BAP05-yurt dışı araştırma projesi

Tanım ve kapsam

KTÜ öğretim üyeleri, doktora, tıpta/ eczacılıkta/diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış öğretim elemanlarının uluslararası düzeyde tanınmış olan dünyanın önde gelen üniversitelerindeki araştırmacılarla iş birliği içerisinde yürütecekleri araştırma projeleridir.

Başvuru koşulları

1. Öğretim elemanları bu kapsamdaki destekten proje yürütücüsü olarak yalnızca bir defa yararlanabilirler.

2. Bu proje kapsamda, bulunulan yıl veya önceki yılda ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times (Times Higher Education World University Rankings) sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında ilk 750’de yer alan üniversitelerde yürütülecek araştırma projeleri desteklenir.

3. Başvuru aşamasında çalışmanın yürütüleceği kuruluştan davet ve iş birliği yazısının alınması gerekmektedir.

4. Proje yürütücüsüne ait “TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı” projesinin değerlendirilmeye alınmış olması gerekmektedir.

5. Bu kapsamda yürütülecek projeler için ilgili araştırma kurumunda bulunulacak süre en az dört hafta en fazla on iki ay ile sınırlıdır. Sağlanacak mali destekler ise en fazla üç ay (en fazla 89 gün) ile sınırlıdır.

6. Bu destek programı kapsamında, yurt dışında bulunmaya yönelik araştırma amaçlı seyahat desteği proje ekibinden yalnızca bir araştırmacı için geçerlidir.

7. Proje yürütücüsü son 10 yıl içerisinde almış olduğu BAP proje desteklerinden ürettiği yayınları AVESIS sistemine işlemiş ve çıktılarını aynı sistemine yüklemiş olması gerekir.

8. Herhangi bir kurum tarafından desteklenen projeler BAP Birimi’ne sunulamaz.

Proje yürütücüsü ve proje ekibi

Projelerde yer alan yürütücü ve araştırmacıların tamamı proje ekibini oluşturur. Öğretim elemanlarının projelerde yürütücü olabilmesi için doktora, tıpta/diş hekimliğinde/eczacılıkta uzmanlık, sanatta yeterlik unvanlarını almış olmaları “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik” gereğince zorunludur. Sadece KTÜ mensupları proje yürütücüsü olabilir.

Üniversitemiz mensubu 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’na tabi akademik personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi tüm personel, üniversitemizde eğitimlerini sürdüren lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile üniversitemiz mensubu olmayan kurum dışı ulusal veya uluslararası tüm bilim insanları araştırmacı olarak görev alabilirler. Projelerde çalışacak olan araştırmacıların belirlenmesi tamamen yürütücünün sorumluluğu ve inisiyatifindedir.

Bu projede sözleşmeli personel ve bursiyer çalıştırılamaz.

Görev alınabilecek proje sayısı

Üniversitemiz öğretim üyeleri ve doktora, tıp veya diş hekimliğinde uzmanlık, sanatta yeterlik unvanlarını almış öğretim elemanları bu kapsamdaki destekten proje yürütücüsü olarak yalnızca bir defa yararlanabilirler. Bu proje türünde, araştırmacı olarak görev alma sayısında bir sınırlama yoktur.

Proje süresi

Proje süresi en fazla on iki aydır. Proje işleyişinin yasal süreler içinde tamamlanmasını engelleyecek şekilde ortaya çıkan, proje yürütücüsünün veya araştırmacıların hastalığı, doğal afet, materyal temininde sıkıntı yaşanması ve benzeri gibi komisyonca uygun görülecek mazeretler sonucunda proje yürütücüsünün başvurusu ve komisyon kararı doğrultusunda proje askıya alınabilir.

Proje destek tutarları

1. Destek tutarı olarak bu proje türünde gündelik ve ulaşım (gidiş- dönüş) giderleri karşılanmaktadır. Gündelik tutarı; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 34. Maddesi gereği ülkeler için her yıl belirlenen tutarların %50’si kadardır.

2. BAP05 projelerinde piyasa araştırma tutanağı sonuçlarına veya zorunlu nedenlerle ortaya çıkabilecek durumlara göre ek bütçe talebinde bulunulabilir. Proje kapsamında zorunlu nedenlerle ortaya çıkabilecek ek bütçe talepleri BAP Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Ek bütçe miktarı proje bütçesinin en fazla %50’si ile sınırlıdır.

