2022- 2023 iç kontrol

Kontrol Ortamı

* Etik Değerler ve Dürüstlük
Kamu Görevlileri Etik Reshberi
Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönetmeliği
Kamu İç Kontrol Rehberi
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
* Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
Misyon - Vizyon
Organizasyon Şeması
-- Görev Tanımları Ve Hassas Görevler
-- Birim Görev Tanımları
-- Görev Dağılım Listesi
-- Hassas Görevler
-- İş Akışları (Yapım Aşamasındadır.)
* Personelin Yeterliliği ve Performansı
İdari Personel Performans Değerlendirme Formu
KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi
KTÜ Memur Akademisi Yönergesi
KTÜ Ödül Yönergesi
* Yetki Devri
- İmza Yetkisi Devri Formu
- Görev Devir Teslim Formu

 

Risk Değerlendirme

* Planlama ve Programlama
- Birim Risk Çalışma Grubu
- Birim Faaliyet Raporları
- KTÜ 2019 - 2023 Stratejik Planı
- Stratejik Planda Yer alan Birimin Sorumlu Olduğu Göstergelerin İzleme Formu
* Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
- KTÜ Risk Strateji Belgesi
- Risk Tespit ve Oylama Formu
- Risk Eylem Planı
- Risk Kayıt Formu
- Tespit Edilen Riskler
- Risk Çalışma Grupları
- Riskleri Arttıran Faktörler

 

Kontrol Faaliyetleri

* Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
- Öğrenci El Kitabı
* Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
-- Birimce Hazırlanmış Prosedürler
-- Mal Alımı Prosedürleri
--Öğrenci Disiplin Soruştuma Dosyasının Görüşülmesi Prosedürü
-- Öğrenci Soruşturma Prosedürü
-- Öğretim Üyelerinin Sınavlarda Uyacağı Kurallar
-- Sınav Görevlilerinin Sınavlarda Uyacağı Kurallar
-- Taşınır Mallerın Kayıtlardan Düşülmesi Prosedürü
-- Kurumsal Düzeyde Hazırlanmış Prosedürler
* Görev Ayrılığı
- Satın Alma Komisyonları
- Muayene ve Kabul Komisyonları
* Hiyerarşik Kontroller
- Hiyerarşik Kontroller Listesi
* Faaliyetlerin Sürekliliği
- Görev Devri Teslim Formu
- Vekil Personel Listesi
* Bilgi Sistemleri Kontrolleri
- Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri
- Web Sayfası Veri Giriş ve Güncelleme Formu

 

İzleme

* İzleme Standartları
- İç kontrolün değerlendirilmesi
İç Kontrol Soru Formu
* 2021 İç Kontrol Revize Eylem Planı
* 2022 Birim İç Değerlendirme Raporu
- İç denetim