yönetmelik

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEDİKAL CİHAZ TASARIM VE ÜRETİM

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (METAM): Karadeniz Teknik Üniversitesi Medikal Cihaz Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’nin, tıbbi cihaz ve araç gereçlerinin yerli üretimini sağlama, var olanları tasarım ve fizyolojik uygunluk açısından revize etme hedeflerini de göz önünde bulundurarak, ileri ve yenilikçi malzeme ve üretim teknolojilerini kullanmak, bu alanlarda öncelikle Türk sanayisinin ihracata yönelik rekabet gücünün artırılması amacı doğrultusunda araştırma yapmak, ortaya çıkan ya da çıkabilecek sorunları dikkate alarak çözmek veya çözümüne katkı sağlamak ve bu çözüm yöntemlerinin uygulanmasını sağlamaya çalışmak.

b) Medikal cihaz sanayisinde, sektöre özel cihaz ve araç/gereç geliştirerek nitelikli işgücünü desteklemek.

c) Medikal cihaz, ara ürün ve son ürünlerin tasarım, üretim ve gerekli görülen testlerinin ulusal ve uluslararası şartlara uygun yapılmasını sağlayarak Türkiye’nin kalkınma hedeflerine katkı sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Medikal cihaz ve araç/gereç sektöründe hizmet vermekte olan özel ve kamu kuruluşları ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların araştırma ihtiyaçları olan konularda öncelikleri, ülke gereklerine uygun biçimde belirleyerek yeni malzeme, ürün, işlem, yöntem, teknolojik sistemler ve üç boyutlu tasarım ve üretim sistemleri üzerinde araştırmalar yapmak; tıpta kullanılmakta olan ürün ve sistemleri geliştirmek üzere çalışmalar yapmak ve yapılmakta olan çalışmaları imkanlar dahilinde desteklemek.

b) Medikal ve tıbbi cihaz sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücü için eğitim faaliyetlerine katılmak, hazırlanmak, sunmak, desteklemek ve takibini yapmak.

c) Araştırma sonuçlarını sanayicilere duyurmak, yeni bir malzeme, ürün, işlem veya yöntemin üretim safhasına geçmesi için zorunlu olan teçhizat, sistem ve özellikleri belirlemek.

ç) Medikal cihaz sektöründe kullanılmakta olan teçhizat üretim ve yöntemleri ile işletmelerde karşılaşılan teknolojik güçlükler konularında danışmanlık yapmak; işlem, malzeme ve ürünlerdeki kusurların sebeplerinin giderilmesine, malzeme ve ürünlerin özelliklerinin belirlenmesi ve kontrolüne, programlama ve bilgi işlem çalışmalarına yardımcı olmak ve sistematik cihaz ve teçhizat analizleri yapmak.

d) Diğer araştırma ve eğitim kurumları ile medikal cihaz üretim sektöründe çalışmakta olan sanayi kuruluşlarında standart dışı üretimi güç olan araç, gereç, cihaz ve teçhizat üretmek ve ülke araştırmacılarına, araştırmaları için gerekli olan özel alet ve teçhizatı Merkez içinde geliştirmek, ihtiyaç duyulanları gerek kendisi, gerek diğer araştırma ve sanayi kuruluşları için üretmek, özel ve hassas alet ve teçhizatın ayar, analiz, test ve benzeri hizmetleri imkânlar ölçüsünde yerine getirmek.

e) Gerektiğinde bir üretim tekniğini ve bu teknikteki sorunları incelemek üzere sınırlı sayıda prototip üretim yapmak.

f) Merkezin çalışma alanlarına giren konularda seminer, sempozyum, kongre, konferans, çalıştay gibi bilimsel toplantılar düzenlemek veya katılmak, yayımlar yapmak, araştırma-geliştirme fuarı düzenlemek veya katılmak.

g) Merkezin, 5 inci maddede tanımlanan amaçlarına uygun olarak sanayi ve kamu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda bu kuruluşlarca desteklenen orta vadeli araştırma-geliştirme projelerini sözleşmeli olarak yapmak; uzun vadeli, özel amaçlı uygulamalı stratejik araştırmalar yapmak.

