amaç ve hedefler

Başkanlığımızdan hizmet alan ve faaliyetlerinden etkilenen iç ve dış paydaşlara hukuka uygun, güvenilir ve saydam hizmet sunmak,

Sunulan hizmetlerle, hizmet alanlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkartmak,

Çalışma konuları ile ilgili yeni çıkan ve ya değişen mevzuatları yakından takip ederek çalışan personeli bu konularla ilgili bilgilendirmek,

Teknolojik altyapıyı geliştirmek,

Bütçe kaynaklarımızı etkili, ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde kullanmak,

Şeffaf kamuoyu denetimine açık satınalma süreci oluşturmak,

Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkânlar sunmak,

Kurum kültürünü ve aidiyet duygusunu geliştirmek,

Başkanlığımız personelinin tamamının birim içinde hizmet içi eğitimlerinin tamamlanmasını sağlamak.