı, Koordinatörünün teklifiyle veya doğrudan Rektör tarafından Üniversite akademik veya idari personelleri arasından 3 yıllığına görevlendirilir. Görev süresi biten Koordinatör Yardımcısı tekrar atanabilir.
 2. Koordinatörün görev süresi bitiminde Koordinatör Yardımcısının da görevi sona erer.
 3. Koordinatör Yardımcısının görev ve sorumlulukları şunlardır:
 1. Koordinatörlüğün faaliyetlerinin yürütülmesinde Koordinatöre yardımcı olmak.
 2. Koordinatörün olmadığı durumlarda KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünü temsil etmek.

 

Madde 10 İdari ve Teknik Personel

 1. KTÜ Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğünün akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

 

Madde 11 Mezun Temsilcisi

 1. Mezun Temsilcisi, öğrencisi olup mezun veren ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümlerde görev yapan akademisyenler arasından görevlendirilen birer üyeden oluşur.
 2. Koordinatör ve yardımcısı ile sürekli iletişim halinde kalarak kendi bölüm mezunlarının yönetiminden sorumlu olur.
 3. Mezun Temsilcileri, yılda en az 2 Koordinatörün çağrısı ile toplanarak mezun ilişkileri gözden geçirilir. Birim Mezun Temsilcileri toplantılarına ilgili rektör yardımcısı başkanlık eder.
 4. Mezun Temsilcisinin görevleri şunlardır:
  1. Koordinatörlük ile işbirliği yaparak Koordinatörlüğün faaliyet alanına giren konularda kendi bölüm mezunları ile iletişime geçmek,
  2. Mezun Platformunu kullanarak kendi bölümünün mezun verilerini yönetmek,
  3. Koordinatörlüğün faaliyet alanına giren konularda kendi bölüm mezunları ile iletişim, işbirliği gibi alanlarda Koordinatörlüğe yardımcı olmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Madde 12 – Hüküm Bulunmayan Haller

 1. Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunun vereceği kararlar uygulanır

 

Madde 13 – Yürürlük

 1. Bu Yönerge Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 14 – Yürütme

 1. Bu Yönerge hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Güncelle Tarihi: 05.07.2024 (murat.sahinn@ktu.edu.tr)