komisyonlar

 

HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI
 
 

           1) KALİTE VE AKREDİTASYON KOMİSYONLARI

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu (KAK)

Görevleri:

 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA(Bşk.)
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP
 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT
 • Prof. Dr. Bayram UZUN
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI
 • Prof. Dr. Volkan YILDIRIM
 • Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
 • Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
 • Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU 
 • Doç. Dr. Eminnur TOPSAKAL AYHAN
 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI
 • Doç. Dr. Okan YILDIZ
 • Doç. Dr. Nazan YILMAZ
 • Doç. Dr. Volkan YILMAZ
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA
 • Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR
 • Arş. Gör. Dr. Cemre YILMAZ
 • Arş. Gör. Dr. Çiğdem ŞERİFOĞLU YILMAZ
 • Öğrenci Temsilcileri

 

1-Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanan Bölümün misyon, vizyon, eğitim amaçları, stratejik amaç ve hedefleri taslağını değerlendirerek Akademik Bölüm Kurulu’na sunmak.

2-Eğitim Komisyonu’nun hazırladığı program çıktıları taslağını inceleyerek Akademik Bölüm Kurulu’na sunmak.

3-Kalite Güvence sistemini tanımlamak ve PUKÖ döngüsü ile ilgili düzenlemeleri yapmak.

4-Komisyonlardan gelen raporları incelemek, bu raporların Akademik Bölüm Kurulunda tartışılması, olgunlaştırılması ve geri beslemede kullanılmasını sağlamak.

5-Bölüm akademik takvimine göre en az her eğitim-öğretim dönemi sonunda toplanmak, komisyonlardan bilgileri her eğitim öğretim yılı sonunda periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak.

6-Tüm çalışmalara ait arşiv oluşturmak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

7-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

 

Eğitim Komisyonu

Görevleri:

 • Prof. Dr. Mualla YALÇINKAYA(Bşk.) (Jeodezi ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Ertan GÖKALP (Ölçme ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Çetin CÖMERT (Kartografya ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Bayram UZUN (Arazi Yönetimi ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Fevzi KARSLI (Fotogrametri ABD Bşk.)
 • Prof. Dr. Volkan YILDIRIM (Mezun Kom. Bşk.)
 • Prof. Dr. Faruk YILDIRIM (Veri Toplama ve Değerlendirme Kom. Bşk.)
 • Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU (MÜDEK K. Kom. Bşk.)
 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI (Ulus. ve Değ. Kom. Bşk.)
 • Doç. Dr. Okan YILDIZ (Böl. Bşk. Y.)
 • Doç. Dr. Volkan YILMAZ (Uzaktan Algılama ABD Bşk., Et. ve Tan. Kom. Bşk.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ  (StajKom. Bşk.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN (Altyapı ve Arşiv Kom. Bşk.)
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR (Böl. Bşk. Y., Bilişim Kom. Bşk.)
 • Öğrenci Temsilcisi

1-Üniversite ve Fakültenin misyonu, vizyonu ve stratejik planı ile uyumlu olarak Bölümün misyon ve vizyonu, stratejik amaç ve hedeflerini, lisans/lisansüstü eğitim amaçları taslağını; sürekli iyileştirme kapsamında paydaş geri bildirimleri (danışma kurul toplantıları, odak grup toplantıları) ve ilgili anketleri (işveren, mezun) dikkate alarak hazırlamak/güncellemek ve Bölüm Kalite ve Akreditasyon (KAK) Komisyonu’na sunmak.

2-MÜDEK lisans/lisansüstü program çıktılarına uygun olarak lisans/lisansüstü program çıktıları taslağını hazırlayarak KAK’a sunmak.

3-Kalite Güvence Sistemi kapsamında Eğitim-Öğretim PUKÖ döngüsünü oluşturmak, takvime bağlı olarak faaliyet sorumluları ve görevlerini tanımlamak.

4-Ders-Program Çıktısı matrisini oluşturmak/güncellemek ve KAK’a sunmak.

5-Lisans/lisansüstü eğitim programı güncellemesi çalışmalarını yapmak ve taslağı hazırlayarak KAK Komisyonu’na sunmak.

