haberler

Toplumsal Katkı Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Üniversitemizin Toplumsal Katkı Politikası çerçevesinde, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı bir yükseköğretim kurumu olma bilinciyle yerel, bölgesel ve ulusal beklentiler doğrultusunda, şehrimize ve bölgemize sahip olduğu fiziki imkânları açmak, toplumun ihtiyaçları temelinde araştırma faaliyetlerini yürütmek, hasta memnuniyetini esas alarak sağlık hizmetlerini sürdürmek, iç ve dış paydaşlardan gelen hayat boyu öğrenme taleplerini karşılamak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mezunları, kamu ve özel sektöre kazandırmak saikiyle çalışmalar yapan Toplumsal Katkı Komisyonu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Akif CİNEL başkanlığında, Rektörlük Senato Salonu’nda toplandı.

Toplantıda Üniversitemizin, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda, kurumsal iş birlikleri ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışarak dezavantajlı grupları da içine alacak şekilde toplumun ve çevrenin ihtiyaçlarına cevap veren ve değer yaratan toplumsal katkı faaliyetlerini yönetmesi ve izlemesi gerekliliği vurgulandı. Bu faaliyetlerin Üniversitemizin stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda planlanması ve geliştirilmesi gerektiği belirtildi ve bunun için ihtiyaç duyulan fiziki altyapı ve mali kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasının önemi vurgulandı.

Rektör Danışmanımız Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU ve Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinden Rektör tarafından seçilen komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, yürütülen faaliyetlere ve bilimsel çalışmalara yönelik genel bir değerlendirme sunusu gerçekleştirilmesinin ardından alınan önemli kararlar; BM Kalkınma Hedefleri kapsamında birimlerce faaliyetler düzenlenmesi, toplumsal katkı matrisinin, stratejik plan bilgi sistemi üzerinden birimlere açılması, Üniversitemizin seçmeli ders havuzuna toplumsal katkı derslerinin eklenmesi ve Toplumsal Katkı Komisyonu tarafından yürütülen tüm faaliyetlerin, Üniversitemizin web sayfasında görünür hale getirilmesi ana başlıkları altında sıralandı.

Üniversitemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda; bilimsel bilgi ve somut çıktılarının toplumda yaygınlaştırılarak toplumun gelişimine katkı sağlanması, dış paydaşlar ile iş birliğinin geliştirilmesi, mezun ilişkileri yönetim sürecinin iyileştirilmesi, sağlık hizmetleri kalitesi ve çeşitliliğinin ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi…vb. noktasında fikir birliğine varılan ve bu hedeflere yönelik uygulamaya konulması gereken çalışmaların detaylı bir biçimde aktarıldığı toplantı, bir sonraki toplantının ana gündem maddelerine kısaca değinilmesinin ardından sona erdi.


27 Mart 2024