birimlerimiz

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Üniversitenin kurumsal itibarına ve değerlerinin tanıtımına yönelik stratejik iletişim faaliyetlerinin araştırma ve planlamasını gerçekleştirerek yürürlüğe konulmasını sağlamak ve değerlendirmek,

Üniversitenin akademik ve idari çalışanları ile bir bütün olarak onların, kurumsal kültüre aidiyetini pekiştirmek ve verimliliklerini artırmak amacıyla (motivasyonunu artıracak fikirler, sosyal etkinlik vb.) çalışmalar tasarlamak,

Üniversitenin gerek beşeri hedef kitlesi gerekse kurumsal paydaşlarına yönelik etkin bir iletişim stratejisi geliştirilmesine ve onlarla gerçekleştirilebilecek (konferans, panel, sempozyum vb.) organizasyonların yürütülmesine yardımcı olmak,

Üniversiteye gelen bilgi taleplerinin, ilgili birimlere yönlendirilmesi noktasında destek olmak,

Üniversitenin kimliğinin, kurum içinde ve dışında, hem çalışanlarına hem de topluma örnek teşkil edecek şekilde tasarlanmasına yönelik faaliyetler yürütmek,

Üniversitenin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortak noktada buluşabileceği iş birliği olanaklarının takibine yardımcı olmak ve gelen talepleri değerlendirmeye almak,

Üniversitenin tanıtımına yönelik materyallerin tasarımı, dizgisi, basımı sürecinde etkin bir rol oynayarak bunların, talep eden kurumlara ulaştırılması noktasında yardımcı olmak,

Üniversitenin ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetlerine katılmak, talep eden kurumlara tanıtım gezisi düzenlenmesi veya onların bu amaçla ağırlanması sürecinde etkin bir rol oynamak.

İçerik Yönetimi

Üniversitenin paydaşları tarafından talep edilen her türlü içeriğin tasarım ve metin yazımı sürecinin yönetimini üstlenmek,

Oluşturulacak kurumsal içeriklerin, Üniversitenin sahip olduğu maddi ve manevi kimlik unsurlarının göz önünde bulundurularak tasarlanması noktasında aktif bir rol almak,

Üniversite ile ilgili farklı platformlarda yer alması ve farklı mecralar aracılığıyla sunulması planlanan içeriklerin metin ve görselinin, bir bütün olarak tasarlanması noktasında üretici fikirler geliştirmek,

Kurumsal mecralarda yer alacak herhangi bir içerik ile ilgili bilginin toplanması, analiz edilmesi, işlenmesi ve görseli ile birlikte sunumu aşamalarında inisiyatif sahibi olmak,

Üniversitenin farklı mecralarındaki içerik akışının, ortak bir model çerçevesinde kayıt altına alınması, kontrol edilmesi ve nihai olarak yayınlanması sürecine destek olmak,

Kurumsal süreçte, yapılandırılmamış olan bilgi kaynaklarının, yapılandırılmış hale getirilmesi ve paylaşımının standartlaştırılması noktasında bir model oluşturmak,

İçeriğin kurumsal formatta orijinal bir biçimde tasarlanarak çeşitli yollarla kullanımını, yayımlanmasını ve tekrar kullanılabilir bilgi kaynağına dönüştürülmesini sağlamak,

Kurumsal içerik türleri ile yapılarının gerekli görüldüğü durumlarda nasıl yönetileceğine ilişkin bütüncül bir süreç tasarlamak.

Web Tasarım ve Programlama

KTÜ Web Yönetim Sistemi (WYS), KTÜ web sayfalarının yönetilebilmesi için başlatılan çalışmalar kapsamında özel olarak tasarlanmış ve 2013 yılında kullanılmaya başlanmış web yazılım paketidir. Böylece sayfada yeni içerik oluşturulmasında, düzenlenmesinde ve yayınlanmasında çeşitli kolaylıklar sağlar. Dinamik, sürekli gelişen, büyümeye elverişli, yeni teknolojiye açık, kullanıcı merkezli bir web sitesi geliştirmeye karar verilmiş, kurumsal kimliğe uygun şekilde tasarlanmıştır.

Web Yönetim Sistemi : /web

Medya (Radyo Televizyon)

Üniversitenin akademik ve idari birimlerinin faaliyetlerinin; işitsel, görsel, yazılı medya (Radyo, TV ve Gazete) ve dijital medya (web sayfası, sosyal medya hesapları) kanalları aracılığıyla kurumsal, yerel ve ulusal mecralarda paylaşılması ve kamuoyuna duyurulması,

Medya ortamlarının sahip olduğu nitelikler çerçevesinde, üniversitenin kurumsal tecrübe birikiminin, ilgili mecralarda, kaliteli ve özgün içerikler vasıtasıyla doğru şekilde yer almasını sağlamak,

Üniversitenin medya ortamlarındaki faaliyetlerinin verimliliğinin artırılması ve kurum kültürünün ideal bir biçimde yansıtılması amacına yönelik fikirler geliştirmek ve uygulamaya koymak,

Dijital ortamlardaki veri akışının etkin bir şekilde yönetimi adına, üniversite birimleri arasındaki kurumsal bütünlüğün sağlanması ve ortak bir model belirlenmesine yönelik çalışmalar yapmak,

Üniversitenin kamuoyundaki imajının güçlendirilmesine yönelik yazılı, görsel ve işitsel içeriklerin üretimi, tasarımı ve uygun mecralar aracılığıyla uygun bir şeklide yayımı noktasında belirleyici olmak,

Ulusal ve yerel basın ile ilişkilerin geliştirilmesi ve yönetimi sürecinde (basın bilgilendirme toplantısı yapılması, basın bülteni hazırlanması vb.) etkin bir rol oynamak,

Üniversitenin web sayfasında yer alan (slider, haber, duyuru, etkinlik) veri akışının ve sosyal medya hesaplarının yönetimini üstlenmek.

 

KTÜ Web:

KTÜ Radyo TV: /radyotv

KTÜ Gazete: /ktuhaber

KTÜ Facebook: https://www.facebook.com/tcktu1955

KTÜ Twitter: https://twitter.com/tcktu1955

KTÜ Instagram: https://www.instagram.com/tcktu1955

KTÜ Youtube: https://www.youtube.com/tcktu1955

KTÜ Linkedin: https://www.linkedin.com/school/ktu1955