6-Eğitim planı ve uygulanmada kullanılan ölçme değerlendirme yöntemlerini güncelleyerek oluşturduğu taslağı rapor olarak KAK’a sunmak.

7-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

8-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

9-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

MÜDEK Koordinasyon Komisyonu

Görevleri:

 • Prof. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU (Bşk.)
 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI(PÖ-1)
 • Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK(PÖ-2)
 • Doç. Dr. Nazan YILMAZ(PÇ-3)
 • Doç. Dr. Volkan YILMAZ (PÖ-3)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA (PÖ-3)
 • Dr. Öğr. Üyesi Deniztan ULUTAŞ KARAKOL (PÖ-4)
 • Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ(PÖ-5)
 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN (PÖ-6)
 • Dr. Öğr. Üyesi Leyla ÇAKIR (PÖ-7)
 • Doç. Dr. Eminnur TOPSAKAL AYHAN (PÇ-8)

1-Komisyonların çalışmalarını MÜDEK beklentileri doğrultusunda koordine etmek ve yönlendirmek.

2-Bölümü Uluslararası ve Ulusal Akreditasyon başvuruları için hazır tutmak.

3-Bölüm programlarının Özdeğerlendirme Raporunu hazırlamak ve güncelliğini sağlamak.

4-MÜDEK Akreditasyonuna yönelik çalışmaları gerçekleştirmek, MÜDEK Değerlendirme Takımının Bölüm ziyaretini organize etmek ve ziyaret için gerekli belge ve bilgilerin hazırlanmasını koordine etmek.

5-MÜDEK kapsamında oluşturulan belge ve bilgilerin arşivlenmesi konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, MÜDEK dosyalarının arşivlenmesini kontrol etmek,

6-Ders dosyalarının arşivlenmesi ve kriterlere uygunluğunun kontrolünü organize etmek.

7-Altı (6) ayda bir, yılda en az iki kez toplanmak, akreditasyon çalışmalarını değerlendirmek.

8-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

9-Her eğitim-öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

10-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Mezunlar Komisyonu

Görevleri:

 • Prof. Dr. Volkan YILDIRIM (Bşk.)
 • Arş. Gör. Dr. Cemre YILMAZ
 • Arş. Gör Fatih TERZİ
 • Arş. Gör. Bura Adem ATASOY

1-Mezunlar veri tabanını oluşturmak ve güncel tutmak.

2-İşveren ve mezun anketlerini uygulamak, değerlendirmek ve iyileştirme raporlarını hazırlayarak Eğitim Komisyonu’na sunmak.

3-İşveren ve mezun anketlerinin değerlendirmelerine göre iyileştirme raporlarını hazırlamak ve KAK’a sunmak.

4-Mezunlar ve dış paydaşlarla iletişim sağlamak, öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak faaliyetleri Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu ile planlamak.

5-Mezunlar buluşması toplantılarını planlamak.

6-KTÜ Mezunlar Derneği (KTÜMED) ile koordinasyonu sağlanmak ve gerekli desteği vermek.

7-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

8-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

9-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

 

Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu

Görevleri:

 • Doç. Dr. Volkan YILMAZ(Bşk.)
 • Arş. Gör. Dr. Çiğdem ŞERİFOĞLU YILMAZ
 • Arş. Gör. Alper TUNGA AKIN
 • Arş. Gör. Süheyla PİLTAN

1-İç ve dış paydaşlarla periyodik toplantıların düzenlenmesini planlamak ve uygulamak

2-Kültürel ve sosyal etkinlikler ile teknik geziler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere ait bilgi ve belgeleri gerektiğinde sunulmak üzere dosyalamak.

3-Üniversitenin veya farklı kurum/kuruluşların düzenlediği her türlü teknik ve sosyal etkinlikleri Bölüm web sayfasından duyurmak.

4-Öğrencilerin Kariyer Günleri ve TÜBİTAK 2209 projeleri gibi bilimsel etkinliklere katılımlarını planlamak.

5-Etkinlik anketini oluşturmak/güncellenmek.

6-Her etkinlik için etkinliğe katılım listelerinin oluşturmak, Etkinlik Anketini uygulamak, anketleri değerlendirmek ve rapor olarak Eğitim Komisyonuna sunmak.

