araştırma politikamız

  • Yenilikçi bilgi, ürün ve teknoloji üretimi için nitelikli insan kaynağını oluşturmak ve bu kaynağın sürdürülebilirliğini sağlamak,
  • Kentsel, bölgesel, ulusal ve küresel kalkınmaya katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası araştırmalar yapmak,
  • Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmak,
  • Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesindeki çalışmaları geliştirerek kurumun toplumsal katkısını belirgin hâle getirmek,
  • Başta öncelikli alanlara yönelik olmak üzere araştırma altyapısını güçlendirmek ve dış paydaşlarla ortak kullanımı geliştirmek
  • Ar-Ge faaliyetlerinde etkin, verimli ve rekabetçi olmayı; tüm paydaş memnuniyetini, süreç odaklı hizmeti, kaynakların etkin kullanımını ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi benimsemek
  • Bilime evrensel düzeyde katkı sağlayan, etik değerleri gözeten çok disiplinli araştırmaların yapılmasını desteklemek ve disiplinler arası araştırma ekiplerinin entegrasyonunu sağlamak
  • Kurum dışı araştırma fonlarını artırmak