güz dönemi ders konuları

 

HAFTA

 

İNCELENECEK KONU VEYA YAPILACAK İŞLER

 

1

 

 • DİL  (DİL – MİLLET İLİŞKİSİ / DİL – KÜLTÜR İLİŞKİSİ)

 

2

 

 • YERYÜZÜNDEKİ DİLLER
 • TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

 

3

 

 •  KAYNAKLARI BAKIMINDAN DİL AİLELERİ
 • YAPI BAKIMINDAN DİL GRUPLARI

 

 

4

 • TÜRK DİLİNİN TARİHİ DEVİRLERİ
 • TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHİ GELİŞİMİ

 

5

 

 • ESKİ TÜRKÇE – ORTA TÜRKÇE – YENİ TÜRKÇE – MODERN TÜRKÇE

 

6

 

 • TÜRK DİLİNİN BU GÜNKÜ DURUMU VE YAYILMA ALANLARI

 

7

 

 • SES BİLGİSİ              

 

8

 • ARA SINAV HAFTASI

 

9

 • SES BİLGİSİ
 • ŞEKİL BİLGİSİ – KÖKLER EKLER (YAPIM VE ÇEKİM EKLERİ)

 

10

 

 • ANLAM VE VAZİFELERİ BAKIMINDAN KELİMELER

11

·         ANLAM BİLİMİ – KELİMEDE ANLAM – KELİMELER ARASI İLİŞKİLER

12

 • CÜMLE BİLGİSİ -  KELİME GRUPLARININ ÖZELLİKLERİ

13

·         KELİME GRUPLARININÇEŞİTLERİ

14

 • CÜMLENİN UNSURLARI

15

 • CÜMLE ÇEŞİTLERİ VE CÜMLE TAHLİLLERİ

16

 • DÖNEM SONU SINAVLARI

 

 

                       GÜZ DÖNEMİ KONULARI (AYRINTILI BİR ŞEKİLDE)

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

DİL VE DİLLER

     DİL

        Dil-Millet İlişkisi

        Dil-Kültür İlişkisi

     YERYÜZÜNDEKİ DİLLER VE TÜRK DİLİNİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ

     KAYNAKLARI BAKIMINDAN DİL AİLELERİ

        A- Hint- Avrupa Dilleri

        B- Sâmî-Hâmî Dilleri

        C- Çin-Tibet Dilleri

        Ç- Bantu Dilleri

        D- Ural- Altay Dilleri

     YAPI BAKIMINDAN DİL GRUPLARI (FONOLOJİK TASNİF)

        A- Tek Heceli (Ayrımlı) Diller

        B- Eklemeli (Bitişimli) Diller

        C- Çekimli (Bükümlü- Tasrifli) Diller

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK DİLİNİN TARİHÎ DEVİRLERİ VE GELİŞMESİ

Türk Dilinin Eskiliği Meselesi ve Tarihî Devirleri

A- Türk Dilinin Eskiliği Meselesi

B- Türk Dilinin Tarihî Devirleri

     1- ALTAY DEVRİ

     2- EN ESKİ TÜRKÇE DEVRİ

     3- İLK TÜRKÇE DEVRİ

     4- ESKİ TÜRKÇE DEVRİ

     5- ORTA TÜRKÇE DEVRİ

     6- YENİ TÜRKÇE DEVRİ

     7- MODERN (ÇAĞDAŞ TÜRKÇE DEVRİ)

TÜRK YAZI DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ

ESKİ TÜRKÇE

a- Köktürkçe

b- Uygurca

ORTA TÜRKÇE

A- Müşterek Orta Asya Türkçesi

     a- Karahanlı Türkçesi

     b- Harezm Türkçesi

B- Kuzey-Doğu Türkçesi

     a- Kuzey Türkçesi

     b- Doğu Türkçesi

C- Batı Türkçesi

    a- Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi)

    YENİ TÜRKÇE DÖNEMİ

     Osmanlı Türkçesi

     MODERN TÜRKÇE DÖNEMİ

     Türkiye Türkçesi

     TÜRK DİLİNİN BUGÜNKÜ DURUMU VE YAYILMA ALANLARI                                                                            

1-  Altay- Sibirya Türkleri

2-  Batı Türkleri

3-  Doğu Avrupa Türkleri

4-  Türkistan Türkleri

A - Batı Türklüğü

B - Doğu Türklüğü

C - Kuzey Türklüğü

        1-Yakut Türkçesi (Yakutça)

