komisyonlar

Akademik Teşvik ve Yayın Komisyonu

   

Komisyon Üyeleri

Akademik Teşvik ve Yayın Komisyonu
Doç. Dr. Hüseyin Avni ES Başkan
Doç. Dr. Ömer Faruk YILMAZ Üye
Doç. Dr. Ertuğrul AYYILDIZ Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Üniversitenin akademik teşvik başvurularını ilan edilen tarihte incelemek ve değerlendirmek için toplamak.
 • Başvuruların ilgili yönetmelik hükümlerine uygun bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
 • Faaliyetlerin belgelendirilmesi ve farklı faaliyet türlerine doğru şekilde sınıflandırılmasında oluşabilecek tereddütleri gidermek.
 • Akademik teşvik başvuruları için gerekli olan belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamak.

                       

Bilim İnsanı İstihdam Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Bilim İnsanı İstihdam Komisyonu
Doç. Dr. Hüseyin Avni ES Başkan
Doç. Dr. Ömer Faruk YILMAZ Üye
Doç. Dr. Ertuğrul AYYILDIZ Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Bölümün misyon, vizyon ve stratejik amaçları doğrultusunda bilim insanlarının yetiştirilmesi için lisans/lisansüstü öğrencileri akademik çalışmalara yönlendirmek.
 • Endüstri Mühendisliği alanında çalışan bilim insanlarının güncel çalışmalarını takip etmek ve bölüm öğretim elemanlarıyla bu bilgileri paylaşmak.
 • Bölüme alınacak ilgili öğretim elemanının özgeçmiş bilgilerini incelemek.
 • Bilim insanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliği yapmalarını ve araştırma ağları oluşturmalarını sağlamak amacıyla seminer/kongre çalışmalarını takip etmek ve bölümü bilgilendirmek.
 • Bilimsel bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasını ve disiplinler arası çalışmaların artmasını sağlamak amacıyla ilişkili bölümler ile bağlantı kurmak.
 • Bölüm Başkanlığının komisyonla ilgili vereceği diğer tüm işleri yapmak.
Bülten Yayın Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Bülten Yayın Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇAKAR Başkan
Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN Üye
Arş. Gör. Dr. Behice Meltem KAYHAN Üye
Arş. Gör. Dr. İlknur TÜKENMEZ Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Bölüm ile ilgili bültenleri hazırlamak ve ilgili platformlarda yayınlamak.
 • Akademik personel veya öğrencilerin yaptığı akademik faaliyetler ile ilgili bülten hazırlamak ve yayımını yapmak.
 • Akademik personel veya öğrencilerin katıldığı mesleki gelişim faaliyetlerini izlemek ve yayınlamak.
 • Düzenlenen etkinliklere ait bilgi ve belgeleri gerektiğinde sunulmak ve yayınlanmak üzere dosyalamak.
 • Bölüm tanıtım broşürü, sunumu ve videosu hazırlayarak bunların güncelliğini sağlamak.
 • Bölüm/Birim yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
 • Bölüm/Birim stratejik planını hazırlamak.
 • Komisyon çalışmalarının basılı (kâğıt) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, ilgili belgeleri gerektiğinde Bölüm Başkanlığına sunmak.
 • Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kuruluna sunmak.
Eğitim Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Eğitim Komisyonu
Prof. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN Başkan
Doç. Dr. Ömer Faruk YILMAZ Üye
Doç. Dr. Gökhan ÖZÇELİK Üye
Arş. Gör. Gül İMAMOĞLU Üye
Arş. Gör. Miraç MURAT Üye
Arş. Gör. Beren GÜRSOY YILMAZ Üye
Edanur EĞİN Öğrenci Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Üniversite ve Fakültenin misyonu, vizyonu ve stratejik planı ile uyumlu olarak belirlenen Bölümün misyon ve vizyonu, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda lisans/lisansüstü eğitim programlarının müfredat takibini yapmak.
 • Bölümle ilgili güncel ders planlarını inceleyerek lisans/lisansüstü eğitim programlarının müfredat güncelleme çalışmalarını yapmak, çalışmalar sonucu oluşturulan ders planı taslağını Bölüm Başkanlığına sunmak.
 • Lisans/Lisansüstü eğitim planlarını, sürekli iyileştirme kapsamında dış paydaş geri bildirimleri ve ilgili anketleri dikkate alarak hazırlamak/güncellemek ve Bölüm Başkanlığına sunmak.
 • Lisans/Lisansüstü ders program çıktılarını Kalite ve Akreditasyon Komisyonu ile iş birliği içerisinde geliştirmek.
 • Komisyonun periyodik olarak toplanmasını, çalışmalarının raporlanmasını ve arşivlenmesini sağlamak, gerektiğinde Bölüm Başkanlığına ve Kalite ve Akreditasyon Komisyonuna rapor sunmak.
 • Bölüm Başkanlığının komisyonla ilgili vereceği diğer tüm işleri yapmak.
Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğü

Komisyon Üyeleri

Erasmus ve Farabi Koordinatörlüğü
Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN Koordinatör
Arş. Gör. Dr. İlknur TÜKENMEZ Yardımcı
Arş. Gör. Dr. Behice Meltem KAYHAN Üye
Arş. Gör. Aleyna ŞAHİN Üye
Atakan ASLAN Öğrenci Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Değişim programları kapsamında (Erasmus+ Değişim Programı, Farabi Değişim Programı, Mevlana Değişim Programı vd.)  yurt içi ve yurt dışı üniversitelere giden öğrenci/öğretim elemanlarına ilgili mevzuat uyarınca akademik destek sağlamak.
 • Değişim programları kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen öğrenci/öğretim elemanlarının bölümümüze uyum süreçlerine ilgili mevzuat uyarınca akademik destek sağlamak.
 • İş birliği yapmak amacıyla yurt içi ve yurt dışı olası üniversiteleri araştırmak ve yeni ikili anlaşmaların yapılmasına katkı sağlamak.
 • Değişim programları kapsamında yapılan toplantılara/etkinliklere katılmak, bu toplantıların/etkinliklerin gündem ve mesajlarını duyuru yaparak öğrencileri bilgilendirmek.
 • Bölüm öğrencilerinin değişim programı kapsamında gittikleri üniversitede aldıkları derslerin muafiyet ve uyum işlemlerini yürütmek.
 • Değişim programını tamamlayan öğrenci/öğretim elemanlarıyla bir araya gelerek katıldıkları programın etkinliğini ölçmek, sağladıkları geri bildirimleri gelecek dönemler için iyileştirici faaliyetler adı altında raporlamak.
 • Her eğitim-öğretim yılı sonunda komisyonun yıl içinde gerçekleştirdiği faaliyetleri raporlamak ve Bölüm Akademik Kuruluna sunmak.
Geçiş ve Uyum Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Geçiş ve Uyum Komisyonu
Doç. Dr. Ertuğrul AYYILDIZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇAKAR   Üye
Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN Üye
Arş. Gör. Dr. İlknur TÜKENMEZ Üye
Arş. Gör. Dr. Yıldız KÖSE Üye
Arş. Gör. Miraç MURAT Üye
Arş. Gör. Aleyna ŞAHİN Üye
Melih ÇEVİK Öğrenci Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Bölüme yapılacak kurum içi programlar arası yatay geçiş, kurumlar arası yatay geçiş, merkezi yerleştirme ile yatay geçiş, yurt dışından yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve yan dal başvuruları için ilgili mevzuatlara1 uygun olarak kontenjanları belirlemek.
 • Başvuruda bulunan öğrencilerin belgelerini incelemek, geçerli ve geçersiz başvuruları tespit edip tüm geçiş türleri için ayrı ayrı ön değerlendirme listelerini oluşturmak.
 • Başvuruları geçerli kabul edilen öğrencilerin ders muafiyet ve uyum işlemlerini yürütmek.
 • YÖK Öğrenci Affı kapsamında eğitimlerine devam etme hakkı kazanan öğrencilerin ders muafiyet ve uyum işlemlerini yürütmek.
 • Bölüme farklı üniversitelerden yatay geçişle gelen lisansüstü öğrencilerinin ders muafiyet ve uyum işlemlerini yürütmek.
 • Lisansüstü Bilimsel Hazırlık programı öğrencilerinin ders muafiyet ve uyum işlemlerini yürütmek.
 • Bölüm öğrencilerinin öğrenci değişim programları kapsamında gittikleri üniversitede aldıkları derslerin muafiyet ve uyum işlemlerini kontrol etmek. 
 • Muafiyet ve uyum işlemleri için yapılan itirazları değerlendirmek.
 • Her akademik yılın sonunda komisyon faaliyetlerine ilişkin değerlendirme raporunu Bölüm Başkanlığına iletmek.