Başvuru takvimi ve süresi

Proje başvuruları, herhangi bir takvime bağlı kalmaksızın internet üzerinden proje otomasyon sistemi (KTÜ, BAPSİS; https://bapsis.ktu.edu.tr/Default2.aspx) kullanılarak yapılır. Proje başvurusu yapmak için, proje yürütücülerinin ve proje ekibinde yer alan öğretim elemanlarının, Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademik Veri Yönetim Sistemindeki (AVES; https://avesis.ktu.edu.tr/) bilgilerini güncellemiş olmaları ve daha önce almış oldukları proje desteklerinden yaptıkları yayınları AVES sistemine işlemiş olmaları şarttır. Üniversitemiz öğretim elemanlarının, BAP Proje Otomasyon Sistemi kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Akademik Veri Yönetim Sistemi için kullanılan bilgilerle aynıdır. Kullanıcı bilgilerini bilmeyen öğretim elemanları, öncelikle personel otomasyon sistemindeki kadro ve akademik unvanlarının yanı sıra, telefon, aktif kullandıkları kurumsal (@ktu.edu.tr uzantılı) e-posta adresi bilgilerinin tam ve güncel olduğunu teyit etmeleri gerekmektedir. Kurumsal e-posta adres ve şifre bilgisi sorunları için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na başvurulabilir. BAP otomasyonu üzerinde, proje yürütücülerinin görev aldıkları projelerdeki gelişme raporu ve sonuç rapor taahhütlerini yerine getirmeleri şarttır. Bu görevlerini zamanında yerine getirmeyen öğretim elemanları, görevlerini yerine getirinceye kadar yeni bir proje başvurusu veya mevcut projeleri ile ilgili talepleri otomasyon tarafından durdurulur.

Proje başvurusu için gerekli belgeler

Yürütücülerin aşağıdaki belgeleri proje başvurusu sırasında otomasyona yüklemesi zorunludur;

1. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) “Gerekli Belgeler” sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Davet veya İş Birliği Belgesi: Çalışmanın yürütüleceği yurt dışı kuruluştan alınmalıdır.

3. Araştırma Yapılacak Kurul Sıralama Belgesi: İlgili kuruluşun bulunulan yıl veya önceki yılda ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times (Times Higher Education World University Rankings) sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında ilk 750’de yer aldığını gösteren belge

4. Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Programı Değerlendirme Yazısı: TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı’nın değerlendirilme sonucunu gösteren belge

Proje önerisi değerlendirme süreci

Proje önerileri için değerlendirme süreçlerinde aşağıda maddeler halinde sıralanmış adımlar izlenmektedir;

a) Proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla proje ofisi tarafından ön değerlendirmeye alınır.

b) Ön değerlendirmeden geçen projeler Koordinatöre gönderilir.

c) BAP Koordinatörü tarafından projenin araştırma alanı dikkate alınarak komisyon üyelerine değerlendirilmek üzere gönderilen BAP05 projeleri, ilgili komisyon üyesi tarafından incelenir.

ç) Komisyon üyesi proje önerisini kendisi değerlendirilebilir veya gerek gördüğünde hakem ataması da yapabilir (Proje önerisinin gönderildiği hakemlerin akademik unvanları, proje yürütücüsüne eşdeğer veya daha yüksek olmalıdır).

d) Komisyon üyesinin proje önerisinde eksiklik tespit etmesi halinde gerekçesini yazmak şartıyla proje yürütücünden düzeltme (revizyon) isteyebilir. Bir ay içerisinde revizyonu yapılmayan proje önerileri iptal edilir.

e) Değerlendirmesi tamamlanan proje önerileri komisyon gündemine gönderilir. Komisyon toplantısında ilgili komisyon üyesi proje önerisi hakkında görüşlerini veya hakem görüşlerini ifade ettikten sonra, komisyon başkanı tarafından söz konusu proje önerisi her yönüyle tartışmaya açılır. Komisyon, ileri sürülen görüşler doğrultusunda başvurunun desteklenmesine, düzeltilmesine ya da reddedilmesine karar verir. Komisyon, proje başvurusunda önerilen bütçeyi azaltabilir, arttırabilir, önerideki talepleri kısmen veya tamamen iptal edebilir ve/veya projenin süresinin, türünün, adının değiştirilmesini talep edebilir. Komisyon, projelerin değerlendirilmesi aşamasında gerekli gördüğü durumlarda proje ekibi ile panel düzenleyebilir.

