duyurular

10

Aralık

Zorunlu Öğrenci - Danışman Öğretim Üyesi Görüşmeleri

Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜDEK çalışmaları kapsamında Danışman - Öğrenci görüşmeleri yapılacaktır. Bu kapsamda 13.12.2021 Pazartesi günü her öğrencimizin 
kendi danışmanının yapacağı çevrimiçi  toplantıya katılması gerekmektedir. 
Bu toplantıda, danışman hocalarımız danışmalık süreci hakkında bilgilendirme yapacak ve kendi yoğunluklarına göre tüm öğrencileri için bireysel görüşme planı oluşturacaktır.

Öğrenciler çevrimiçi toplantılara öğretim üyelerinin aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğu saatlerde ilgili link üzerinden katılmalıdır.

Danışman Öğretim Üyesi Toplantı Saati Toplantı Linki
Prof. Dr. Emrullah DEMİRCİ 12:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2Y1NWJjMjctNWVhYy00MzJiLTlmMDYtYmRkNjYzMmZhMmQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2224a4b713-ae75-4b0c-997c-4b4bc78e1b08%22%7d
Prof. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN 12:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUxNDQ5ZGEtNDhlYS00MzkzLWFhNmQtNDc1MzhiOTcyYjU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%222b83beee-c143-4e73-bdd7-3be414e8017f%22%7d
Doç. Dr. Hüseyin Avni ES 12:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmExYWI4NGEtNDUxNS00NGFiLTg1ZWYtNzU1MTg0ZmFhZTk1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%227e5808fb-863a-4e97-9e7d-0e67e9173671%22%7d
Doç. Dr. Ömer Faruk YILMAZ 12:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmE5YzFmMjgtZjkyOS00MTZmLTg4ZjQtZjA1ZmQ2M2ZkZDQ0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%22f990ca4d-ea0a-4f8a-bdf9-c306de7d9559%22%7d
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZÇELİK 12:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjYxZjQ0M2EtNjMxNy00OWY3LThlNGMtNjY3MWM4MWQzMjE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%229cb00f04-10e6-4923-be8c-b7ddfea61de3%22%7d
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BÜYÜKÖZKAN 12:00 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTExODIwNmEtZDZlYS00MWUwLWIxMGEtMTQ1YzRiOGIxNzZk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%228e06a73f-6602-475f-8aea-c7015f6bbd07%22%7d
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇAKAR 12:15 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQyMTBmM2UtYWQwZS00ZThkLTlkNWQtZmFhMzlkMjExZDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%224e32ba60-77ad-4aee-b0f6-d29b41255ff7%22%7d
Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN 11:30 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkyMjI1OTItODM2OC00NjNhLWJlYzctYmZlM2FmNjZmZWY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%222cfc3467-2cd6-460c-bcbe-221cceebe255%22%7d