ğ) Araştırma-geliştirme sonuçlarını uygulamaya aktarmak amacıyla ilgili mevzuat doğrultusunda işletmeler kurmak ve/veya ortak olmak.

h) Merkezin, araştırıcı ve teknik personelini eğitmek, Üniversitelerde, sanayi kesiminde ve diğer araştırma kuruluşlarında görevli araştırıcı ve teknik personelin eğitimine yardımcı olmak.

ı) İlgili sanayi kuruluşu ve kişilere teknik danışmanlık ile analiz, muayene ve ölçme, inceleme hizmetleri vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin ilgili bölümlerinde çalışan ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli olan öğretim elemanları arasından üç yıl için görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Rektör tarafından; Müdürün önerisi üzerine Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olacak iki müdür yardımcısını, Üniversitedeki görevli öğretim elemanları arasından görevlendirebilir. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer.

(3) Müdür görevi başında olamayacağı durumlarda, bir müdür yardımcısını veya Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır. Müdürün altı aydan daha fazla bir süreyle görevi başında bulunmaması durumunda görevi sona erer ve yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun belirlediği genel stratejiler doğrultusunda Merkez faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

b) Merkezin amacına, faaliyetlerine uygun her türlü kararı almak ve uygulamak.

c) Rektörün uygun görüşü ile Merkez araştırma ve proje planlamaları ile bütçelerinin oluşturulması, yürütülmesi, gerçekleştirilmesi, neticelendirilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, yürütülmesini sağlamak.

ç) Merkez organları arasında koordinasyonu sağlamak.

d) Merkezde ihtiyaç duyulan personeli belirlemek ve Rektörün onayına sunmak.

e) Yıllık bütçeyi hazırlamak, kabul edilen yıllık bütçeyi uygulamak, yılsonunda gelir-gider dengesine ilişkin hesapları hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Yönetim ve Danışma Kurullarına başkanlık yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; medikal cihazlar konusunda en az bir uzman olmak kaydıyla ve Müdür ile birlikte toplam altı kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en çok üçü Üniversite kadrosunda olmak kaydıyla medikal cihaz sektöründe çalışmış/çalışan sanayicilerden de seçilebilir. Üyeler üç yıl süre için Rektör tarafından görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu; yılda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri konusunda genel stratejileri belirlemek, amaç ve çalışma alanı ile ilgili kararları almak ve uygulamak.

b) Danışma Kurulu üyelerini seçmek ve Rektörün onayına sunmak, gerekli hallerde değiştirilmesi için teklifte bulunmak.

c) Bu Yönetmelikte belirlenen konularda Müdürün gündeme getirdiği konuları görüşmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin çalışma alanlarında faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası alanda medikal ve imalat sektöründe uzman, teorik ve pratik bilgi birikimine sahip beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Üyelik süresi tamamlanan üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir sebeple boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında yılda en az bir kez toplanır ve tüm kararlarını toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde Yönetim Kurulu ve Müdüre tavsiyelerde bulunmak.

b) Merkezin eğitim faaliyetlerine yönelik önerilerde bulunmak.

c) Sektörle ilgili teknolojik gelişmeler ile ilgili bilgilendirmeleri yapmak.

ç) Makinelerin ve teçhizatın tedarik sürecine yardımcı olmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Proje ekipleri ve proje yürütücüleri

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından yürütülen araştırma, geliştirme ve prototip üretim projelerini yürütmek üzere Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan bir proje ekibi oluşturulur. Proje ekibindeki kişilerden biri Müdür tarafından proje yürütücüsü olarak görevlendirilir.

(2) Proje ekiplerinin oluşturulması, görevlendirilmeleri, her bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esaslar Müdürün teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Eğitim faaliyetleri ve gerçekleştirilmesi

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu konularda eğitim planlarının, dokümanların, makine/teçhizatın ve eğitim ortamlarının hazırlanması konularında Müdür tarafından en az iki kişiden oluşan eğitim ekibi oluşturulur. Eğitim ekibindeki kişilerden biri Müdür tarafından eğitim koordinatörü olarak görevlendirilir.

(2) Eğitim personelinin oluşturulmaları, görevlendirilmeleri, her bir araştırmacının aynı zamanda kaç projede görev alabilecekleri, proje bütçelerinin hazırlanması, kabulü gibi usul ve esaslar Müdürün teklifi ile Senato tarafından belirlenir.

Personel ihtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 17 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin demirbaşına kaydedilerek kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/03/20210329-6.htm