duyurular

06

Kasım

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Güncellenen Maddeler

özgür serbest

Bütünleme sınavı

MADDE 17 – (1) (Değişik:RG-20/10/2019-30924) Öğrenciler, her yarıyılın sonunda, o yarıyıla ait tüm derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavına girebilmek için; sınavların yapılacağı eğitim-öğretim yılında ilgili derslere yazılım yapmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. DC harf notu hariç, yarıyıl sonu sınavlarında başarılı olunan dersin bütünlenme sınavına girebilmek için öğrencilerin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvurmaları gerekir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilmez.

Mazeret sınavı

(2) (Değişik:RG-20/10/2019-30924) Mazeret sınavı yapılması, ilgili bölüm başkanlığı veya yüksekokul müdürlüğünce karara bağlanır. Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin, sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilmesi için sağlık raporlarının Üniversitenin sağlık kuruluşlarından veya diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından alınmış olması gerekir. Raporlu olan öğrenciler raporlu oldukları süreler içerisinde derslere devam edemezler, sınavlara giremezler. Raporlu olduğu halde sınavlara giren öğrencinin sınavı değerlendirilmez, o sınavdan sıfır not almış sayılır.

Sınavın geçerliliği ve sınav düzeni

(1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir.

(4) Öğrenciler sınavlara, içinde bulunulan akademik yıl için düzenlenmiş geçerli öğrenci kimlik kartı ile girmek zorundadır. Kimlik kartı olmayan öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alacakları o yıl için düzenlenmiş geçici öğrenci belgesi veya e-Devlet Sistemi üzerinden alacakları öğrenci belgeleriyle birlikte, nüfus kimlik kartı veya sürücü belgesi ya da pasaportla da sınavlara girebilirler.

Onur öğrencileri

(5) (Değişik:RG-20/10/2019-30924) Öğrenciler isterlerse başarılı oldukları derslerini, akademik takvimde tanımlı süreler içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına dilekçe vererek not yükseltmek amacı ile tekrar edebilirler. Bu durumda dersin tekrar edildiği yarıyılda alınan not, bu dersin son harf notu olarak kabul edilir.

Kayıt dondurma

(3) (Ek:RG-20/10/2019-30924) Kayıt dondurma ve mazeretlere ilişkin işlemlerde uygulanacak esaslar Senato tarafından belirlenir.

Kayıt sildirme

MADDE 34 – (Değişik:RG-20/10/2019-30924)

(1) Kendi isteği ile kaydını sildirmek isteyen öğrenciler, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Başvurusu üzerine kaydı silinen öğrenciye kayıt olduğu yükseköğretim bölümündeki öğrenim durumunu gösteren bir belge ve kayıtta teslim ettiği diplomaları verilir. Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer. Öğrencinin Üniversiteden ilişiğini kesme tarihi, ayrılma dilekçesini verdiği tarih olarak kabul edilir. Bu durumda, öğrencinin ödemiş olduğu harç veya ücretler iade edilmez.