taşınır kayıt kontrol birimi

Başkanlığımız tarafından belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda,  Üniversitemize satın  alınan her türlü  demirbaş ve sarf malzemelerin

 Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda kaydı, muhafazası ve kullanımı ile ilgili  faaliyetlerin yürütülmesi. 

Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerine satın alınan her türlü demirbaşı ve sarf malzemeleri Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslara dayalı olarak kayıt altına alınması.

Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza edilmesi.

Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, özellikleri nedeniyle kesin kabulleri belli bir dönem kullanıldıktan sonra yapılabilen sarf malzemeleri hariç olmak üzere, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesinin önlenmesi.

Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin düzenlenmesi ve taşınır mal yönetim hesap cetvellerini istenilmesi halinde konsolide görevlisine gönderilmesi.

Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması.

Ambar sayımını ve stok kontrolünün yapılması, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirilmesi.

Hibe yoluyla verilen malzemelerin kayıt altına alınması.

Depo Sayımı ve Stok Kontrolünün yapılması.

 

 
Yıl sonu itibariyle taşınır malların giriş-çıkış kayıtlarının ve demirbaş eşyaların kesin hesaplarının hazırlanarak imzalandıktan sonra ilgili birimlere gönderilmesinin sağlanması.