7-Her yıl güz döneminin ilk iki haftası içinde birinci sınıf öğrencilerine Bölümü tanıtmak üzere oryantasyon toplantısı düzenlemek.

8-Bölümü tanıtıcı faaliyetleri düzenlemek ve bu tür faaliyetlerde yer alınmasını sağlamak.

9-Bölüm tanıtım videosu ve sunusu hazırlamak, güncelliğini sağlamak.

10-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

11-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

12-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Staj Komisyonu

Görevleri:

 • Dr. Öğr. Üyesi Esra TUNÇ GÖRMÜŞ (Bşk.)
 • Arş. Gör. Dr. Çiğdem ŞERİFOĞLU YILMAZ
 • Arş. Gör. Fatih KADI
 • Arş. Gör. Süheyla PİLTAN

1-Öğrenci staj faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli Staj Sistemi esaslarını ilgili çerçeve mevzuat dâhilinde belirlemek ve KAK'a sunmak.

2-Staj sistemi aşamalarını yürütmek.

3-Staj yerleri ile öğrenciler arasındaki iletişimi sağlamak.

4-Staj anketleri oluşturmak/güncellemek ve uygulamak.

5-Staj Anketlerini değerlendirmek ve iyileştirme raporlarını hazırlayarak Eğitim Komisyonu’na sunmak.

6-İş ve staj ilanlarını, kariyer ile ilgili fırsatları tüm öğrencilere duyurmak ve başvuru imkanını sağlamak.

7-Öğrencilere Üniversite Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini duyurmak ve yönlendirmek.

8-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

9-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

10-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Bilişim Komisyonu

Görevleri:

 • Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin ACAR (Bşk.)
 • Arş. Gör. Alper Tunga AKIN
 • Arş. Gör. Süheyla PİLTAN

1-Tüm bölüm faaliyetlerinin etkin bir biçimde yürütülmesi için gerekli bilişim altyapısını kurmak, yönetmek ve güvenliğini sağlamak.

2-Bölüm web sayfasını tasarlamak ve güncelliğini sağlamak.

3-Üniversite web sayfasını takip ederek, öğrenci ve öğretim üyelerini ilgilendiren duyuruları Bölüm Başkanlığı ile görüşerek Bölüm web sayfasında duyurmak.

4-Diğer komisyonlar ile birlikte çalışarak taleplerini karşılamak ve gerekli çalışmaları yürütmek.

5-Toplantı, seminer, sempozyum vb. bilimsel ve sosyal etkinliklerle ilgili duyuruları ve haberleri web sayfasında ilan etmek.

6-Anketleri bölüm web sayfasında dijital olarak yapılmasını sağlamak.

7-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

8-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

9-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Veri Toplama ve Değerlendirme Komisyonu

Görevleri:

 • Prof. Dr. Faruk YILDIRIM (Bşk.)
 • Arş. Gör. Fatih KADI
 • Arş. Gör. Cansu BEŞEL
 • Arş. Gör. Alper Tunga AKIN

1-Bölüm anketlerinin oluşturulması ve güncellenmesini ilgili komisyonlarla birlikte sağlamak.

2-Yeni öğrenci, yeni mezun, takım çalışması, vd. anketlerin takvime bağlı olarakuygulanmasını sağlamak ve Eğitim Komisyonu’na rapor olarak sunmak.

3-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

4-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

6-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Uluslararasılaşma ve Değişim Programı Komisyonu

Görevleri:

 • Doç. Dr. Emine TANIR KAYIKÇI (Bşk.)
 • Arş. Gör. Cansu BEŞEL
 • Arş. Gör. Merve OCAK

1-Öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketlilik (Erasmus+ Değişim Programı, Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı, vd.) programlarına başvurularını teşvik edecek çalışmalar yapmak.

2-Yurtiçi ve yurtdışından Bölümü ziyaret edecek misafir öğretim elemanlarının ziyaretleri ile ilgili süreçleri takip etmek ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek.