 

 

 

1 Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik; KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği; KTÜ Yatay Geçiş Yönergesi (KTÜ.YNG.84); KTÜ Ders Muafiyeti ve Uyum İşlemleri Yönergesi (KTÜ.YNG.42); KTÜ Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları Uygulama Yönergesi (KTÜ.YNG.22)

İSG ve Acil Durum Komisyonu

Komisyon Üyeleri

İSG ve Acil Durum Komisyonu
Doç. Dr. Ömer Faruk YILMAZ Başkan
Doç. Dr. Ertuğrul AYYILDIZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇAKAR Üye
Arş. Gör. Beren GÜRSOY YILMAZ Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Bölümde iş sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak durumları belirlemek, değerlendirmek, bunlara ilişkin önlem planları oluşturmak ve bu planları Bölüm Başkanlığı ile paylaşmak.
 • İş kazalarını ve iş sağlığı ile ilgili olayları incelemek, raporlamak ve bu raporları Bölüm Başkanlığı ile paylaşmak.
 • Bölümde acil durum planlarını güncel tutmak, yenilemek ve acil durum anında haberleşme ve koordinasyonu sağlamak.
 • Herhangi bir acil durum sonrası değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek.
 • Bölüm Başkanlığının komisyonla ilgili vereceği diğer tüm işleri yapmak.
Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu
Doç. Dr. Gökhan ÖZÇELİK  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BÜYÜKÖZKAN Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül YENİ Üye
Arş. Gör. Dr. Yıldız KÖSE Üye
Arş. Gör. Beren GÜRSOY YILMAZ Üye
Arş. Gör. Ceyda AL Üye
Ege YILDIZOĞLU Öğrenci Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • İlgili akreditasyon ve kalite kurumlarının güncel yönetmelik ve kurallarını takip etmek.
 • Dekanlığın bildirdiği tüm kalite ve akreditasyon toplantılarına katılım sağlamak, ilgili toplantılarda alınan kararları birim yetkililerine bildirmek.
 • Öğrencilerin ders kazanımlarını takip etmek ve akademik kariyerlerini yönlendirmek amacıyla gerekli planlama ve takip faaliyetlerini yürütmek.
 • Bölümün eğitim amaçlarını bölüm ve üniversitenin misyon ve vizyonuna uygun olarak belirlemek, güncellemek ve bu sürecin takibini sağlamak.
 • Bölüm program çıktılarını belirlemek, gerekli ise güncellemek ve bu çıktılara ulaşma düzeylerinin ölçülmesinin takibini ve koordinasyonunu sağlamak.
 • Sürekli iyileştirme faaliyetleri kapsamında, Kalite Güvence Sistemi’ni tanımlamak ve PUKÖ döngüsü kullanarak ilgili düzenlemeleri yapmak.
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinin ölçülmesi ve geliştirilmesinde kullanılan anketlerin oluşturulmasını, güncellenmesini ve raporlanmasını sağlamak.
 • Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumunu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kuruluna sunmak.
 • Komisyon çalışmalarına ilişkin belgelerin (ders dosyaları, bölüm kulüp faaliyetleri, akreditasyon süreci ile ilgili diğer kanıt ve belgeler) periyodik olarak basılı (toplantı tutanakları) ve elektronik formatta arşivlenmesini sağlamak, ilgili belgeleri gerektiğinde Bölüm Başkanlığına sunmak.
 • Her eğitim öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen ve planlanan komisyon çalışmalarına ait faaliyet raporu sunumu hazırlamak ve Bölüm Akademik Kuruluna sunmak.
 • Bölüm Başkanlığının komisyonla ilgili vereceği diğer işleri yapmak.
Lisans Koordinatörlüğü

Komisyon Üyeleri

Lisans Koordinatörlüğü
Doç. Dr. Hüseyin Avni ES Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BÜYÜKÖZKAN Yardımcı
Arş. Gör. Dr. İlknur TÜKENMEZ Üye
Arş. Gör. Miraç MURAT Üye
Arş. Gör. Aleyna ŞAHİN Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Her dönem başında lisans eğitimi için ders programını oluşturmak ve duyurmak.
 • Lisans eğitimi için sınav programlarını oluşturmak ve duyurmak.
 • Sınavlar için oturma planlarını oluşturmak.
 • END4000 Bitirme Tasarım Projesi ve END4001 Mühendislik Tasarımı için değerlendirme formlarını oluşturmak, güncellemek ve arşivlemek.
 • Her dönem sonu Ders Değerlendirme Anketlerini incelemek ve değerlendirmek.
Lisansüstü Koordinatörlüğü

Komisyon Üyeleri

Lisansüstü Koordinatörlüğü
Prof. Dr. Şükrü ÖZŞAHİN Koordinatör
Arş. Gör. Gül İMAMOĞLU Yardımcı

