haberler

Genel Sekreterlik 180 Günlük Eylem Planı Bilgilendirme ve Performans Yönetim Sistemi Tanıtım Toplantısı

İdari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlama görevi bulunan Genel Sekreterliğimiz; Üniversitemiz Stratejik Planında yer alan amaçların gerçekleşmesine hizmet etmek, YÖKAK Kurumsal Geri Bildirim Raporundaki tespitlere yönelik iyileştirmeler yapmak; kaynakların yönetimi ve finansal yönetime  ilişkin tanımlı süreçler oluşturmak ve kurumsal kapasiteyi güçlendirmek üzere geliştirdiği bir model olarak  eylem planları hazırlanmakta ve yürütmektedir.
   - İdari süreçlerde iyileştirmeler
   - İdari yapının güçlendirilmesi
   - Dijital dönüşüm çalışmaları
temel hedefleri ile yürütülen eylem planı çalışmalarında geride bırakılan 7 eylem döneminde yaklaşık 165 eylem üzerinde çalışma yürütülmüş ve bu eylemlerin önemli bir kısmı tamamlanmıştır.  
Diğer taraftan üniversitemiz insan kaynakları politikasına uygun; ihtiyacı kadar personelin istihdam edilmesi, yetiştirilmeleri, atanma ve yer değiştirmesi, üst görevlere atanması, eğitim, performans kriterlerinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak personelin yılda bir performans değerlendirmesinin yapılması ve sonuçlarının izlenmesi, ödül, rotasyon, muvafakat verme ve diğer özlük hakları gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin çalışmaları İnsan Kaynakları Yönergesine göre yürütmektedir.
Yönergede yer alan eğitim, ödül, rotasyon, muvafakat verme, üst görevlere atanma gibi her bir unsura yönelik kurum içi mevzuat düzenlemeleri ve uygulama mekanizmaları oluşturulmuştur. Bu unsurlardan bir olan ve bu yıl ilki uygulanacak olan performans değerlendirmesine yönelik Personel Bilgi Sisteminin içerisinde yer alan “Performans İşlemleri” alt modülünde; birim listesi, personel yetkinlik kodları, değerlendirme gruplarının oluşturulması ve anket oluşturma alt sekmeleri hazırlanmıştır. 8. Eylem planı döneminde ilk kez uygulanacak olan idari personel performans değerlendirme sistemi birim idari yöneticilerine tanıtılmıştır.

Üniversitemiz Senato Salonunda 16.04.2024 Salı günü gerçekleştirilen toplantıya Üniversitemiz daire başkanları, hastane başmüdürü ve hastane müdürü ile fakülte-enstitü-meslek yüksekokul sekreterleri katılmıştır. Toplantının ilk oturumunda 7. eylem planı sonuç raporu bilgilendirmesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk ÖZTÜRK, 8. eylem planı bilgilendirmesi Üniversitemiz Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER tarafından gerçekleştirilmiştir.
Toplantının ikinci oturumunda hazırlık süreci tamamlanan Performans Yönetimi Sisteminin tanıtılması; değerlendirici grupları, performans düzeyleri, performans ödülleri, organizasyon yapısı güncellemesi gibi hususları içeren sunum Personel Daire Başkanlığı, Planlama, eğitim ve Performans Şube Müdürlüğü’nde görevli Öğr. Gör. Abdulsamet ÜÇÜNCÜ tarafından gerçekleştirilmiştir.


17 Nisan 2024