maaş tahakkuk

Ad Soyad: Ekrem BAYRAM                            

Ünvan: Bilgisayar İşletmeni                            

Tel: +90 462 377 21 17 - İç Hat: 114