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Lisansüstü dersler için ders programı yaparak bu programı Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) online sistemine girmek.
 • Her dönem başında açılacak kredili lisansüstü dersleri FBE online sistemine girmek.
 • Dönem başladıktan sonra, öğrenci yazılmayan dersleri, kapatılması için FBE online sistemine girmek.
 • Dönem içerisinde 1. Ara Sınav, 2. Ara Sınav, Final Sınavı ve Seminer Programlarını FBE online sistemine girmek.
 • FBE online sisteme girilen veriler için sistemden alınan belgeleri üst yazı ile FBE’ye gönderilmek üzere Bölüm Başkanlığına iletmek.
 • Bölüm içerisinde yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinin özet bilgilerini öğrenciden teslim alarak FBE online sistemine girmek.
 • Bölüm ve bölüm öğretim elemanları hakkındaki bilgileri FBE online sisteminde güncellemek.
Muayene Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Muayene Komisyonu
Doç. Dr. Hüseyin Avni ES Başkan
Doç. Dr. Ertuğrul AYYILDIZ Üye
Doç. Dr. Ömer Faruk YILMAZ Üye
Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Bölüme alınan mal ve/veya hizmetlerin niteliğinin sözleşme şartlarına uygunluğunu incelemek, bu inceleme sonucu ilgili mal ve/veya hizmetlerin kabul/ret işlemlerini gerçekleştirmek.
 • Bölüm öğretim elemanlarının proje bütçeleriyle aldıkları ekipmanların uygunluğunu kontrol etmek.
 • Kararları alırken, varsa, ara denetim raporlarını da dikkate almak.
Sıfır Atık Sorumlusu

Komisyon Üyeleri

Sıfır Atık Sorumlusu
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BÜYÜKÖZKAN  Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇAKAR Üye
Öğr. Gör. Dr. Pınar BABAN Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Üniversite Sıfır Atık Yönergesinin işlevsel bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
 • Birim Sıfır Atık Yönetim Planlarını hazırlamak.
 • Üniversite Sıfır Atık Yönetim Kurulunun kararlarını uygulamak.
 • Üniversite Sıfır Atık Yönetimi Komisyonunun birimde yaptığı denetimlerde her türlü desteği sağlamak.
Sosyal Faaliyetler Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Sosyal Faaliyetler Komisyonu
Doç. Dr. Gökhan ÖZÇELİK Başkan
Doç. Dr. Ertuğrul AYYILDIZ Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül YENİ Üye
Arş. Gör. Dr. Behice Meltem KAYHAN Üye
Arş. Gör. Dr. İlknur TÜKENMEZ Üye
Arş. Gör. Dr. Yıldız KÖSE Üye
Arş. Gör. Gül İMAMOĞLU Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Sosyal medya hesaplarının aktif şekilde kullanılmasını, gerekli bilgilendirme ve içeriklerin paylaşılmasını, bölüm içinde yapılan sosyal faaliyetlerle ilgili içeriklerin hazırlanıp bölüm web temsilciliğine iletilmesini ve bunların takibinin yapılması sağlamak.
 • Üniversite mezuniyet törenine katılım sağlamak, toplantılara katılmak.
 • Bölüm içi mezuniyet töreninin organizasyonunu üstlenmek, görevli kişileri tayin etmek.
 • Bitirme projesi poster sunum organizasyonunu gerçekleştirmek, görevli kişileri tayin etmek.
 • Teknik gezi planlamasında yer almak.
 • Kulüp ile iletişim halinde kalarak tüm kulüp faaliyetlerini takip etmek (Mezunlar buluşması, GEN, INDEVO, AllinOne, FAZ), kulübün istekleri doğrultusunda kulüp öğrencilerine destek olmak.
 • Bölüm tanıtımı, meslek tanıtım fuarları gibi bölümümüzün tanıtıldığı platformlarda görev almak ve bu süreçler için gerekli toplantılara katılmak.
 • Bölüm içi yapılacak yemek, kutlama, terfi gibi organizasyonları düzenlemek.
Staj Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Staj Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül YENİ Başkan
Arş. Gör. Dr. Behice Meltem KAYHAN Üye
Arş. Gör. Beren GÜRSOY YILMAZ Üye
Arş. Gör. Aleyna ŞAHİN Üye
Arş. Gör. Ceyda AL Üye
Aylin MENTEŞ Öğrenci Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Mühendislik Fakültesi staj yönergesi doğrultusunda Endüstri Mühendisliği Bölümü staj yönergesini hazırlamak, güncellemek, zorunlu staj faaliyetlerini yürütmek.
 • Staj başvuru süreçleri ve staj başvuru tarihleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, başvuru sürecinin takibini yapmak, başvuru belgelerinin kontrolünü yaparak onaylamak.
 • Staj dönemi sonunda staj defterlerinin teslimi sürecini yönetmek, teslim tarihleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek, staj defterlerinin ve gerekli belgelerin kontrolünü sağlamak.
 • Staj defteri, Staj değerlendirme formu, İş yeri değerlendirme formu ve Stajyer öğrenci değerlendirme formlarını staj sonunda toplayarak arşivlemek.
 • Staj ödemelerine devlet katkısının hesaplanması için gerekli süreci yürütmek, belgelerin kontrolünü sağlamak, geri ödeme miktarlarını hesaplayıp arşivleyerek ilgili birime iletmek.
UZEM Koordinatörlüğü