Proje harcama kalemleri

BAP Birimi tarafından desteklenecek olan bu tür projelerden sadece seyahat ve gündelik giderleri karşılanacaktır. Projesi desteklenen öğretim elemanı yurtdışından döndüğü günden başlamak üzere en geç 30 gün içinde alınan avansla ilgili belgeler (Uçak biletinin onaylı aslı, Pasaport Giriş-Çıkış Sayfasının Fotokopisi, Biniş kartları) ile BAP Birimine başvurarak, söz konusu avansı kapatmak zorundadır. Bu süre zarfında kapatılmayan avanslar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu hükümlerine göre gecikme zammı oranında faiz uygulanarak ilgililerden tahsil edilecektir.

Desteklenen projeler için gerekli belgeler

Aşağıdaki belgeler projenin Komisyon tarafından onaylanmasından sonra en geç iki ay içerisinde BAP Birimine teslim edilmelidir:

1) Proje Sözleşmesi: BAPSİS otomasyon sisteminden alınacak bilgisayar çıktısının ilgili alanları doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2. Proje Başvuru Formu: BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) “Gerekli Belgeler” sekmesinden temin edilecek formlar doldurularak proje yürütücüsü tarafından imzalanmış olmalıdır.

L. Proje sonuç raporları

Bu proje türünde sadece sonuç raporu sunulur. Sonuç raporu protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen üç ay içerisinde formata uygun olarak BAP Birimine sunulmalıdır. Sonuç raporları BAPSİS sistemi üzerinden gönderilir. Sonuç rapor formları, BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) “Gerekli Belgeler” sekmesinden temin edilir.

Sonuç raporunun iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini belirtilmelidir. Sonuç raporunun özet (Türkçe ve Yabancı dildeki) sayfalarında da çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeli, bu ifadeler aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ………

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Bu ifadeye yer verilmeyen raporlar, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden hazırlanması istenir. Sonuç raporunun ciltli ve imzalı bir nüshası elden BAP Birimine teslim edilmelidir. Sonuç raporu, Komisyonun ilgili üyesi tarafından değerlendirilir veya gerek görüldüğünde incelenmek üzere hakem/hakemlere gönderilir. Projenin başarılı olup olmadığına, Komisyon tarafından karar verilir.

Proje sonuç raporları

Bu proje türünde sadece sonuç raporu sunulur. Sonuç raporu protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen üç ay içerisinde formata uygun olarak BAP Birimine sunulmalıdır. Sonuç raporları BAPSİS sistemi üzerinden gönderilir. Sonuç rapor formları, BAPSİS otomasyon sisteminde (Araştırmacı sayfasından) “Gerekli Belgeler” sekmesinden temin edilir.

Sonuç raporunun iç kapak sayfasından sonra ayrı bir sayfada çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini belirtilmelidir. Sonuç raporunun özet (Türkçe ve Yabancı dildeki) sayfalarında da çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeli, bu ifadeler aşağıdaki şekilde olmalıdır:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ………

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Bu ifadeye yer verilmeyen raporlar, değerlendirmeye alınmaz ve yeniden hazırlanması istenir. Sonuç raporunun ciltli ve imzalı bir nüshası elden BAP Birimine teslim edilmelidir. Sonuç raporu, Komisyonun ilgili üyesi tarafından değerlendirilir veya gerek görüldüğünde incelenmek üzere hakem/hakemlere gönderilir. Projenin başarılı olup olmadığına, Komisyon tarafından karar verilir.

Yayınlarda proje desteklerinin ve adres bilgilerinin gösterimi

BAP tarafından desteklenen projeler kapsamında bilimsel yayın üretilmesi durumunda, üniversitemiz mensubu araştırmacıların Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni adres göstermeleri ve BAP desteğini belirtmeleri zorunludur. Projelerden üretilen yayınlarda araştırıcılar adres bilgisini verirken, Üniversitenin adını İngilizce hazırlanan yayınlarda “Karadeniz Technical University”, Türkçe yayın yapan dergilerde ise “Karadeniz Teknik Üniversitesi” şeklinde vermelidir.

Çalışmanın BAP Birimi tarafından desteklendiğini ifade etmek için İngilizce hazırlanmış makalelerde:

This work was supported by Office of Scientific Research Projects of Karadeniz Technical University. Project number: ...........

Türkçe hazırlanmış makalelerde:

Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje numarası: ………

cümleleri kullanılmalıdır.

Proje sonuçlarının yayımlanması

BAP05 Yurtdışı Araştırma Proje sonuçlarının yayımlanmasına yönelik bir şart yoktur.