aday öğrenci kılavuzu

Genel Bilgi

 

 

Bakanlar Kurulu’nun 04.09.2003 gün ve 6034 sayılı kararı ile kurulan fakültemizin, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nın 28.07.2005 gün ve 15993 sayılı kararı ile bölümleri onaylanmıştır. 2004 Yılında kurucu Dekan olarak atanan Prof. Dr. Rasin ÖZYAVUZ tarafından fakülte binalarının yapımı ve ilgili hedeflerin oluşturularak projelendirilmesi gerçekleşmiştir. Mimar S. Tuğrul AĞUN’un projesi olan fakülte binamızın yapımına 2006 yılında başlanmış ve 2011 yılında bitirilerek teslim alınmıştır.

 

Eğitim Öğretim

 

FAKÜLTEMİZ 3 BÖLÜM VE 11 ANABİLİM DALINDAN OLUŞUR:

(28.01.2011 gün ve 4177 sayılı karar ile bu bölümlere bağlı açılması uygun görülen anabilim dalları)

-TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Analitik Kimya, Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji)

- ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Eczacılık İşletmeciliği, Farmakognozi, Farmakoloji, Klinik Eczacılık, Farmasötik Botanik, Farmasötik Kimya, Farmasötik Toksikoloji)

- ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ (Farmasötik Teknoloji)

 • Eczacılık Eğitim Programı, eczacılık mesleğinin yeni klinik yönü yanında, ilaç teknolojisindeki temel fonksiyonları da kapsayacak şekilde; zorunlu-seçmeli teorik dersler, laboratuvar ve staj uygulamaları olarak düzenlenmiştir. Eğitim- öğretim süresi 5 yıl olup, mezunlarına tüm hak ve yetkileri ile ECZACI diploması verilir.
 • Derecenin Seviyesi: Lisans
 • Çalışma Şekli: Tam zamanlı
 • Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme: Öğrenciler her ders için ara sınav, yarıyıl içi çalışmalar (staj, seminer, kısa ödev, laboratuvar) ve yarıyıl sonu sınavlarına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavların ve yarıyıl içi çalışmaların katkısı %50 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı %50’dir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 60 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten (AA), (BA), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler.
 • Mezuniyet Şartları ve Kazanımları: Programda mevcut olan (toplam 300 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve mesleki stajı ile hazırladığı staj raporundan geçer not alan öğrencilere ECZACILIK alanında lisans diploması verilir.
 • Üst Derece Programlarına Geçiş (Lisansüstü Eğitim- Yüksek Lisans ve Doktora): Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü ve doktora programlarında öğrenim görebilirler (detaylı bilgi için web sayfamıza “Eğitim” başlığı altında Lisansüstü kısmına bakınız: /eczacilik/lisansustu).

Akademisyenlerimiz
Öğretim elemanlarımız verdikleri derslerin yanı sıra bilimsel araştırmalarını da yürüttükleri veya almaya çalıştıkları KTÜ BAP, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri ile sürdürmektedirler.

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ  

- Analitik Kimya

- Biyokimya 

- Farmasötik Mikrobiyoloji

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

- Farmasötik Teknoloji


ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

- Eczacılık İşletmeciliği

- Farmakognozi

- Farmakoloji

- Farmasötik Botanik

- Farmasötik Kimya

- Farmasötik Toksikoloji

- Klinik Eczacılık

Staj Programı

- Staj Yönergesi


Değişim Programları

Erasmus+

Erasmus+ programı, Avrupa Birliği tarafından lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve yeni iş olanakları elde edebilmeleri amacıyla kurulan bir programdır. Program, 2007-2013 yılları arasında Hayat Boyu Öğrenme Programları (LLP Erasmus) kapsamında uygulanmıştır ve 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ programı olarak uygulanmaya devam etmektedir. Bu program, yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Erasmus+ hareketlilik faaliyetleri şöyledir:

 Öğrenci hareketliliği kapsamında yurtdışında ortak bir üniversitede eğitim veya öğrenim

