kuruluş mevzuatı-görevlerimiz-süreçler

Kuruluş Mevzuatı

I. KURULUŞ VE GENEL BİLGİLER:

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımız 5436 sayılı Kanunun 15. ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60. maddesiyle verilen görevleri yürütmek üzere 01.01.2006 tarihinde, Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe Dairesi Başkanlığının kaldırılmasıyla kurulmuştur.

 

II. DAİRE BAŞKANLIĞIMIZIN FONKSİYONLARI VE YAPILANMASI

 

FONKSİYONLARI:

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, görevlerini aşağıda belirtilen fonksiyonlar kapsamında yürütür:

 

a) Stratejik yönetim ve planlama

1) Misyon belirleme.

2) Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.

3) Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.

 

b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme

1)   İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek.

2)   İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

3)   İdarenin ve/veya birimlerin belirlenen performans ve kalite ölçütlerine uyumunu değerlendirerek üst yöneticiye sunmak.

 

c) Yönetim bilgi sistemi

1)   Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri varsa ilgili birimlerle işbirliği içinde yerine getirmek.

2)   Yönetim bilgi sisteminin geliştirilmesi çalışmalarını yürütmek.

3)   İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak.

 

d) Malî hizmetler

1)   Bütçe ve performans programı.

2)   Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.

3)   İç kontrol

 

III. TEŞKİLAT YAPISI

 

Başkanlığımız;

 

-    Bütçe ve Performans Programı Birimi 

-    Stratejik Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemi Birimi

-    İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

-    Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

 

olmak üzere 4 birimden oluşmaktadır.

Görevlerimiz

TEMEL GÖREVLER:

Strateji geliştirme birimlerinin temel görevleri 5018 sayılı Kanunun 60ıncı maddesi ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin (c) bendinde belirtilmiştir. Buna göre Strateji Geliştirme Başkanlığımızın temel görevleri;

a) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

b) Üniversitenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek.

c) Üniversitenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak.

d) Üniversitenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak.

e) Yönetim bilgi sistemlerine ilişkin hizmetleri yerine getirmek.

f) Üniversitede Strateji Geliştirme Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek.

g) Üniversitenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

h) İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

i) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

j) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak.

k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

l) Üniversite özel bütçesine ilişkin muhasebe hizmetlerini yürütmek.

m) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

n) Üniversitenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

o) Üniversitenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

p) Üniversitenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken malî iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

r) Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

s) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek.

t) İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.

u) Mali konularda üst yönetici tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.