        2-Çuvaş Türkçesi (Çuvaşça)

        3-Türkçe

A- Batı (Güney-Batı) Türkçesi

     a- Türkiye Türkçesi

     b-Gagauz Türkçesi

     c- Azerbaycan Türkçesi

     Ç- Türkmen Türkçesi

B- Kuzey-Doğu (Doğu) Türkçesi

     a- Özbek Türkçesi

     b- Uygur Türkçesi

     c- Kazak Türkçesi

     Ç- Karakalpak Türkçesi

     d- Kırgız Türkçesi

     e- Kazan ve Kırım Tatar Türkçesi

     f- Başkurt Türkçesi

     g- Nogay Türkçesi

     Ğ- Karaçay Türkçesi

     h- Malkar Türkçesi

     I- Kumuk Türkçesi

     i- Altay Türkçesi

     j- Hakas (Abakan) Türkçesi

     k- Tuva Türkçesi

     l- Karay Türkçesi

YAKIN TÜRK LEHÇELERİNDEN (ŞİVELERİNDEN) ÖRNEK METİNLER

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK DİL BİLGİSİ

SES BİLGİSİ (FONETİK)

A-SES ve SESİN OLUŞMASI

     a- Ünlüler (Vokaller)   

     b- Ünsüzler (Konsonantlar)

B- TÜRKÇENİN SESLERLE İLGİLİ KURALLARI

     1- ÜNLÜ UYUMLARI

     2- ÜNSÜZ UYUMU

     3- ÜNLÜ-ÜNSÜZ UYUMU

C- TÜRKÇEDEKİ BAŞLICA SES OLAYLARI

D- TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ

E- TÜRKÇENİN HECE YAPISI

F- TÜRKÇE KELİMELERDE VURGU VE TONLAMA

     1- VURGU

     2- TONLAMA

ŞEKİL BİLGİSİ (MORFOLOJİ-BİÇİMBİLGİSİ)

A- ŞEKİL BAKIMINDAN KELİMELER

    1- KÖKLER

    2- EKLER

        a- Yapım Ekleri    

        b- Çekim Ekleri

B- ANLAM VE VAZİFELERİ BAKIMINDAN KELİMELER

     1- İSİMLER

     2- SIFATLAR (ÖN ADLAR)

     3- ZARFLAR

     4- ZAMİRLER

     5- FİİLLER

     6- FİİLİMSİLER

     7- EDATLAR

ANLAM BİLİMİ (SEMANTİK)

A- KELİMEDE ANLAM

     a- Kelimenin Anlam Çerçevesi

        1- Temel Anlam

        2- Yan Anlamlar

        3- Terim Anlamı

        4- Mecaz Anlamı

B- KELİMELER ARASI İLİŞKİLER

     1- Eş Anlamlılık

     2- Yakın Anlamlılık

     3- Karşıt (Zıt) Anlamlılık

     4- Eş Seslilik (Sesteşlik)

     5- Soyut ve Somut Anlamlılık

     6- Dolaylama

     7- Anlam Değişmeleri

CÜMLE BİLGİSİ (SENTAKS)

1- KELİME GRUPLARI

     A- KELİME GRUPLARININ ÖZELLİKLERİ

     B – KELİME GRUPLARININ ÇEŞİTLERİ

        1- Ad (İsim) Tamlaması

        2- Sıfat Tamlaması

        3- Sıfat-Fiil Grubu

        4- Zarf-Fiil Grubu

        5- İsim-Fiil Grubu

        6- Tekrar Grubu (İkileme)

        7- Edat Grubu

        8- Bağlama Grubu

        9- Unvan Grubu

        10- Birleşik İsimler

        11- Ünlem Grubu

        12- Sayı Grubu

        13- Birleşik Fiiller

        14- Kısaltma Grupları

        15- Kalıplaşmış Söz Grupları

2- CÜMLENİN UNSURLARI

     A- Yüklem

     B- Özne

     C- Tümleçler

     D- Cümle Dışı Unsurlar

3- CÜMLE ÇEŞİTLERİ

     A- Yapısına Göre Cümleler

     B- Yüklemin Cinsine Göre Cümleler

     C- Yüklemin Bulunduğu Yere Göre Cümleler

     D- Anlamına Göre Cümleler

4- CÜMLE TAHLİLLERİ