 Öğrenci hareketliliği kapsamında yurtdışında bir şirkette veya herhangi ilgili bir işyerinde staj

 Personel hareketliliği kapsamında ders verme

• Personel hareketliliği kapsamında eğitim alma

Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği:

Erasmus+ programına başvurular genellikle yılda iki kez olmak üzere ilan edilen zamanlarda online olarak alınmaktadır. Yılın ilk başvurusu, o akademik yılın Bahar dönemi için Ekim veya Kasım aylarında, ikinci başvuru ise bir sonraki akademik yıl için Şubat veya Mart aylarında alınır. Öğrenim hareketliliği için minimum süre 3 ay, maksimum süre 12 aydır.

Erasmus+ programı kapsamında Fakültemizin anlaşmalı olduğu üniversitelere KTÜ Erasmus+ internet sayfasında Erasmus+ menüsü altındaki İkili Anlaşmalar linkinden ulaşılabilir. Bu linkten aynı zamanda, anlaşmalı üniversitelerin hangi dilde eğitim verdiği ve öğrenci kontenjanları ile ilgili bilgi de edinilebilir.

Erasmus+ programına başvurabilmek için lisans düzeyinde en az 2.20, yüksek lisans ve doktora düzeyinde en az 2.50 akademik ortalama gerekmektedir. Ayrıca, İngilizce yabancı dil sınavı yapılmakta ve her dönem için belirlenen taban puanın üzerinde not alınması gerekmektedir.

Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışındaki eğitim kurumundan alınan derslerin Fakültemizdeki derslere uyumları Fakültemizin Erasmus+ koordinatörleri tarafından takip edilmektedir. Öğrencinin, Erasmus+ Programı kapsamında yurtdışına çıkabilmesi için ders tanınma belgesini hazırlaması ve Fakültemizin Erasmus+ koordinatörlerine ve Dekanlığa onaylatması gerekmektedir.

 Erasmus+ kapsamında öğrencilere ödenen burs miktarları gidilecek ülkeye göre değişmektedir.

Erasmus+ Staj Hareketliliği:

Staj hareketliliği için herhangi bir ikili anlaşmaya gerek yoktur. Staj hareketliliğinden yararlanmak isteyen öğrenci staj yapacağı yeri kendisi bulur ve staj yapacağı kurumdan alacağı kabul mektubu ile birlikte başvurusunu yapar. Staj hareketliliği için minimum süre 2 ay, maksimum süre 12 aydır.

Erasmus+ Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için üniversitemizin Dış İlişkiler Ofisi internet sayfası /ofinaf/erasmus20142020 ziyaret edilebilir.

Farabi

Farabi Değişim Programı, Yüksek Öğretim Kurumları arasındaki yurtiçi öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır. Bu program kapsamında öğrenci ya da öğretim üyeleri bir ya da iki yarıyıl boyunca başka bir Yüksek Öğretim Kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunabilirler. Bu programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilere burs, öğretim üyelerine ise ek ders ödemesi yapılmaktadır.

Lisans programı birinci sınıf öğrencileri Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Programdan yararlanabilmek için akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2.0, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.5 olması ve ikiden fazla alttan aldığı dersinin bulunmaması gerekmektedir. Programdan yararlanmaya hak kazanan öğrencilerin gideceği Yüksek Öğretim Kurumundan alacağı dersleri ve Fakültemizde karşılık gelen dersleri gösteren Öğrenim Protokolünü hazırlaması ve Fakültemizin Farabi Koordinatörlerine onaylatması gerekmektedir.

Farabi Değişim programlarına başvuru zamanları Üniversitemizin Farabi Değişim Programı sitesinde duyurulmaktadır. Başvurular bu tarihlerde online olarak yapılmaktadır.

Farabi Değişim Programı ile Fakültemizde öğrenim görmek isteyen öğrenciler, kendi Üniversitelerinin Farabi Değişim Program Koordinatörlüğüne başvuru yapmalıdır.

