stratejik amaç ve hedefler

AMAÇ 1- Eğitim-Öğretimin Kalitesini Geliştirmek Hedef

Hedef 1.1- Her yıl öğrencilerin tercihlerinde yüzdelik dilimi bir önceki seneye göre aşağı çekmek.

Hedef 1.2- Bölümümüzde öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısının 25 olmasının sağlamak

Hedef 1.3-Bölümümüzde her anabilim dalında en az 2 öğretim üyesinin etkin olarak görev yapmasını sağlamak.

Hedef 1.4- Sınıf mevcudunun 60 öğrenci/sınıf olacak şekilde azaltılmak

Hedef 1.5- Eğitim-Öğretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere bölümümüze ait 50 kişi kapasiteli bir bilgisayar laboratuvarını üç yıl içinde kurmak.

Hedef 1.6- Fiziki alt yapıyı geliştirerek eğitim, araştırma ve sosyal faaliyetler için daha uygun bir mekân sağlamak

Hedef 1.7- Öğrencilerin uygulamaya ilişkin deneyimlerini artırmak.

Hedef 1.8- Bölümün eğitim içeriğini ve öğretim yöntemlerini güncel tutmak

Hedef 1.9- Nitelikli öğretim elemanları istihdam etmek.

Hedef 1.10- Bölümümüzün ulusal kuruluşlarca akreditasyonunu sağlamak.

 

AMAÇ 2- Araştırma Kapasitesini Geliştirmek

Hedef 2.1- Her yıl öğretim üyesi başına düşen yayın sayısını üniversite ortalaması üzerinde tutmak.

Hedef 2.2- Bölümümüzde öğretim üyelerimizin yürüttüğü tezlerin nitelik ve niceliğini artırmak.

Hedef 2.3- Her öğretim üyesinin en az bir araştırma projesinde görev almasını sağlamak

Hedef 2.4- Bölüm laboratuvarlarının güncellenmesini sürdürmek ve akredite olmalarını sağlamak.

Hedef 2.5- Bölümümüz öğretim üyelerinin diğer bölümlerle ve bölüm içi disiplinler arası çalışmaları ve projeleri teşvik etmek.

Hedef 2.6- Disiplinler arası projeleri teşvik etmek.

Hedef 2.7-Lisans ve lisansüstü öğrencilerin bilimsel araştırma projeleri çalışmalarına katılımı sağlamak

Hedef 2.8- Patente yönelik çalışmalar yapılmasını sağlamak

 

AMAÇ 3- Kalite Süreçlerini Benimsemiş Bir Yönetim Anlayışı Doğrultusunda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Hedef 3.1- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik teknolojik ve fiziki altyapıyı oluşturmak ve güçlendirmek.

Hedef 3.2- Paydaşların beklentilerini karşılayan hizmetler sunabilmek amacıyla paydaşlarla ilişkileri ve iş birliğini sürekli geliştirmek.

Hedef 3.3- Akademik personelin motivasyonunu ve bağlılığını destekleyen daha olumlu bir çalışma ortamı sunmak.

Hedef 3.4- Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek ve kurumsal gelişimine katkıda bulunabilecek etkinlik ve düzenlemeler yapmak.

Hedef 3.5- Akademik personelin memnuniyet düzeyleri her yıl yapılacak anket çalışmaları ile ölçülerek memnuniyet düzeyinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak.

Hedef 3.6- Gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde şeffaflık ve saydamlığı sağlamaya yönelik mekanizmalar oluşturmak.

 

AMAÇ 4- Toplumsal Hizmetleri Geliştirmek

Hedef 4.1- Toplumun ihtiyaçlarına yönelik teknik bilgi, danışmanlık ve laboratuvar hizmetleri vermek.

Hedef 4.2- Laboratuvar olanaklarını web sayfamızda sunmak

Hedef 4.3- Toplumu heyelan, sel ve deprem gibi doğal afetler konusunda bilinçlendirmek.

 

AMAÇ 5- Uluslararası Tanınırlığımızı Artırmak

Hedef 5.1- Bölümümüzün eğitim ve araştırma faaliyetlerinde uluslararası boyutu güçlendirmek

Hedef 5.2- Akademik personelin uluslararası hareketliliğini artırmak

Hedef 5.3- Öğrencilerin uluslararası deneyimlerini artırmak

Hedef 5.4- Akademik personeli yurtdışındaki meslektaşlarıyla iş birliğine yönlendirmek

Hedef 5.5- Eğitim programımızın uluslararası niteliklere uyumunu