hakkımızda

Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi, KTÜ Tıp Fakültesine bağlı bulunan ve uluslararası akreditasyona sahip araştırma odaklı bir anabilim dalıdır. Anabilim dalı, Farabi Araştırma Hastanesi ve KTÜ Tıp Fakültesi ile veri toplama, analiz ve araştırma sonuçlarının uygulanması gibi alanlarda  işbirliği yapmaktadır. Anabilim dalının odaklandığı üç araştırma alanı vardır. Bunlar sistem biyolojisi, biyoenformatik ve tıbbi görüntü analizidir. Bu üç araştırma alanındaki çalışmalar büyük ölçüde kanser biyolojisi odaklı olarak yürütülmektedir. Bu alanların yanı sıra tıbbi karar destek sistemleri ve veri madenciliği konuları da anabilim dalının çalışma konuları içerisinde yer almaktadır.

Biyoistatistk ve Tıp Bilişimi anabilim dalı lisans düzeyinde sürdürdüğü derslerin yanı sıra  yüksek lisans ve doktora programları da yürütmektedir.

Anabilim dalının uzmanlaştığı alanların başında, tümör simülasyonu ve modellemesi, biyoenformatik uygulamaları, gen ekspresyonu ve DNA metilasyon analizi gelmektedir.  Bunun yanı sıra tıbbi görüntü işleme ve bilgisayar destekli tanı sistemleri gibi alanlarda da çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca halihazırda Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Hücrelerinin Kemoterapi ve Radyoterapiye nasıl cevap verdiğini modelleyen ulusal bir projemiz de devam etmektedir. Çalışmalarımız, tedavilerin planlanmasında ve cihaz ve ilaçlar üzerindeki klinik denemelerin planlanmasında yararlı olacaktır.

 

SON YAYINLAR

 PROJE

Ünsal S. , Turhan K. , Albayrak M. , Acar A. C. , Doğan T., "Learning functional properties of proteins with language models", NATURE MACHINE INTELLIGENCE, cilt.4, ss.227-245, 2022 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

 Kanserde İmmünoterapi Etkinliğini Artırmak İçin Makine Öğrenmesine Dayalı Gen Keşfi ve İlaç Yeniden Konumlandırma Platformunun Geliştirilmesi. TÜBİTAK 1003   Projesi 2020-.

Tatar G., Ozyurt E., Turhan K.,"Computational drug repurposing study of the RNA binding domain of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein with antiviral agents",Biotechnology Progress, cilt.37, 2021.

 Antidiyabetik Ajan Olarak alfa-Glukozidaz ve Ppar-gama'ya Karsı Kalkon, Pirazol, Izoksazol ve Hidrazon Gruplarına Sahip Yeni Moleküllerin Tasarımı, Moleküler Modelleme Çalısmaları ve in vitro Aktivitelerinin Incelenmesi. TÜBİTAK Projesi   2021-.

Tatar Yılmaz G., Aktar B. S. K.,"Bazı Kalkonların COVID-19 Tedavisine Yönelik SARS-CoV-2 Ana Proteaza Bağlanma Mekanizmasının Moleküler Kenetleme Yaklaşımı ile Aydınlatılması",International journal of advances in engineering and pure sciences (Online), cilt.33, sa.4, ss.660-669, 2021.

 Sortaz A enzimine yönelik yeni antimikrobiyal inhibitörlerin moleküler       modelleme   yöntemleri ile geliştirilmesi2020-2022.

TURHAN K. , ÜNSAL S. , Kasap B. , ZİHNİ N. B. , AYDIN KASAP Z. , ACAR A. C.,"DISCOVERY OF METHYLATION BASED IMMUNE-ESCAPE MECHANISMS IN RARE CANCERS",TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TÜRK BIYOKIMYA DERGISI, sa.44, ss.30-31, 2019.

 AUSFLUS ÖNEMİ BELİRSİZ ATİPİÖNEMİ BELİRSİZ FOLİKÜLER LEZYON TANISI ALAN TİROİD NODÜLLERİNİN MALİGNİTE ÖNGÖRÜSÜ İÇİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE KARAR DESTEK SİSTEMİ. 2020-2022.

ALBAYRAK M. , TURHAN K. , Yavuz Y., AYDIN KASAP Z.,"kaphom: An R Package for Testing the Homogeneity of Intra-class Kappa Statistics",COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION, cilt.2018, ss.1, 2018.

 GESTASYONEL DİYABET TANISINDA KLİNİK KARAR DESTEK MODELİ.TÜBİTAK 1001   Projesi 2018-2021.

KURT B. , NABIYEV V. , TURHAN K.,"AN AUTOMATED COMPUTER-AIDED DETECTION (CADe) AND DIAGNOSIS (CADx) SYSTEM FOR BREAST MICROCALCIFICATIONS IN MAMMOGRAMS",Science and Technology, cilt.6, sa.3, ss.355-376, 2018.

 Simulation and Modeling of Non-Small Cell Lung Cancer Tumor Growth After   Therapy ( Supported by TUBITAK ) 2015 - 

Turhan K., Kurt B., Ünsal Ü., “Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri için Cisplatin Tabanlı İlaç Direnci ile İlişkili Genlerin Yaşam Analizleri”, Tıp Bilişiminde Yenilikler Sempozyumu, 2017 –Ankara.

 DICOM Integrated Breast Cancer Detection System. Supported by   Ministry of   Science Industry and Technology. 2011- 2014