araştırma ve yayın etiği

ETİK İLKELER

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, yayın etiği kapsamında tüm etik sorumluluklar taşımasını beklemektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nin benimsediği etik görev ve sorumluluklar, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin İkinci Bölümü olan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler ile Committee on Publication Ethics (COPE) rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tüm yazarlar bunları kabul ve taahhüt eder;

 • Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
 • Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
 • Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
 • Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
 • Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dökümanların diğer şahıslara ait olan “Telif Hakları”nı ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (Yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

SORUMLULUKLAR

Editörlerin sorumlulukları

Yayın kararları

Dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar vermek editörün sorumluluğundadır. Editörün kararı makalenin geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamının uygunluğuna dayanacaktır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınacaktır.

Gizlilik

Editör veya herhangi bir editör/yayın kurulu üyesi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncılardan başka kimseye bir sunum hakkında bilgi ifşa etmeyecektir.

Açıklama ve Çıkar Çatışmaları

Sunulan bir makalede açıklanan henüz yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya yardımcılarının kendi araştırmalarında kullanılamaz.

Sorumluluk Reddi

Makalelerde ifade edilen tüm iddialar yalnızca yazarlara aittir ve bunların bağlı kuruluşlarının veya yayıncının, editörlerin ve hakemlerin iddialarını temsil etmeyebilir. Makalelerde değerlendirilebilecek herhangi bir ürün veya üreticisi tarafından ileri sürülebilecek herhangi bir iddia, yayıncı tarafından garanti veya onaylanmamaktadır.

Hakemlerin sorumlulukları

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen araştırma makaleleri en az iki kör hakem değerlendirmesinden geçirilmektedir. Hakemler makaleleri incelerken burada yazan rehberi ve hakem formundaki kriterleri dikkate alırlar.

HAKEM FORMU için tıklayınız.

Editörlerin Kararlarına Katkı

Hakem değerlendirmesi süreci editörün kararlarını vermede editör ve editör kuruluna yardımcı olur. Ayrıca yazının hazırlanmasında yazara da hizmet edebilir.

Editörlerin Kararlarına Katkı

Hakem değerlendirmesi süreci editörün kararlarını vermede editör ve editör kuruluna yardımcı olur. Ayrıca yazının hazırlanmasında yazara da hizmet edebilir.

Çabukluk

Araştırmayı incelemek için yeterli nitelikte olmayan veya bir makalede yazılan ya da derhal gözden geçirmenin imkânsız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre bildirmeli ve inceleme sürecinden affını istemelidir.

Gizlilik

İnceleme için alınan tüm yazılar gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Mahremiyete uymalı ve editör tarafından izin verilenler dışındaki makale bilgilerini paylaşmamalıdırlar.
Hakemlerin inceledikleri makale dosyası üzerinde ve raporlarında kimliklerini ifşa edecek herhangi isim, bilgi ve sembol kullanmamaları gerekir.
Word dosyası üzerinde inceleme yaparken ayarlar bölümünden kişisel bilgilerini kaldırmaları gerekir. Ayrıca dosya üzerinde değişiklikleri izle yapıldığında kimliklerini ifşa etmeyecek kullanıcı, hakem gibi isimlerin kullanılması önerilir.
Word dosyasının özellikleri bölümünde "yazar ve son kaydeden" bilgileri kontrol edilmeli, incelemeyi yapan hakemin kimliğini ifşa edecek herhangi isim, bilgi ve sembol bulunmaması gerekir.

Nesnellik Standartları

Yorumlar nesnel olarak yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi uygun değildir. Hakemler görüşlerini destekleyici delillerle ifade etmelidir.

Kaynakların Kabulü

Hakemler, makalede atıfta bulunulan yayınlanmış çalışmanın referans bölümünde gösterilmediği durumları tespit etmelidir. Diğer yayınlar, türetilmiş gözlem veya değişkenlerin kaynağında olup olmadığını belirtmelidir. Hakemler, editöre, dikkate alınan yazılar ile kişisel bilgileri olan diğer basılı makaleler arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme olduğunu bildireceklerdir.

Açıklama ve Çıkar Çatışması

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve herhangi bir avantaj için kullanılmamalıdır. Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, editörün veya yardımcılarının kendi araştırmalarında kullanılamaz. Hakemler, rekabete dayalı, işbirliğine dayalı veya diğer ilişkilerle veya gazetelere bağlı yazar, şirket veya kurumlarla ilişkili çıkar çatışmaları olan makaleleri dikkate almamalıdır.

Yazarların görevleri

Raporlama Standartları

Yazarlar, yapılan işin doğru bir açıklaması ve önemi hakkında nesnel bir tartışma sunmalıdır. Temel veriler makalede doğru şekilde gösterilmelidir. Bir makale, anlaşılmasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referanslar içermelidir. Hileli veya bilerek yanlış beyanlar etik olmayan davranışlar yaratır ve kabul edilemez.

Etik Kurul İzni ve Araştırma İzni

Araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

Veri Erişimi ve Saklama

Yazarların, editör incelemesi için bir makale ile bağlantılı olarak ham veriler sunmaları istenebilir ve eğer uygunsa, bu verilere halka açık erişim sağlamaya ve her durumda, bu verilerin yayınlandıktan sonra makul bir süre depolanması için hazırlanmalıdır.

Özgünlük, İntihal ve Kaynakların Kabulü

Yazarlar, çalışmalarının orijinal olmasını sağlamalıdır ve yazarlar başkalarının çalışmalarını ve/veya sözlerini kullanmışlarsa, uygun şekilde atıf yapılmalıdır. Bildirilen çalışmanın niteliğini belirlemede etkili olan yayınlar da belirtilmelidir. İntihal, her türlü etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez.

