sıkça sorulan sorular

S.S.S.
1. Ders yazılımı ile ilgili kurallar nelerdir?

Öğrenciler her yarıyıl başında ve akademik takvimde belirtilen süreler içinde, bilgisayar ortamında interaktif olarak kayıtlarını yenilemek ve derslere yazılmak zorundadırlar.

Derslere yazılım ve kayıt yenileme işlerinin tümünden öğrenciler sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler.

ÖSYM tarafından birinci sınıfa yerleştirilen öğrencilerin birinci yarıyıl derslerine kayıtları Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılır. İkinci yarıyıldan itibaren öğrenciler kendilerine verilen kullanıcı adı ve şifreleri kullanarak ders kayıtlarını akademik takvimde verilen süre içerisinde kendilerinin yapmaları gerekmektedir.

Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süreler içinde interaktif olarak yeni bir derse kaydolabilir veya daha önce kaydolmuş oldukları dersi/dersleri bırakabilir. Ders ekleme/çıkarma süresinde alınan dersler akademik danışmana onaylatılır.

Kayıt yaptıran öğrenci öncelikle başarısız derslerini almak zorundadır.

Yarıyıl başlangıç tarihinden itibaren bir aylık süre içinde bölüme dilekçe ile başvuran ve mazereti Bölüm Başkanlığı-Dekanlık tarafından kabul edilen öğrenci, derslere kayıt yaptırabilir. Bu süreden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.

2. Derslere devam zorunluluğu var mı?

Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için, o derse kayıtlı olmak ve ilk defa alınan derslerin en az % 70’ine, uygulama ve/veya laboratuvarların en az % 80’ine katılmak zorunludur. Bu şartları yerine getiremeyen öğrenci yarıyıl sonu sınavına alınmaz. Bu öğrenciye (D) devamsız harf notu verilir.

Bir dersten yarıyıl sonu sınavına girme şartını bir kere yerine getiren öğrenciden, bu dersi daha sonraki yarıyıllarda tekrarlaması durumunda, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak, uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer yarıyıl içi çalışmalara devam şartı aranır.

Sağlık raporu devamdan sayılmaz. Sadece ara sınav ve sınav şeklindeki yarıyıl içi çalışmalar için mazeret sınav hakkı verilmesinde dikkate alınır.

3. Hangi derslerden bütünleme sınavına girilebilir?

Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.

Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorundadır. 

Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

Bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 45 puan almak zorunludur.

Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencinin harf notu hesaplanmaz, yarıyıl sonu harf notu aynen kalır.

Bütünleme sınavına giren öğrencilerin yarıyıl not ortalaması hesabında, bütünleme sınav notları dikkate alınır.

4. Sınav notuma nasıl itiraz edebilirim?
Sınav notlarına ve harf notlarına ilişkin itiraz ve düzeltme başvuruları notların ilanını takip eden 3 iş günü içinde itiraz formu doldurularak bölüm başkanlığına elden teslim edilmelidir.
5. Mazeret sınavına nasıl girebilirim? Haklarım nelerdir?

Haklı ve geçerli görülen bir mazeret (ölüm, hastalık, kaza vb.) nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilerin bu durumlarını (sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile) belgelemeleri halinde kendilerine giremedikleri sınavlar için sınav hakkı verilir.

Mazeret belgelerinin; düzenledikleri mazeret bitimini izleyen ilk hafta içerisinde mazeret sınavı başvuru formu doldurularak bölüm başkanlığına elden teslim edilmelidir.

Mazeret sınavına girmeyen öğrenciye yeni bir hak verilmez.

Mazeret sınavı, sadece ara sınav için kullandırılır.

Ara sınav için mazeret sınavı, yarıyılın son haftasında yapılır.

Yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.

6. Erasmus değişim programından nasıl yararlanabilirim?

Erasmus programı, üniversite öğrencilerinin Avrupa ülkelerinde 1 dönem veya 2 dönem süre ile eğitim almasına olanak sağlayan bir değişim programıdır.

Öğrencinin bu hakkı kazanabilmesi için, Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yapılan seçme sınavını başarmış olması gerekmektedir. Misafir üniversitede başarılan dersler, okuduğu fakültede de başarılmış sayılır. Değişim programları koordinatörlüğü ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü koordinatöründen detaylı bilgi alabilirisiniz.

7. Farabi/Mevlana değişim programından nasıl yararlanabilirim?

Farabi değişim programı, Türkiye’deki üniversite ve ileri teknoloji enstitüleri bünyesinde bir veya iki yarıyıl süresince ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Mevlana değişim programı, yurtiçinde ve yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci değişimini en az bir en fazla iki yarıyıl için, hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın bütün dünyadaki yükseköğretim kurumları arasında mümkün kılan bir programdır.

Bu programlara katılan öğrencilerin gittikleri üniversitede alıp geçtiği dersler İktisat bölümünde de başarılmış sayılır. Başvuru için Farabi ve Mevlana değişim programları web sayfalarını ve takip edebilirisiniz.

8. Çift Anadal Programından nasıl yararlanabilirim?

Bölümüzde Çift Anadal Programı bulunmamaktadır.

9. Yandal Programından nasıl yararlanabilirim?

Yandal programı; not ortalaması 4 üzerinden 2.60 (100 üzerinden 65) öğrencilere lisans diploması yanında aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle (diploma yerine geçmeyen) bir yandal sertifikası alma olanağı vermektedir.

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde yandal eğitimi verilmektedir.

Başvuruların en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında yapılması gerekir.

Yandal başvuruları için öğrenci işleri sayfası takip edilmelidir.

10. Onaylı transkript belgesine ihtiyacım var. Nasıl temin edebilirim?
Onaylı transkriptlerinizi pandemi sürecinde öğrenci işleri daire başkanlığının oidb@ktu.edu.tr e-mail adresine yazarak temin edebilirsiniz.
11. Bölümde staj imkanı var mıdır?

Bölümüzde zorunlu staj bulunmamaktadır.

İsteğe dair gönüllü staj yapılabilmektedir.

Staja ilişkin bilgilere ktu.edu.tr/ybs/staj adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.