genel bilgiler

Yetki, Görev ve Sorumluluklar

1- Yükseköğretim üst kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (124 sayılı KHK)'nin 10. ve 34. maddesine göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve araştırmada her türlü bilgiyi derlemek, değerlendirmek, kayıtlarını tutmak ve yayınlanmasını sağlamak,

b) Gerekli yayın ve dökümanları bilgi işlem ortamına aktarmak, korumak ve gerektiğinde hizmete sunmak,

c) Bütçe ve yatırımların; fakülte, yüksekokul, enstitü, bölüm, anabilim dalları itibarıyla öğretim elemanları ve öğrencilerin dağılımının; üniversitelerin fiziki imkan ve kaynaklarının kayıtlarını tutmak,

d) Başkanlıkça verilecek diğer bilgi işlem hizmetlerini yapmak.

 

 

2- Üniversitemizin merkez ve diğer yerleşkelerde ( Rektörlük, Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve diğer birimler. ) iş birliği yaparak bilgi işlem sistemini kurmak, bakım ve onarımlarını yapmak, bunlara ait hizmetleri ilgili birimlerle yürütmek.

  • Bilgi işlem projeleri ile ilgili olarak üniversite birimleri arasında koordinasyon sağlamak ve işbirliği içerisinde çalışmak.
  • Rektörlük ve diğer birimler ile bilgi teknolojileri kapsamında, bilişim sistemlerinin temin bakım ve onarımlarına ilişkin üniversite tarafından belirlenen ilkelere paralel olarak düzenlemeler yapmak.
  • Bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak elektronik bilgi, belge ve iş akış düzenini kurmak, buna yönelik projeler geliştirmek, uygulamak ve uygulatmak.
  • Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların üniversite bünyesineaktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak.
  • Üniversitenin tüm birimlerinde iş sürekliliğinin temini için, internet ve bilgi sistemleri altyapısının düzenliliği ve güncel teknolojilere uygun hale getirilmesi.
  • Üniversitenin veri ve bilgilerinin güvenliğini sağlamak ve veri güvenliği politikaları oluşturmak, geliştirmek.
  • Üst yönetimin vereceği diğer görevleri yapmak.

Ana görevi; kampüs ağ altyapısını 7/24 düzenli olarak çalıştırmak ve üniversite içi internet erişimini sağlamaktır.