duyurular

03

Nisan

Staj Bilgilendirme Toplantısı

Bilgisayar Mühendisliği

Staj bilgilendirme toplantısı 06 Nisan 2023 Perşembe Saat 11:00'da aşağıdaki bağlantı üzerinden çevrimiçi yapılacaktır. Özellikle 2. sınıf öğrencileri toplantıya katılmalıdır.
Görüntülü görüşme bağlantısı: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNmNjFjZGUtNDc4YS00ZDg4LWIxZDYtMmUyMjNjYjI2MWRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22ec2603b1-c154-4074-a561-a22a036feb69%22%7d