duyurular

06

Ekim

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açıldı

KTUTTM

Program Adı:

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla yurt içinde düzenlenen kongre, konferans, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü

(çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir. Bu çağrı duyurusu yurt içinde düzenlenen bilimsel etkinliklerin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

-Başvurunun, etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden ve üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından yapılması,

-Etkinlik yürütücüsünün görev yaptığı kurumdan başvuruya konu etkinliği gerçekleştireceğine dair resmi yazı alınması (Yazı içeriğinde etkinlik yürütücüsünün ve etkinliğin ismi açıkça belirtilmelidir)

· Üniversitelerde ve bağlı hastane/enstitülerde vb. kuruluşlarda görev yapan kişiler, Üniversite Rektörü veya Rektörün yetki verdiği üniversite yöneticisinden, 

· Üniversitelere bağlı olmayan araştırma merkezlerinde/enstitülerinde görev yapan kişiler, Merkez Başkanı/Enstitü Müdürü’nden,

· Üniversitelere bağlı olmayan hastanelerde görev yapan kişiler Hastane Yöneticisi/Başhekim veya yetki verdiği Başhekim Yardımcısı’ndan resmi yazı almalıdır.

-Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması,

-Etkinliğin hakemli etkinlik olması,

-Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor olması,

-Etkinliğin en az 2’ncisinin düzenlenecek olması,

-Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı, kendine özgü ve güncel bir internet sayfasının olması (İnternet sayfasında etkinliğin düzenleme kurulu ve bilim kurulu üyeleri ile etkinliğin konusu, amacı, kapsamı, düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtilmelidir. Başka internet sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün internet sayfası olarak kabul edilmez. Destek istenen etkinliğe ait belirtilen içeriklere sahip internet sitesinin ilgili başvuru döneminin kapanış tarihi itibarıyla tamamlanmış ve aktif olması zorunludur. Bu tarihten sonraki düzenlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.),

-Etkinlik düzenleme kurulunun ARBİS veri tabanına kayıtlı bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır),

-Etkinlik yürütücüsünün düzenlenen etkinliğin başlama tarihi esas alınarak son 1 yıl içinde bir defadan fazla bu destek programından yararlanmamış olması*,

-Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması (Üyelerin, daha az sayıda farklı üniversite/araştırma kuruluşundan olması durumunda, etkinlik kurum içi etkinlik olarak kabul edilecek ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında iade edilecektir.),

-OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,

-Etkinliğin başlama tarihi ile başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması.

* Aynı etkinlik için son 1 yıl içinde birden fazla destek verilmez

Bütçesi:

Destek Üst Limiti: 79.250 TL

Destek Oranı:

%100

Son Başvuru Tarihi:

20 Ekim 2023 saat 17:30

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Programa Ait Özellikler:

Programda Yapılan/Yapılacak Olan Önemli Güncellemeler

- Başvuru koşullarına “Etkinlik yürütücüsünün başvuruya konu etkinliği

gerçekleştireceğine dair” bir resmi yazı alınması maddesi eklenmiştir. Bu

nedenle, başvuru belgeleri arasında yer alan “Etkinlik Bilgileri Formu”na ilgili

resmi yazının yükleneceği bölüm eklenmiştir.

- Etkinlik sonrasında izleme belgelerinin BİDEB’e posta yoluyla gönderilmesi

şartı kaldırılmıştır. Artık, izleme belgeleri BİDEB Başvuru ve İzleme

Sistemi’ne (e-bideb) yüklenecektir.

- Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel olarak; 2023 yılı 4. dönemde Bilim Tarihi

ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun Yüzüncü ile ilgili konularda yurt

içinde bilimsel etkinlik düzenlemek isteyen başvuru sahipleri ayrı olarak

değerlendirilecektir.

- 2024 yılından itibaren değerlendirmeler, aşağıdaki başarı kriterleri üzerinden yapılacaktır.

Başarı Kriterleri:

Aşağıdaki başarı kriterlerinden 1 no.lu maddeyi veya 2 no.lu maddedeki

kriterlerden en az dördünün sağlandığının gösterilmesi gerekir:

Madde 1: Başvuru yapılacak bilimsel etkinliğe ait toplantıların, Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI-S, CPCI-SSH) veya Scopus veri tabanlarında indeksleniyor olması,

Madde 2:

- Etkinliğin en az 150 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması,

- Etkinliğin en az 5. kez düzenlenecek olması,

- Düzenleme Kurulunda en az 5 farklı üniversite/araştırma kuruluşundan

bilim insanı olması,

- Bildiri özetleri kitabının elektronik veya basılı olarak yayımlanması,

- WOS ya da SCOPUS’ta h indexi 10 ve üzerinde olan en az 2 davetli

konuşmacının etkinlikte yer alması,

- Düzenleme Kurulunda üniversiteler dışında en az 1 kamu

kurum/kuruluşunun yer alması,

- Düzenleme Kurulunda üniversiteler dışında en az 1 özel sektör

kuruluşunun yer alması.

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.