Farabi Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için üniversitemizin Dış İlişkiler Ofisi internet sayfası http://www.farabi.ktu.edu.tr ziyaret edilebilir.

Mevlana

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren Yükseköğretim Kurumları ile yurtdışında eğitim veren Yükseköğretim Kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini kapsamaktadır. Bu programdaki hareketlilik hiçbir coğrafi bölge ayırımı olmadan dünyanın her yerindeki Yüksek Öğretim kurumları arasında geçerlidir. Bu program Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamış olan Yükseköğretim Kurumları arasında uygulanmaktadır.

Öğrenciler bu programdan en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için yararlanabilirler. Bu programdan yararlanmak için akademik not ortalamasının lisans öğrencileri için en az 2.5, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 3.0 olması gerekmektedir. Başvuruda bulunan öğrencilerin puanları belirlenirken Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren yabancı dil puanının %50’si ve not ortalamasının %50’si toplanır ve sıralama bu toplam puana göre yapılır. Lisans programı birinci sınıf öğrencileri Mevlana Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. Öğrencilere ödenecek burs miktarı, öğrencilerin eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartlarına göre değişmektedir.

Mevlana Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için üniversitemizin Dış İlişkiler Ofisi internet sayfası /mevlana/genelbilgilermenusu ziyaret edilebilir.

Fakültemiz Erasmus+ & Farabi & Mevlana Koordinatörleri

Prof. Dr. Dilek KUL

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Analitik Kimya Anabilim Dalı

Doç. Dr. İnci Selin DOĞAN

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü, Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Ders Bilgileri
Bölümümüze ait Ders Bilgi Paketleri, Ders Müfredatları, Ders Uyum Programları, Ders Katologları için tıklayınız.

 

Laboratuvar ve Uygulama

 

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
   Eczacılık Fakültemizde bölüm ders müfredatlarında ayrı laboratuvar dersleri yer almaktadır. Fakültemizde öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin çalışmalar yapababileceği çok sayıda lisans, lisansüstü ve Ar-Ge laboratuvarlarımız bulunmaktadır.

 

Mezunlarımız ve İstihdam

 

Eczacıların iş alanları oldukça geniştir. Mezun olan eczacılarımız özel sektörde ve kamuda birçok özel konumda yer alabilmektedir:

 • Serbest eczacı
 • Hastane eczacısı
 • Araştırma bilimcisi 
 • Farmakolog
 • Ürün/süreç geliştirme bilimcisi
 • Klinik araştırma görevlisi
 • Yüksek öğretim görevlisi
 • Tıbbi satış temsilcisi
 • Araştırma bilimcisi
 • Bilim yazarı
 • Toksikolog


Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi başka lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve kendi fakültemizde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

ARŞ. GÖR.
KUTSAL ÖZCAN

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

 

ARŞ. GÖR.
EZGİ PEHLİVANLAR

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

ARŞ. GÖR.
AHMET BUĞRA AKSEL

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

ARŞ. GÖR.
ELİF ŞİŞMAN

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

ANALİTİK KİMYA

ARŞ. GÖR.
SENA USTAÖMER

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

KLİNİK ECZACILIK

ARŞ. GÖR.
HİLAL ZIVALI

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK KİMYA

ARŞ. GÖR.
RECEP KADİR YÜCE

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ

ARŞ. GÖR.
BATUHAN ÇETİN

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ

FARMASOTİK MİKROBİYOLOJİ

 

ARŞ. GÖR.
HATİCE DEMİRTAŞ

ECZACILIK TEKNOLOJİSİ

FARMASÖTİK TEKNOLOJİ

ARŞ. GÖR.
YASEMİN ALTUN ALİ

ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ

FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ

   

 

Çift Ana Dal ve Yan Dal

 

 

 

 

Taban Puanı

 

Eczacılık Fakültesi Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2020

2021

2022

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

80

447,506

447,506

90

399,84856

380,71328

90

455,76002

445,62973

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

 

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.