Komisyon Üyeleri

UZEM Koordinatörlüğü
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BÜYÜKÖZKAN Koordinatör
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül YENİ Yardımcı
Arş. Gör. Gül İMAMOĞLU Yardımcı

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Üniversite Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) birimi tarafından alınan kararları takip etmek ve birim öğretim elemanlarına duyurmak.
 • Öğretim elemanlarının UZEM sistemi ile ilgili sorularını ve sorunlarını toplayarak Üniversite UZEM birimine bildirmek. Sorunların takibi sağlamak ve çözümü durumunda ilgili öğretim elemanını bilgilendirmek.
 • İlgili anabilim dalında, derslerin UZEM sisteminde işlendiğine dair aylık rapor hazırlayarak üst yönetime sunmak.
Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu

Komisyon Üyeleri

Üniversite-Sanayi İş Birliği Komisyonu
Doç. Dr. Ömer Faruk YILMAZ Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇAKAR Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Üniversite ve sanayi kuruluşları arasında iş birliği ve ortaklık olanaklarını, potansiyel iş birliği alanlarını ve ihtiyaçları belirlemek.
 • Sanayinin ihtiyaç duyduğu çözümleri sağlamak amacıyla bölüm öğretim elemanlarının ilgili yetkililerle tanıştırılmasını sağlamak.
 • Sanayide ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek amacıyla Eğitim Komisyonu ile iş birliği içinde eğitim programlarının güncellenmesine katkıda bulunmak.
 • Üniversite ve sanayi arasında ortak Ar-Ge, inovasyon ve danışmalık projelerinin geliştirilmesini ve yürütülmesini sağlamak.
 • Bölüm Başkanlığının komisyonla ilgili vereceği diğer tüm işleri yapmak.
Web Temsilciliği

Komisyon Üyeleri

Web Temsilciliği
Doç. Dr. Hüseyin Avni ES Başkan
Arş. Gör. Miraç MURAT Üye
Arş. Gör. Ceyda AL Üye

                          

Komisyon Görevleri                     

 • Üniversite kurumsal kimliğine uygun olarak bölümün ihtiyaçlarına göre, web sayfasının duyuru, haber ve etkinlik alanları dışındaki kısımları için içerik planlaması yapmak.
 • Bölüm web sayfasındaki tüm içeriği düzenli olarak güncellemek, süresi geçen duyuru, etkinlik, bilgilendirme, yazı/görsel araçları vb. sayfadan arşive kaldırmak.
 • Bölümün düzenlediği etkinlikleri ve bölüm öğrencileri ile akademik personeli ilgilendiren üniversite genelinde düzenlenen etkinlikleri web sayfasında duyurmak.
 • Bölümün gerçekleştirdiği bilimsel ve sosyal etkinlikleri, bölüm öğrencilerinin ve akademik personelin çeşitli alanlardaki başarılarını haber olarak yayınlamak.
 • Web sayfasında bulunan bölüm kurumsal iletişim e-postası üzerinden gelen geri bildirimleri takip etmek ve kullanıcıların sorularını yanıtlamak.
 • Üniversitenin ilgili birimlerinin düzenlediği web sayfası yönetimi eğitimlerine katılmak.
 • Bölüm personelini ve öğrencileri web sayfası içerikleri konusunda bilgilendirmek.
 • Bölüm sayfasında paylaşılan tüm elektronik verilerin, doküman ve bilgilerin güvenilir bir şekilde saklanmasını sağlamak.
 • Her eğitim öğretim yılı sonunda, o yıl için gerçekleştirilen faaliyetleri içeren rapor hazırlamak ve hazırlanan raporu planlanan komisyon çalışmalarıyla birlikte Bölüm Akademik Kuruluna sunmak.