genel bilgiler

Genel Bilgiler

Sağlık Yönetimi Bilim Dalı, sağlık sistemini oluşturan tüm sağlık kurumlarının ve işletmelerinin kaynaklarının ve olanaklarının toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda verimli ve etkili yönetimini amaçlayan sağlık hizmetleri alanına özgü bir yönetim disiplinidir.

Sağlık yönetimi disiplininin birbiriyle çelişir gibi görünen üç temel amacı vardır. Birinci amaç, hastanelerin ve diğer sağlık kurumlarının işletmesini sürdürmek ve finansal dengesini sağlamaktır. İkinci amaç, sağlık hizmetlerini sağlamak üzere hekimlere, hemşirelere ve diğer bakım hizmeti sunanlara işlerini etkili ve etkin biçimde uygulayabilecekleri bir çevre hazırlamaktır. Üçüncü amaç ise sağlık kuruluşlarında çalışan profesyonel gruplar arasında aracılık ya da hakemlik yapmak; hastalara sunulan hizmetler aracılığıyla, hastaların moral ve sosyal değerlerini sürdürmelerine yardımcı olmak ve memnuniyetlerini sağlamaktır. Sağlık Yönetimi Bölümü, bu amaçları gerçekleştirmek ve dengelemek için ihtiyaç duyulan becerilere sahip, başarılı profesyonel sağlık yöneticilerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma Alanları

Dört yıllık lisans programından mezun olan öğrenciler, başta kamu hastaneleri ve özel hastaneler olmak üzere sağlık sektöründe faaliyette bulunan diğer sağlık kuruluşlarında da operasyonel, taktik ve stratejik düzeylerde yönetsel görevleri üstlenebilmektedirler. Sağlık Yönetimi Bölümü mezunlarının Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı (Teftiş Kurulu,vd.) ve taşra teşkilatı (İl Sağlık Müdürlükleri), tıp merkezi, poliklinik, evde bakım merkezi, diyaliz merkezi, vb. sağlık kurumları, sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilaç ve medikal şirketleri, sağlık hizmeti sunan özel ve gönüllü kuruluşlar (Kızılay Genel Müdürlüğü,vb.), sağlık eğitimi veren akademik birimlerde istihdam olanakları bulunmaktadır.

Sağlık Yönetimi mezunları yalnızca Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerde değil ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında ilgili puan türleri alınarak; genel şartları taşımak koşuluyla idari kadrolardaki sözleşmeli veya kadrolu genel memur alımlarına, özel şartlarda Sağlık Bilimleri Fakültesi (SBF) yer aldığı takdirde KPSS-A grubu puan türlerine göre uzman, uzman yardımcılığı, müfettiş yardımcılığı, müfettişlik, denetçi yardımcılığı, denetçi gibi üst düzey devlet memurluklarına da başvuru yapabilmektedirler.