Çoklu, Yedekli veya Eşzamanlı Yayın

Bir yazar, genellikle aynı araştırmayı birden fazla dergi veya birincil yayın olarak tanımlayan makaleleri yayınlamamalıdır. Aynı makalenin aynı anda birden fazla dergiye sunulması, etik olmayan yayın davranışını beraberinde getirir. Genel olarak, bir yazar, başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir el yazması metinlerini sunmamalıdır.
Başka herhangi bir telif hakkı bulunmayan materyal başka bir yerde yayınlanamaz. Ayrıca, dergi tarafından incelenen yazılar telif hakkıyla korunan yayınlara yeniden gönderilmemelidir. Bununla birlikte, bir el yazması metin göndererek, yazar(lar) yayınlanan materyalin haklarını korur. Telif hakkı yazarlarla (CC-BY) kalır, böylece metinlerinin nihai olarak yeniden yayınlanmasına karar verebilirler. Birincil referans ikincil yayında belirtilmelidir.

Makale Yazarlığı

Yazarlık, bildirilen çalışmanın düşünce, tasarım, icra veya yorumuna önemli katkılarda bulunanlarla sınırlı olmalıdır. Tüm katkıda bulunanlar ortak yazar olarak listelenmelidir. Yazar, katkıda bulunan tüm yazarların ve davetsiz misafirlerin yazar listesine dâhil edilmesini sağlar. Araştırma projesinin belirli yönlerinde başkalarının bulunduğu yerlerde, onlar kabul edilmeli veya katkıda bulunanlar olarak listelenmelidir. Tüm ortak yazarlar makalenin son halini görmüş ve onaylamışlardır ve yayın için sunmayı kabul etmişlerdir.

Açıklama ve Çıkar Çatışması

Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumunu etkileyecek şekilde yorumlanabilecek finansal veya diğer finansal çıkar çatışmalarını açıklayan bir açıklama içermelidir. Proje için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır. Potansiyel çıkar çatışmaları mümkün olan en erken aşamada açıklanmalıdır. Okuyucular, araştırmayı kimin finanse ettiği ve fon verenlerin araştırmadaki rolü hakkında bilgilendirilmelidir.

Hakem Önerilerini Uygulama (Düzeltme Cetveli) ya da Uygulamama (İtiraz)

Hakemler makale hakkında önerilerde bulunmuşsa yazar ya bu önerileri kabul ederek düzeltmeleri uygular ya da hakem önerilerini kabul etmez. Hakem önerilerini kabul ettiği takdirde makale üzerinde yaptığı değişiklikleri gösteren bir düzeltme cetveli hazırlamalı, bu cetvelde makalede yaptığı değişiklikleri ayrıntılı şekilde açıklamalıdır. Hakem önerilerini çeşitli sebeplerle kabul etmediği takdirde bu itirazlarını gerekçelendirerek sunmalıdır. Her iki durumda da karar merkezi editör ve yayın kuruludur.

Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar

Bir yazar büyük bir yanlışlık veya yayınlanmış çalışmasında yanlışlık tespit ettiğinde, derhal editöre veya yayıncıya bilgi vermek ve kağıdını geri çekmek veya düzeltmek için editörle çalışmak zorundadır. Editör veya yayıncı, önemli bir hata içeren yayınlanmış bir çalışmayı bir üçüncü taraftan öğrenirse, yazar derhal makaleyi geri çekmeli veya düzeltmeli veya nesnel belgenin nesnelliğini editöre kanıtlamalıdır.

Çift Taraflı Kör Hakemlik

Dergimizde çift taraflı kör hakemlik uygulandığından makale dosyasında yazar bilgileri kesinlikle yazılmamalıdır.

YAYIN POLİTİKASI

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi bilimsel hakemli bir dergidir. Basılı ve elektronik ortamda yayımlanır. Aralık ve Haziran ve Aralık sayıları olmak üzere yılda bir cilt iki sayı olarak yayımlanır.
 • Yayın kurulunun kararına göre özel sayı basılabilir. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça dillerinde yayın yapmaktadır.
 • Dergi editör kurulu üyeleri dergiye metin gönderebilirler fakat metnin değerlendirildiği dönemde yayım süreçlerinde görev yapamazlar.
 • Dergi yayım politikaları ve süreçlerinde yapılan değişiklikler derginin resmî web sitesinde ilan edilir.
 • Dergimize gönderilen makalelerin ortalama değerlendirme süreleri iki aydır. Ön kontrol aşaması 10 gün, hakem değerlendirme süreci 30 gün ve düzenlenme aşaması 10 gündür.

Tüm yazarlar aşağıdaki maddeleri kabul ve taahhüt eder;

 • Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
 • Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
 • Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
 • Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
 • Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dökümanların diğer şahıslara ait olan “Telif Hakları”nı ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının geri çekilmesi, değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.

MALİ POLİTİKA

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi açık erişimli bir dergidir, dergi için herhangi bir ücret talep edilmez.
 • Yayımlanan metinleri için yazara ücret ödenmez.
 • Editör kuruluna ve hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.
 • Çevirilerin tüm mali ve hukuki telif hakkı işlemleri makale yazarı tarafından yapılır.
 • Telif hakkı bedeli ve diğer türlü hiçbir ücret için makale yazarı/çeviri sahibine mali destek sağlanmaz.
 • Yazar, makalesini/çevirisini Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’ne gönderdiği tarihten itibaren tüm mali, hukuki ve ilmi sorumluluğu kabul etmiş sayılmaktadır.

HAKEM POLİTİKASI

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi’nde çift taraflı kör hakemleme sistemi uygulanmaktadır.
 • Bir sayıda bir hakeme birden çok makale gönderilebilir.