3-Bölümün misyon ve vizyonuna uygun yeni ikili anlaşmaların yapılmasına katkı sağlamak, süresi biten ikili anlaşmaların yenilemesi için Üniversite Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile koordineli çalışmak.

4-Erasmus+ Değişim Programı Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programından faydalanmak isteyen öğrencileri ilgili mevzuattan (yönetmelik ve yönerge)haberdar etmek, yönlendirmek ve Üniversite Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile iletişimini sağlamak.

5-Değişim programlarından yararlanarak giden öğrencileri, Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü tarafından yapılan tanıtım günleri hakkında bilgilendirmek.

6-Değişime programlarına başvuru yapan gelen ve giden öğrencilerin öğrenim anlaşmalarının hazırlanmasına Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ile iletişim halinde çeşitli akademik destek sağlamak.

7-Değişim programları kapsamında yararlanan giden ve gelen öğrenci/öğretim elemanları ve gidilen kurumlara yönelik Üniversitemizin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde “Uluslararasılaşma Anketleri” oluşturmak, uygulamak, değerlendirmek ve iyileştirme raporları hazırlayarak Eğitim Komisyonuna sunmak.

8-Değişim programlarından giden ve gelen öğrenci/öğretim elemanları faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme etkinliği yapılmasını planlanmak, Etkinlik ve Tanıtım Komisyonu ile uygulamak.

9-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

10-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

11-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

Altyapı ve Arşiv Komisyonu

Görevleri:

 • Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DİHKAN(Bşk.)
 • Öğr. Gör. Bilal KINAY
 • Arş. Gör. Fatih KADI
 • Arş. Gör. Bura Adem ATASOY
 • Tekn. Celalettin DİNÇ
 • Tekn. Arif ÇELİK (Ölçme Lab.)
 • Bil. İşlt. Yrd. Sadık KARAKOÇ (Bilg. Lab.)

1-Dersliklerde ve laboratuvarlarda eğitimin sürdürülmesi için gerekli fiziksel ortamın uygunluğunu kontrol etmek.

2-Eğitim-öğretim yapılan ortamlarda güvenlikle ilgili önlemlerin yeterliliğini periyodik olarak takip etmek ve varsa eksiklikleri raporlamak.

3-Bölüm laboratuvarlarında mevcut alet donanım ve yazılımların dökümünü çıkarmak

4-Bölüm kat krokisi, yerleşim planı, yangın söndürme teçhizatları, acil çıkış bildirim levhaları, oda numaraları, laboratuvar isimleri gibi bilgilerin ilgili yerlerde bulundurulmasını ve güncellenmesini sağlamak.

5-Bölüm arşivini düzenlemek.

6-Sınav kağıtlarını, ödevleri, projeleri ve staj dosyalarını her dönem sonunda arşivlemek.

7-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

8-Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kurulu’na sunmak.

9-Bölüm Başkanı’nın komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.

 

           2) DAİMİ KOMİSYONLAR

Uyum Komisyonu

Görevleri:

 • Dr. Öğr. Üyesi Gülten KARA (Bşk.)
 • Arş. Gör. Dr. Cemre YILMAZ
 • Arş. Gör. Merve OCAK

1-Yatay geçiş, merkezi yerleştirme yatay geçiş, dikey geçiş ile gelen öğrencilerin uyumunu yapmak.

2-Çift anadal ve yandal ile gelen öğrencilerin uyumunu yapmak.

3-Yabancı uyruklu öğrencilerin uyumunu yapmak.

4-Uyum konularına yönelik politikaların belirlenmesi için öneriler geliştirmek.

5-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.

Ders ve Sınav Programları Komisyonu

Görevleri:

 • Doç. Dr. Okan YILDIZ (Bşk.)
 • Arş. Gör. Bura Adem ATASOY
 • Arş. Gör. Fatih TERZİ

1-Lisans ve lisansüstü ders programlarını hazırlamak.

2-Ders yardımcılarını belirlemek.

3-Lisans ve lisansüstü sınav programını hazırlamak.

4-Lisans haftalık ders programlarını sınıf kapılarına asmak.

5-Sınav gözetmenlerini belirlemek.

6-Komisyon çalışmalarını periyodik olarak basılı (kağıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığı’na sunmak.