aleyhte açılan davalar

ALEYHE AÇILAN DAVALAR

A.Evrak Kayıt İşlemleri:
 • Dava Dilekçesi için dosya açılır.( memur)
 • Dosya kapağına kütükteki sıra numarası, Mahkemesi, dava dosya numarası, davacı, davalı, vekilleri yazılır.(memur)
 • Aleyhe açılan dava ve icra takipleri evrakları Hukuk Müşavirince ıslak imza ile imzalanır.
 • İmzalanan dava dilekçesi veya icra takipleri ödeme emirleri taranarak EBYS üzerinden türüne göre klasör seçilerek (Asliye Hukukta aleyhimize açılan dava için Asliye Hukuk bürosu seçilerek) dosyanın hangi Avukata tevdi edileceğine dair Hukuk Müşavirinin elektronik imzasına sunularak üst yazı hazırlanır. İmza tamamlandıktan sonra dava ya da icra takibi EBYS üzerinden zimmetli olarak avukatlara tevdi edilir.
 • Aleyhe açılan dava ve icra takibi evrakları, istenecek evrak EBYS üzerinden ya da büro personeli tarafından ilgili birimlerin yazı işlerine gönderilecek ve telefonla da bilgi verilerek ilgili birimlerden evrak teminleri sağlanır.(Memur)
 • Gerektiğinde İlgili birim amiri ile avukat haberleşerek dava için gerekli bilgi ve belge paylaşımı yapılır.(Avukat)
 • İlgili birimlerden belge istemleri davacı olduğumuz dosyalarda davalı adedinden iki fazla davalı olduğumuz dosyalarda davacı adedinden iki fazla olarak, belgeler aslının aynı imzalı şekilde Müşavirliğimize ulaştırılması şeklinde yazılan yazıda belirtilerek temin edilir.(Memur-Avukat)
 • İşlem belgeleri temini veya belgelerle birlikte ilgili birimden işleme esas teşkil edecek bilgi, görüş ya da ayrıca belge istenmesi halinde, Avukatın elektronik imzası ile dava ya da icra takibi ilgili yazı EBYS üzerinden işlem yapılır.(Memur) İstenilen bilgi ve belgeler gelmiyorsa, Rektörlük kanalıyla yazılı olarak belge istenir.

 

B. Dava İşlemleri:
 • Avukat tarafından gerektiğinde toplantı yapılarak hukuki yollar belirlenir ve davaya cevap hazırlanır.
 • Hazırlanan cevap memur tarafından bilgisayar ortamında yazılır.
 • Cevap dilekçesi ve belgeler Hukuk Müşavirinin gözetimi ve denetimine gönderilir.
 • Hazırlanan cevap dilekçesine ilgili birimden gelen belgeler davacı adedinden bir fazla çoğaltılmış halde mahkemesine sunulur.
 • Avukat tarafından İYUK ve HMK davalar ilişkin tüm usuller ve işlemler uygulanır.
 • Mahkemece keşif ve duruşma günleri verildiğinde dosya kapağına yazılır.(memur)
 • Duruşmalara ve keşfe avukat, gerekli görürse memuru da dâhil edebilir. Dava dosyası ile doğrudan ilgili birimden de kurum içi prosedüre uyularak memur da istenebilir.
 • Dava derdest olduğu sürece mahkemeden gelen tüm evraklar ilgili birimlere Hukuk Müşaviri imzasıyla gönderilir. Gönderme işlemi EBYS üzerinden yapılır.
 • Mahkemece yapılan tüm işlem suretleri dava dosyasına konur.(Avukat-memur)
 • Dava dosyasına ilişkin mahkeme kararı verildiğinde karar ilgili birimlere Hukuk Müşaviri imzasıyla EBYS sistemi üzerinden gönderilir.
 • Karar aleyhe ise avukat tarafından süresinde temyiz edilir.
 • Temyiz sonucu aşamasındaki dosya için ek belgeler istenebilir.
 • Temyiz sonucu olumlu ise dava yeniden görülür.
 • Temyiz olumsuz ise 659 sayılı kanun hükmünde kararname gereği dosya avukatının teklifi Hukuk Müşavirinin onay ile karar düzeltmeden vazgeçilir.
 • Karar düzeltme yapılacaksa avukat tarafından süresinde gerçekleştirilir.

 

C.İnfaz:
 • Dosya aleyhe kesin hükümle sonuçlanınca ödeme ya da infazı yapacak birimle görüşme halinde dosya nihayete erdirilir.(Avukat-Hukuk Müşaviri)
 • Ödeme evrakı ilgili birimden alınarak dosyaya takılır.(memur)
 • Dosya lehe ise davacı ya da davacısına ödeme yazısı yazılır (Avukat)
 • Ödeme yapılmaması halinde Müşavirinin talimatı ile icra takibi başlatılır.(Avukat)
 • İnfaz halinde dosya ve kütükte dosya kaydı kapatılır. (Memur)